Revelation of John 10

To ko vokom a engyel langto vat. En tvua serppak he ka grung kun kuon ma volkha. Karo it ruk o varhek va a krei ta vle kuon malpgem ka lpek. Kalo keik nginta nan enang a kolkha va kalo nhar nginta vurvur enang alo ngtek ruk a paei ta vurvur mnam min. Va ta kpom a meer to ke sie ko ta vle la vha kun mnam ka ktiek. Ko vokom a engyel to endo ko ta nho tok, to ta kle kael ka nhar to a miktiek kuon mang a mou kam kar mang tok, to kle kael ka nhar to a ksienga kuon mang a mmie kam kar mang tok kat. Ii, a engyel to endo, ta kar mang a mmie va a mou tok, to kle kael ka ngaeti klik enang a ngaemslang to a laion. Tkaeti klik to ko ngan a ktui langto kat ko tkaeti enang o kool ruk aktiek hori orom alomin ko ngata kaum kullung kat. Ko ngan a ktui to endo karo rhek he re kmittiegom mar kuon mang a hor, vanangko a ktui langto yok kuon ma volkha thagam dok te, “Ngior kmittiegom o rhek ruk endruk kam polgerik e. Ngia tuvgom mar na.”

To a engyel to ko vokom ko ta kar mang a mmie va a mou, thover ka miktiek ngpalmai ko kim E Nut to kuon ma volkha to re kvat E Nut to A Plong Vleir ko nma plong vle ko kim ngnik ngnik, Endo tkueng a volkha kar mmie, a mou va ngaro vrong tgoluk tgus ruk ngma vle kun mnam mar. A engyel ta re kvat E Nut tok kmel ka tnangal orom E Nut ka munik. Ii, tel ka tnangal ngang o mia kam havaeng ngar te, “E Nut ner lo kta hus kat e. Nove, vanang kun mnam a venloot to a engyel to aktiek hori orom alomin orom na re kam hupum ka nglung, E Nut ner kle va kpolger a papat to tesgun nma tuvgom, kmitom ka tnangal to endo, en kpis ma mmok, kmikkiem gi enang ko ther havaeng karo propet ruk ngam kaeha ngang.”

To E Nut to kuon ma volkha ta kta rere ngang dok kat te, “Ngae kol a meer to tgi vha ko mkor a engyel to ta kar kuon mang a mmie va a mou ko tgia vha kun mnam ka ktiek ko tok.”

Thavaeng dok tok, to ko hera ngae ngok kim a engyel to endo he ka mnganang mang a meer ke sie to endo, en kmen ngang dok. Va thavaeng dok te, “Ngiak kol he kaem va ner ho mi ktua mgae enang a llup kun mnam ila gu, vanang ngia her engnam va na her ngae ho mi ktua has hak kun mnam ila vrek.” 10 To ko hera kol a meer ke sie to endo ko mkor a engyel to endo ka ktiek he kaem. Ko kaem va tho mi ktua mgae hak enang a llup kun mnam kua gu, vanang ko engnam va tngae ho mi ktua has hak kun mnam kua vrek. 11 To E Nut ta reng dok kat te, “Ngia kta ktar kpavap orom E Nut karo rhek ri ye her lol he, ngang o mia, ko o rhek ri ngta vle mang o mia kavurgem ruk ngat pal mnam o vrong valngan, o vrong rhek, o vrong marhok tgus. Si o taven kat va E Nut karo rhek ruk endri ngta vle mang ngar kat.”

Copyright information for `SUA