Matthew 18

Endruk Ngaro Mnok Ngata Laut Kun Mnam Endruk E Nut Ka Tavgo Ta Komor Mar

(Mk 9.33-37; Lk 9.46-48)

To kun mnam ke vgon to endo, e Yesus kalngunes ngat kat kaol ngok kim he ka mnganang te, “Ngola, edim mnam mor ka munik ta laut kun mnam mor tgus ruk E Nut tkuon ma volkha ka tavgo tkomor mor?”

To e Yesus ta vaeng ke kalyie langto he ka srim kun pgegom mar ko pum ngaro kerok tgus, to khavaeng ngar te, “Kua havaeng nguk lmien te, enangthe mgua lo ktar khortgem mularo keknen, he nang kam vle enang ke kalyie ta, va mguer lo kais hak kam vaik kun meorom E Nut ka tavgo e. Ii, he ekam tok, endruk ngam mrua krus orom mar mruo he kol ke kalyie ta kakro keknen, her mar ruk arhe ngta laut kun mnam endruk tgus ruk E Nut ka tavgo ta komor mar.

Va ani mhel to na mrua krus orom en mrua ko pum o mia ruk ngaro mnok ngat lo vua laut enang ke kalyie ta, he kngatkal mang ngar ko ngat kor mnam mar mang dok, va a mhel to endo ther mia ngatkal mang her dok kat arhe.”

Mguak Ngangreal Ngang Nguk Mang Kam Lo Kaop Kim O Mia Kmeharom O Kerkeknen

(Mk 9.42-48; Lk 17.1-2)

“Vanangko, kolngunes ruk endri orom ngaro papat ruk kmor mnam mar mang dok ko ngat lo vua serppak mang dok vop, enangthe a mhel nap kaop kim kolkayie tang mnam mar kam mrua ksir petgim dok, va te sei kam ya hak ngang a mhel to enda kam vle vgum a kapnes to kam kleng a kre to klalaut ko porom ka ngoro he kngam ngogu ma ho mlin, en kam yor. Vanang ner kle ho mi ktua kernonho hak ngang a mhel to endo, en kam vle vgum a kapnes to E Nut ner kaen ngang enangthe nap kait tang kun mnam mar, he na harpeet enang tok.”

To e Yesus ther kle kre te, “Suvrum mu kelenar he, muk ruk muma kaop kim mulenar he ngata harpeet ekam mularo kerkeknen. Ii, o mia ruk ngma kaop kim nglenar kmeharom o kerkeknen ngar mia pagis, vanangko suvrum endo msim tmi kaop kim mar kmeharom mar tok. He ekam tok, enangthe ip kaeharom a kerkeknen tang orom ila ktiek i o ila nhar mruo, ko na re kaop kim kolkayie tang kmeharom a kerkeknen tok kat, va ngiaka ksir pum a kerkeknen to endo, he ka vle gi enang a mhel to napa kser ka ktiek i o ka nhar mruo ko tkaeharom a kerkeknen tang orom he kpet kngam. Ngiak kaeharom tok, ekam ko te sei kam ya hak ngang in, yin kam mrua ngam ke mhe tang ngang yin mruo, he nang yin kam kol a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut ngnik ngnik tok, vanang ner ho mi ktua kernonho hak ngang in kam vle vgum a kapnes to E Nut kam ngam ila vok tgus kun mnam a paei to a vleir. Va enangthe ip kaeharom a kerkeknen tang orom ila keik kat ko na re kaop kim kolkayie tang kmeharom tok kat, va ngiaka ksir pum a kerkeknen to endo kat, he ka vle gi enang a mhel to nap kalagam ka keik mruo he kpet kngam kat ko tkaeharom a kerkeknen orom. Ngiak kaeharom tok, ko te sei kam ya hak ngang in, yin kam mrua kalagam ila keik mruo he kpet kngam, he nang yin kam kol a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut ngnik ngnik tok. Vanang ner mi ktua kernonho hak ngang in kam vle vgum a kapnes to E Nut kam ngam ila vok tgus kun mnam a paei to a vleir to ko mGehina.”

E Nut Ta Svil O Mia Tgus Kam Kat Kaeknik Ko Kim En He Kmokpom Kar En

(Lk 15.3-7)

10 To e Yesus ta rere kngae vop te, “He ekam tok, mguak ngangreal ngang nguk kam lua karkar mang tang mnam kolngunes ruk endruk ngat vur kor mnam mar mang dok orom ngaro papat ruk ngat lo vua serppak mang dok vop. Ko si ngaro engyel ruk kuon ma volkha va ngma toot mang ngar ko kim E Titou tkuon ma volkha kalo keik kat. [ 11 Naka vle tok, ekam ko A Mhel To Nkong Man Ma Volkha to dok ther kaol ngte mang her endruk ngata vle malhagenmok mang ngar Teit to E Nut vgum ngakro kerkeknen tok arhe, he en kam lol ngakro kerkeknen patgiang ngaiting kam sulgim mar enang tok.]

12 To muta pat nngia mang a mhel to karo sipsip ngang ko ngat kais te, o mhelom aktiek, to tang mnam mar nap sosop ogun poturvek malhagenmok mang kteit, va kteit nap kan? Tlo kais kmorim karo sipsip ruk o mhelom korlolo he loktiek hori orom aktiek hori orom korlolo ko tok ma hogun, nang kle kngae na, he kriring endo tsosop gi? 13 Mare, va kua havaeng nguk lmien te, enangthe na ngae pis mang va ner mi ktua sirei alaut hak mang kir kim endruk torim mar ko ma hugun ko ngat lua sosop. 14 Va gi enang a sipsip to endo tok kat, E Titou tkuon ma volkha nam ho lua svil hak mang tang mnam endruk endri orom ngaro papat ruk ngat lo vua serppak mang dok vop kam yor kat he lua kol a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik e.”

O Keknen Ruk Kam Sisrim O Rhek

(Lk 17.3)

15 E Yesus ta keknen kngae vop te, “Enangthe knopia ngang in na kaeharom a kerkeknen tang ngang in va ngia ngae ngok kim he kpalsie kim kam srim a vnek to endo, ko gi mae tuk na. He enangthe nap ngan vgum in va ye her it inopia vanam yin kat he. 16 Vanang enangthe na lua ngan vgum in, va ngiak vaeng kaela ngang in, i o alo ko yok kmikkiem yin kmenserpgam o rhek kmikkiem enang ko mor o Yuda ngua pos thavae tok. Ko a pos to endo thavae te, ‘O mia ruk ngak kais te, alomin i o korlotge ngak sir pekam ngaela kmenserpagam karo rhek.’

17 Vanang enangthe na ngae ho kaengnam muk korlotge mularo rhek kat va mguak kael a vnek to endo ko maktiegom kua ngaomevek to ormuk. Va enangthe na kaengnam si kua ngaomevek to ormuk mularo rhek kat va mguak kle her gia likim a mhel to endo petgim kua ngaomevek to ormuk he gia pat mang en te, en tkaenang o tamatan ruk ngat lo mokpom kar E Nut, i o enang a kermhel langto nam kaelha klol o takis kat.

18 Ii, kua havaeng nguk lmien te, naka vle tok, ekam ko ani papat to muta lgem he tkaisis kun mnam muk mo mmie, va E Nut tkuon ma volkha nera lgem a papat to endo kmisis kun mnam En enang tok kat. Va anito mut kaiso kim mo mmie kat, va En ner le kaiso kim kuon ma volkha enang tok kat.

19 Gi tok kat ge, ko kua havaeng nguk te, enangthe gi si alo nginp kaisis kun mnam min tgus mang a gi vrong papat tang ko ngint kaurur kim E Nut mang, va E Titou tkuon ma volkha ner mi kaisis kun mnam en mang a papat to endo tok kat. 20 Ii, nera vle tok arhe ko, si alomin i o gi korlotge ruk ngat kor mnam dok, enangthe ngapa kaum mang a papat tang orom kua munik va her dok to arhe ormar.”

A Koka To Mang A Mhel To Nam Lua Mrung Klenar

21 To e Pita tkaol ngok kim e Yesus he ka mnganang te, “Ngola Koldaip, kola napa venu kam kering dok, va nguak lol karo kerkeknen patgiang ngaiting kais mang aner? Nok kam ngam aktiek hori orom alomin
O Yuda ngma mon a namba to aktiek hori orom alomin kam khenam te, ngarlavurgem hak.
ngola?”

22 E Pita ta mngan tok, to e Yesus tkoripang te, “Nop hak, nong gi aktiek hori orom alomin e. Ko a keknen to kam lol o mia ngaro kerkeknen patgiang ngaiting kam ngam kais mang aner, ta vle enang ti te, ho mi kut nop ka tu ngang hak.
E Yesus ta mon a namba langto lsir te, “490.” Va a namba to endo ka pun ta vle te, “Ho mi kut nop ka tu ngang hak.”


23 Ii, va E Nut ka tavgo ta vle gi enang tok kat arhe. Ko E Nut ka tavgo ta vle enang ko a taven langto ta sirsrim kalngunes ruk ngam kaeha ngang ko ngat el o tol ko kim. 24 Tkaelha kam sirsrim mar, ko ta ktar kvaeng kalkayie to tel a tol ko kim orom o vu krek ruk ka ho vurgem hak. 25 To a taven ta tar ko kalkayie to endo tlo vu kais hak kam srim ka tol ko kim, to treng kalngunes akuruk kmen a mhel to ngang o mia, mar kmenkim en kar ktavlom, kles va karo tgoluk tgus hak ko mkor, he nang kalkayie kam kol a kre kam ru vgum ka tol to ko kim.

26 A re to endo ta kerngorom a taven kalkayie to endo, to ta tubulkek ku penharom ka taven kmurur kim te, ‘O kolaip, ngia mrung dok vanie, he orim dok na, nang ngora srim kua tol ko kim yin tgus.’ 27 Va ekam ko tkaurur kim ka taven tok, a taven to endo te sei kam mrung he ta kle khagam mang ka tol tgus hak kam kol patgiang ngaiting he korim en kam ngae.

28 Kam ngae, to a taven kalkayie to endo gi ta ngae ekam a ngaelaut va ting kim kaela langto nama kaum kaeha kar ngang ngina taven to endo kat. Kaela to enda tesgun tel a tol gi nong ke laut ko kim vat. Tpis mang kaela tok, to kpat mang kaela ka tol to ko kim to le ta vottegem ka ngoro he kreng lserppak te, ‘Ke srim ila tol to yel ko kim dok na.’

29 Karo rhek ngata kerngorom kaela to endo, to ta tubulkek ku penharom kmurur kim te, ‘O ngia mrung dok vanie, he orim dok na, nang ngora srim kua tol ko kim yin tgus.’

30 Vanang tlua tting e. Ta kle her gia kol a hagie mang gi kam reng o mia kmenpasiker kun pa hengor kam vle kais ko nak rum ka tol to ko kim na. 31 Nginlenar ngata ketar pum ko teharom tok ngang ngaela tok, to ngaro vurkul ngate ksei kam kiin mang to kle kngae ngok kim nga taven to endo to le khavaeng mang ka keknen to endo tok.

32 Ngta havaeng nga taven tok, to thera kaen a re mang kalkayie to endo. Tpis ko kim to ka taven treng te, ‘Kolkayie to yinda, ye ho mi kut kernonho hak! Ko her hak mang ila tol tgus to ko kim dok he kol patgiang ngaiting ekam ko ye urur kim dok. 33 Va yin ip kol ekmok he ka mrung ila enang dok orom in ko ko mrung yin tok kat!’ 34 To ka taven ta sei kam vrek kiin ngang to tle kael ko maktiegom o mia kam kol a hagie mang kmenpasiker kun pa hengor, en kam kerkol vgum o nganngannes ruk laol hak he ka vle ko tok kais ko en nak rum ka tol to ko kim tgus na.

35 Va gi enang a taven kalkayie to endo, muk tgus ruk mum lua lol mulenar ngaro kerkeknen patgiang ngaiting, va E Titou tkuon ma volkha ner mi kaeharom ngang nguk gi enang tok he lua lol mularo kerkeknen patgiang ngaiting tok kat.”

Copyright information for `SUA