Matthew 6

Mguak Ngangreal Ngang Nguk Mruo Kam Lo Mrua Het Muk Kam Khenam Mularo Reha Ma Mmok

“Enangthe mgua re kmeharom mularo reha ruk ngang E Nut, va mguak ngangreal ngang nguk mruo kam or kam mrua het muk kam khenam mar ma mmok ko pum o mia ngaro kerok mar kam vokong ngar, matok mgua kle lo kta kol mula keik kuon kim mu Teit to E Nut tkuon ma volkha.”

E Yesus Ta Patter O Mia Mang Kam Nngiar Ngang Endruk Ngta Tu Kmo Tgoluk

“Ii, ko enangthe ngia re kam nngiar ngang o mia ruk ngata tu kmo tgoluk, va ngiak or kmel votgem o mia orom a nglung kmikkiem enang ko endruk ngakro naprai alomin ko ngam kael votgem o mia kmeharom gi enang tok orom a nglung kun mnam o Yuda ngartaro rektor ruk kam rere mnam mar va ko po pnes, o mia kam mnor mang ngar he khover mar tok. Lmien te, mar ngma vle tok arhe. Vanangko, muk mguak or kam vle tok e, ko kua havaeng nguk te, ngat her kut kol ngarta keik vgum o mia ngatngae her tok arhe. Vanangko langto langto mnam muk ngia re kam nngiar ngang o mia ruk ngata tu kmo tgoluk, va ngior kam mas orom E Nut kam tger ila ksienga kam vaeng o mia ngok kim in kam kenang ngar ila ngaeha to endo ko ya re kmeharom orom ila miktiek. He ekam tok, enangthe ipa nngiar la tvok kim o mia ngaro kerok enang tok, va iTeit to nma vokong ilaro reha ruk im kaeharom mar la tvok tok, ner le kaen a keik ngang in kmikkiem enang tok kat.”

E Yesus Ta Patter O Mia Mang Kam Ngarkie

(Lk 22.2-4)

“Va tok kat, ko endruk ngaro naprai alomin ngam vua svil kam sir ko pum o mia he vua ngarkie ko pum ngaro kerok kun mnam o Yuda ngartaro rektor ruk kam rere mnam mar va ko po pnes kat, o mia kam vokom mar tok kat. Ii, lmien ngma vle tok arhe. Vanangko muk, mu or kam vle tok e, ko kua havaeng nguk te, ngat her kut kol ngarta keik vgum o mia ngatngae her tok kat arhe. Nangko yin langto langto, ngiaka svil kam ngarkie, ngiak vaik kun mnam ila rek yin tuk he kvat ila ngaegot he kngarkie ko tok ngang iTeit to ngom lua vokom, he En, to nma vokong ilaro reha ruk im kaeharom mar la tvok tok, En ner le kaen a keik ngang in kmikkiem enang tok kat. Ii, va mu or kam vua petpet o rhek kam hoger mularo ngarkie ngang E Nut kat e. Pat he nok muk o vrong rhek ruk ngat lua mnor mang E Nut vor ko mar ngam vua petpet o rhek ngang ngaro Nut ruk la ppiagar. Ii, ko mar ngma petpet o rhek ngang ngar enang tok, ekam ko ngma pat te, ngaro Nut ruk la ppiagar ruk endruk ngara ngan vgum mar ekam ko ngam vua petpet o rhek ngang ngar gi enang tok. Vanangko muk, mguak or kam petpet o rhek ngang mu Teit enang tok e, ko ta mnor mang o tgoluk ruk muta tu kmar, ktar mang ko muma re kmaurur kim mang ngar.

He kmikkiem enang tok, mguak kle va kngarkie enang ti:

‘Ngor Teit tkuon ma volkha ila munik tho mi kut laut hak.
10 Va ngot kaurur kmin te, Yin kmaottam ila svil mruo to mang ila tavgo kam vaas kim o mia tgus mo mmie he komor mar tgus kmikkiem enang ko ye her aottam ila svil to mang ila tavgo to kuon ma volkha ko ther vaas kim endruk kuon ma volkha enang tok kat.
11 Va ngot kaurur kim yin kat te, Yin kmeha vgum mor ma kolkha langto langto.
12 Va ngot kaurur kim yin te, Yin kam lol nguaro kerkeknen patgiang ngaiting kmikkiem gi enang ko ngot lol ngorlenar ngaro kerkeknen ruk ngat eharom mar ngang ngor patgiang ngaiting tok kat.
13 Va ngot kaurur kmin kat te, Yin kmenserpagam mor kat kam lo mrua ngam mor mruo ekam o ngaegom ruk ngak pis kim mor kat. Vanang ngiak kle va kpet mor petgim e Seten to tho mi kut kernonho hak. [Ngiak kaeharom tok ekam ko her Yindo arhe ima vle ngnik ngnik orom ila serppak kar ila mmok, va mor ruk ilaro mia ngoma vle ku meorom ila tavgo.]’
14 Ii, mguak ngarkie gi enang tok he klol mulenar ngaro kerkeknen patgiang ngaiting enang tok to mu Teit vat tkuon ma volkha ner kle klol mutakor patgiang ngaiting gi enang tok kat. 15 Vanang enangthe mgua lua lol o mia ngaro kerkeknen patgiang ngaiting he kikiangae mang ngar, va mu Teit kat ner lua lol mutakor patgiang ngaiting he lua kikiangae mang ngar kat e.”

E Yesus Ta Patter O Mia Mang Kam Paal Kmo Ol Ko Pum E Nut Kalo Keik

16 “Va mguak paal kmo ol ko pum E Nut kalo keik va mguak or kam mrua pis ormuk ma mmok ko pum o mia kat e. Pat he nok muk endruk ngaro naprai alomin vor ko mar ngam gia pis ormar mruo ma mmok ko ngam mia nho lnganngannes
O Yuda ngma vor pa ngaor he kaegenkar o it ruk ngma hahas kam mur kael vokngnes kuo mang ngar mruo ekam ko ngma paal kmo ol ko pum E Nut kalo keik. O mia ngma vokom mar tok, va ngata mnor te, ngma paal kmo ol enang tok arhe.
kam kenang o mia te, ngata paal kmo ol ko pum E Nut kalo keik. Ii, lmien ngma vle gi enang tok arhe. Vanangko kua havaeng nguk te, ngat her kut kol ngarta keik vgum o mia ngatngae tok arhe.
17 Vanangko muk, mguak paal kmo ol ko pum E Nut kalo keik va mguak kle smia nho lsirei,
O rhek ruk lsir ngta havae mang kam “Glot a ku kuo malpgem mar he koror ngaro leineik.” O Yuda ngam kaeharom tok, kam sirei.
kmeharom tok la tvok o mia kam vokom muk he lua mnor mang nguk te, muta paal kmo ol e. Enang tok, mu Teit to ngom lua vokom, En nma vokong mularo reha ruk la tvok tok, to En ner le kaen a keik ngang nguk kmikkiem enang tok arhe.”

O Mia Ngak Kaelpas Orom A Gol Ka Mten To Kuon Ma Volkha

(Lk 11.34-36, 12.33-34, 16.13)

19 “Va mguak or kmel mularo gol ngo pneik ktar ko pum mularo kerok he kaelpas orom mar mo mnam a mmie ta. Ko o soma ngma papaam mar va a mou ka groop nma kering ngar kam lpus va kle o ngauruvik ngat kais kat kam halker mularo rektor he kvaik kaururik kat. 20 Vanangko mguak kle va kael E Nut ktar ko pum mularo kerok he kaelpas orom En kun mnam mularo vurkul enangthe En muta gol ka pun to mut kaelpas orom kuon ma volkha. Ko ko tok kuon ma volkha, o soma va a mou ka groop ngint lo kais kam kering e, va o ngauruvik ngat lo is kam halker o rektor he kvaik kaurur kat e. 21 Ko ani tomhel to mut kaelpas orom kun mnam mularo vurkul te, mula gol ka pun, va her a tomhel to arhe mguera sovet kmel ktar ko pum mularo kerok kat.

22 Kmikkiem a papat to endo tok, a kalyie tang tlo kais kmel klo taip ngang ktar ko pum kalo keik kmeha ngang ngin tgus ko alomin e. Nove! Ko enangthe na re ka vle tok, va nera namlolo pum min kam ya pum tang, nang kle kernonho mang langto. I o ner kaeha lserppak ngang tang, nang kle kaitgung langto. Va kmikkiem enang tok, muk kat mut lo kais kat kam kaum kael E Nut va mularo gol ngo pneik ko pum mularo kerok tok kat e.

Kmikkiem a papat to endo tok, ilalo keik nginma khenam a mmok ngang in kat. Va enangthe ilalo keik nginp smia ya he kol a mmok, va ngir ho gia vle yin tgus hak orom a mmok, nang nop ke vur mhe ngang in orom a slommok e. Vanang enangthe ilalo keik nginp kle kernonho he lua kol a mmok va nginera ngae ho mi ktua slok hak, va yin ngir ho gia vle yin tgus hak orom a slommok, nang nop ke vur mhe ngang in orom a mmok kat e. He ekam tok, ngiak ngangreal ngang yin kam smia kol a mmok, matok koknaik ngira senkrip kim ke mmok to kun mnam yin ko ka mi mit msim ta kle mia vle te, a ho slommok hak he.”

E Nut Nam Smia Tar Kalngunes

(Lk 12.22-34)

25 E Yesus ta re tok, to kle kreng kalngunes te, “Ekam tok, kua havaeng nguk te, mguak or kam vua ngaungputput mang mula ngorsang te, anito kmem, kmivie i o, oni tgoluk ruk mang mularo pkor kmegenkarik kat e. Pathe nok muta pat te, mularo olngaemik ngat laut he gi kir kim mularo ngorsang vor? I o, nok pathe mularo it ngata laut kir kim mularo pkor kat vor? 26 Mu vokom o iningol kuo kia gan na, ko mar ngam lua kap o tgoluk e, va ka lluol e. Va ngam lua kaelpas orom o olngaemik kun mnam ngakro ngainir kat e. Nove! Ngam lo kaeharom tok, vanangko mu Teit to tkuon ma volkha nma klang ngar mlol ge. To muk, muta pat nngia, E Nut nma khen mar kam smia tar mar, nang kle kikiangae mang nguk gi? 27 Mu havaeng dok na, erieto mnam muk tkais kam vrua hoger ka ngorsang mo mmie kam vur kta hok ko enangthe nam vua ngaungputput mang o vu tgoluk?

28 He ekam tok, kman ko mum vua ngaungputput mang mularo it tok. Mu pat mang o ngaergot ngakro rehi na, ko ngam mrua sreng ngar mruo orom ngartaro sreng nngia? Ko ngam lua pum ngaro katam kmegenkarik e. Nove. 29 Vanangko kua havaeng nguk te, si e Solomon ko en karo it ruk nma pasrengem en mruo ormar ngaro vu kraen hak, vanangko en tlo kais mang o ngaergot ngakro rehi ruk e. Ko E Nut nma pasrengem mar kir kim e Solomon ktaro sreng ruk endruk. 30 Ii, mu vokom na, si o ngaergot ruk endri oguon mail ngam gi vrua vle nong ke laut e, to hera vui, to o mia ngam her gia ngampaei pmar, vanangko E Nut nam sim ktua pasrengem mar ge orom ngaro rehi enang tok. He ekam tok, enangthe E Nut nma pasrengem o ngaergot orom ngakro rehi enang tok, va muta pat nngia? En tlo kais ge kam smia tar muk orom o it kam pasrengem muk tok kat kir kim mar? E-e, muk ri arhe mut ho mi ktua kenhor mang E Nut hak! 31 He ekam tok, mguak or kam vua ngaungputput mang anito kmem va anito kmiviem va anito kmegenkar kat. Ii, mguak or kmel o tgoluk ruk endri ktar ko pum mularo kerok tok, 32 ko her o vrong rhek ruk arhe ngam kael ngaung mang o tgoluk ruk endruk kmel mar ktar ko pum ngaro kerok enang tok arhe. Nangko mu Teit to tkuon ma volkha ta mnor he te, o tgoluk ruk endruk muma tu mang ngar. 33 Ii, mguak or kam vua riring ngar, nang mguak kle va kael E Nut ka tavgo ktar pum mularo kerok he ktagur pum E Nut ka ngaeha to kam srim mar ko kim kalo keik, he nang ka tavgo to endo kam vaas kim o mia kam komor mar tgus. Ii, ngiak kael E Nut ka tavgo ktar ko pum mularo kerok tok na, yek E Nut ner kle kaen o tgoluk ruk endruk ngang nguk kat. 34 He ekam tok, mguak or kam vua ngaungputput tete mang o vnek ruk ngara pagis koknaik kat ge, ko a kolkha langto langto karo mur kut vnek mruo ge he mut lo kais kam kaum klol mar tgus kun mnam a kolkha to atgiang e. He ekam tok, mguaka mnang endruk ngara pagis koknaik he ktua paneng ngartaro mur kolkhek mruo. Mgua kle gi pat mang endruk tuk ngat pagis kim muk gi tete ta.”

Copyright information for `SUA