Revelation of John 17

A Vlom To Nam Mur Kaen En Mruo Ngang Lurokol Kar A Vulkok

To ko kaengogo orom a engyel langto kun mnam endruk aktiek hori orom alomin, endruk ngta kpom o kolhi ruk aktiek hori orom alomin ko tkaol ngte kim dok he kreng dok te, “Aol ikkiem dok na, he ngora khenam a nganngannes to E Nut ner kaen ngang a rengmat laut to ngat el ko rkieng o itok kavurgem. Ngora khenam a nganngannes ngang ngar ekam ko a rengmat to endo ta vle enang a vlom to nam vu kaeharom a kerkeknen to kam mur kaen en mruo ngang lurokol. Ii, ko o taven ruk ku mmie ngat eharom a kerkeknen to kam kpoot mang a lei kar endruk kun ma rengmat to endo ko ta vle enang a vlom to endo. Va nam kait o vrong mia ruk ku mmie tgus kat kmeharom a kerkeknen to endo kar en tok kat. He ekam tok, a vlom to a rengmat to endo ta vle kat enang a ye to a serpgar ko nam kait o mia kmiviem kmenvevem mar tok kat.”

Thavaeng dok tok, to kle kol kua nunu he kngorom kam ngae kpis ko ma kalputmok. Ko tok ko vokom a vlom langto nam mur kaen en mruo ngang lurokol ko ta sir mang a rengmat to endo. Ko vokom ko tkorsang kuon mang a ngaenkuo to tottek kun mnam a mou, endo ka vok to ta svel va karo lpetuk ruk aktiek hori orom alomin va karo mus ruk loktiek kat. Va ngat ittiegom karo mnok kavurgem orom o rhek ruk kam kerrereng E Nut orom mar kuon mang ka vok tgus. Va a vlom to endo tkaegenkar ka yet to ta svel, enang endo o taven ngma kaegenkar. Va ta srengem ka yet orom o krek ngo mamten ruk nga keik tvua grap, kar a gol va o pel kuon mang he ngta pilpil. Va ta kpom a kolhi to ngat eharom orom a kre to a gol kat. Va a kolhi to endo tottep orom karo kerkeknen ruk ngat ho mi kut kernonho hak kar o sle ruk o mia ngama rum pmar vgum ka kerkeknen to kam kpoot mang a lei to endo nam vu kaeharom. Va karo mnok ruk korlotge, endruk tesgun ngta tvok kim o mia he tete ko re kam polgerik ngat ittiegom mar kuon mang ka lein. Atgiang ta vle te,

“E Babilon To Orom Ka Munik To Alaut”

langto kat te,

“Endruk Ngam Kaen Mar Mruo Ngang Lurokol Ngar Nan”

va langto te,

“Endruk Ngam Kaeharom O Kerkeknen Ruk Ngat Ho Mi Kut Kernonho Hak Ngar Nan.”

Ko vokom en, va vgum a vlom to endo ko tho mi kut sirei mang o gidiel ruk mkor E Nut karo mia mruo tok, endruk ngaro gidiel ngta ksuk vgum o mia ko ngtim mar kngam mar o yoror ekam ko ngam mrua khenam mar mruo ma mmok te, ngat kor mnam mar mang o rhek ruk e Yesus ta rere lmien ormar. Ii, ta sirei mang ngar tok, gi enang a mhel to nma sirei ko tivie he kveve tok kat.

Ii, ko ho mi kut senkrip kim hak.
To a engyel to endo ta mnganang dok te, “Ya senkrip kman? Ngor le kpolger a papat to tesgun nma tvok kim o mia, endo mang a vlom to endo va mang a ngaenkuo to a vlom to endo ta sap kuon mang, endo orom karo lpetuk ruk aktiek hori orom alomin va karo mus ruk loktiek. Ko a ngaenkuo to ye her vokom ko ta vle tok, tennik ta vle, vanang tete ther yor he, he lo kta vle kat e. Va koknaik, ner kta hop kun mnam a mmie ka ho ngaesik hak. Nera hop, to endo yek e Yesus nera rum kim ka ngmeang hak. Va o mia ruk ngma vle ku mmie ngara vokom a ngaenkuo to endo ko ner kta hop to ngar le ksor kim ko ngara vokom te, tennik ta vle, vanangko tyor he lo kta vle kat e, vanang ta kta hop kat. O mia ruk ngara sor kim tok, her endruk E Nut tlo ittiegom ngaro mnok kun mnam ka meer arhe ktar mang ko tlo kueng a mmie va a volkha vop. Ko a hor to endo E Nut nam kaittiegom o mnok ruk mkor o mia ruk ngara kol a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik mnam.

O papat ri kua rere orom mar ngat vua koppet kam mnor mang ngaro pneik. O mia nga smia pat mang o papat ri na, ko a ngaenkuo to endo karo lpetuk ruk aktiek hori orom alomin ngta vle ti te, mar o vlik ruk aktiek hori orom alomin ruk a rengmat to a vlom to endo tkorsang kuon mang ngar. 10 Va ngta vle kat te, o taven ruk aktiek hori orom alomin kat ko aktiek kun mnam mar ngat yor he. Langto mnam mar ta vle vop, va langto ngnok vop, tlo pis vop. Vanangko na her pis va ka tavgo to naka vle kuo mang o mia na vrua vle lvur hok vur nong ke laut na, to nak nop. 11 Vanang endo a ngaenkuo to ta vle tennik, endo tyor he lo kta vle kat tete, en ta vle te, a taven to aktiek hori orom korlotge orom ko tkol o taven ruk aktiek hori orom alomin nga ngaekam. Va ner mia kerkolkol vgum o nganngannes ruk laol hak he ner mia nop ka ngmeang hak.

12 Va karo mus ruk loktiek, endruk ye her vokom mar kat, mar o taven ruk loktiek, endruk ngrok vop ko ngat lo kol a serppak vop, he ngaro tavgo ngat lo komor kim o mia vop. Vanang endri E Nut ner kaen ke venloot to tvur hok ngang ngar kam kol a serppak mnam, he ngaro tavgo kam komor o mia, he nang mar kar a ngaenkuo to endo ngaro tavgo kam kaum komor o mia tgus tok. 13 Ii, ngara kaum mang a papat atgiang, he gi enang tok, ngar le kael ngaro serppak va ngaro tavgo ko maktiegom a ngaenkuo to endo, he nang nga tavgo kam le kaum komor kim o mia tgus tok. 14 He a ngaenkuo to endo kar mar ngar kaus kar Endo ta vle enang A Sipsip To A Sital. Ii, ngar kaus kar, vanang endo ta vle enang A Sipsip To A Sital nera kir kim mar ko her en o mia ngalmialaol Ngaldaip, o taven Nga Taven to arhe. Va endruk ngara vle ko kim, her endruk ngam kaikkiem ko her mar ruk en mruo tmur vaeng ngar, endruk en mruo tmur el mar kam vle ngang en mruo, he lua tu kmor mnam mar mang en he kmokpom kar.”

15 A engyel to endo thavaeng dok tok, to kle khavaeng dok orom karo rhek akuruk kat te, “O itok kavurgem ruk ye her vokom mar ko tok ko mnam a mhe to a rengmat to e Babilon tkorsang mnam, o itok ruk endruk, mar ngat kaenang o mia vang, endruk ngat pal mnam o vrong valngan, o vrong rhek va endruk nkong ngar ko mnam o vrong marhok tgus. Va a rengmat to endo tkaenang a vlom to nam mur kaen en mruo ngang lurokol. 16 Kam ngae, to a ngaenkuo to endo kar o taven ruk ngta vle te, o mus ruk loktiek ngar kle kaelha kmelat a rengmat to endo ko ta vle enang a vlom to nam mur kaen en mruo ngang lurokol. He ekam tok, ngar kaelha kam kering hak, gi enang ko o mia ngma kering a vlom to enang tok kat. Ko ngma kering to le korim en la gi mit he nang o pendol kam pis kmemem karo vok tgus to koknaik kngam ka mnes oguo kia paei. Ii, ngara kering a rengmat to endo kam ngampaei pum kam rum kim tgus tok kat. 17 Ii, ngara kering a rengmat tok, ekam ko E Nut mruo ta ktar her mi kut el ka papat to endo gi kun mnam mar, he nang mar kam mi kut kaikkiem ka papat to endo, kmeharom ka svil tok kam pis lmien. Ii, he ekam tok, o taven loktiek ruk endruk ngat kaum kael ngaro serppak kuon malpgem a ngaenkuo to endo, he nang ka tavgo kam vle kuo mang o mia tgus. Ii, E Nut ta tting mang a ngaenkuo kam vle orom a serppak tok kam ngae kais ko na kaottam karo rhek, mar kam pis lmien ormar ko ngak kering a rengmat to endo enang tok. 18 Ii, a vlom to endo ye vokom, her en a rengmat laut to e Babilon arhe, endo ka tavgo nma komor o taven tgus ruk mo mmie.”

Copyright information for `SUA