Revelation of John 18

Ngara Ngampaei Pum A Rengmat To E Babilon Kam Rum Kim Ka Ngmeang Hak

To ko pekam tok, ko kaengogo orom a engyel langto yok vat ko ta grung kun kuon ma volkha orom kla serppak. Ta grung kun kuon va kla mmok ta valler a mmie tgus. Va ta vui klik kam kni te,

“A rengmat laut to e Babilon ta vle enang a vlom to nam mur kaen en mruo ngang lurokol, he ekam tok, ngat her memget he, he ho rum kim ka ngmeang hak. Va tete a rengmat to endo tgia vle te, a kootnou to arhe. Ii, va ta vle kat te, o vrong iningol ruk ngat kernonho nga rengmat to kat.
Ta vle tok tete, ekam ko a rengmat laut to e Babilon, tkait o vrong rhek tgus kmikkiem karo kerkeknen ruk kam kpoot mang a lei. Ii, tkait o vrong rhek tgus kmeharom o kerkeknen he ka vle gi enang a ye to a serpgar ko nam kait o mia kmiviem he kveve kat. Ii, ta vle tok, ko o taven ruk mo mmie ngat eharom a kerkeknen to kam kpoot mang a lei kar endruk kun mnam a rengmat to endo. Va o mia ruk ngam kael ngaro tgoluk, o mia kmenkim mar ko mkor mar, ngata kol a keik alaut vgum a rengmat to endo karo vu svil ruk mang o vrong tgoluk tgus.”
To ko ngan a ktui langto ko ta rere kuon ma volkha ko thavae te,

“Muk ruk kuaro mia mruo, mguak kottek kun mnam a rengmat to endo. Mguak or kam tuur mnam karo kerkeknen ruk endruk, he nang o kernonhommok ruk ngua re kmelik ngang a rengmat to endo kam lua lol muk kat.
Ngor kaelik ngang tok, ekam ko karo kerkeknen ngarlatgep ngarlatgep ngta kaum kais enangthe ngata grap ngpalmai kuon ma volkha ko kim dok he dok klo is kam kikiangae mang ngar enang tok e.”
To ko ngan a ktui langto kat ko thavaeng endruk ngara rum kim a rengmat to e Babilon kam reng ngar te,

“Muk gi, mguak kaekon ngang a rengmat to endo kam kering hak kmikkiem gi enang ko a rengmat to endo ta kering o mia akuruk tok kat. Va mgua ho mi ktua vanker a kapnes ngang ngar hak kir kim a kapnes to ngat en ngang o vrong rhek kmoripang ngar mang ngaro kerkeknen ruk endruk. He ekam tok, mgua ho mi ktua rum E Nut ka ho ngaesik ngang a rengmat to e Babilon to endo kam vanker a kapnes kmel kuon mang ngar he ho mi ktua rum kim mar ka ngmeang hak, kmikkiem gi enang ko tkering o vrong rhek tok kat.
Ii, mguak sovet kam vanker a kapnes ngang ngar kmekon ngang ngar orom o nganngannes va o yoror ruk mar kam mrua mrung ngar mruo vgum mar. Mguak vanker a kapnes ngang ngar tok, kmikkiem gi enang ko ngat sovet kam mrua kansgum mar mruo kmel nga munik laut ngang ngar mruo he ho mi kut rum ngaro sing mang o kerkeknen ruk ngam kaeharom mar tok kat. Ko kun mnam ngaro papat mruo, ngam mrua hover mar mruo kam mrua havaeng ngar te, ‘Mor ruk mnam a rengmat ta, mor tgus ngota vle o taven. Ngot lua vle enang te, mor o tahegi e, ko mor ngot lo is kam kta mrung nguaro yoror kat e.’ He vgum ngaro rhek ruk endruk, a kolkha langto nera pis kim mar, va kun mnam a kolkha to endo gi, o yor laol ngara lol mar kngam mar o yoror kun mnam a kolkha to endo. Ii, o mia ngara vang, ngara yor he nglenar ngara vor pa ngaor va ktolpum o ungni he kaee mang ngar. Ko o mia ngara ngampaei pum a rengmat to endo he krum kim tgus ka ngmeang ekam ko Ngolaip to E Nut to ta ktar mi kut el ka pat to kmen a kapnes to endo ngang ngar, En tho mi kut serppak hak.”
Ii, to mnam a kolkha to o taven ruk mo mmie, endruk ngat tuur mnam a rengmat to endo ka kerkeknen to kam kpoot mang a lei kar mar va krum ngaro sing mang a kerkeknen to endo, mar ngara vokom a rengmat to endo ko o mia ngak rum kim. Va ngara vokom a paei ka ngaus to nak pum ka grap ngpalmai, to endo yek, ngara vor pa ngaor va ktolpum o ungni he kaee mang ngar tok. 10 Ii, ngara vokom tok to kle kgor hak he ksir malhagenmok mang he kaeti mang kam re te,

‘Suvrum yindo a rengmat laut! O Babilon, yindo orom ila serppak, suvrum muk ge! Ko kun mnam ke venloot to tvur hok, E Nut tpis kim muk orom ka papat to kam rum kim muk he.’
11 Ii, va endruk ngam kael ngaro tgoluk, o mia kmenkim mar ko mkor mar, ngara vor pa ngaor va ktolpum o ungni he kaee mang ngar kat, ekam ko nong o mia akuruk ngang ngar kam kat kaenkim ngaro tgoluk ko mkor mar kat e. 12 Ii ngaro tgoluk ruk ngam kaeharom mar orom a kre to a gol, a kre to a silva, o krek akuruk ngaro kerok ngat vua grap, o pel, o it ruk orom ngaro vu kraen, o lot ruk ngta svel, va endruk enang o taven ngam kaegenkarik, o hi ruk o sitron ngo mamten tgus, va ngaro vrong tgoluk tgus ruk ngam kaeharom mar orom a elepan kalo mus, va orom o hi ngo mamten ruk ngaro keik ngat vua grap, va orom a kre to a bras, va orom a haian, va orom a kre to ngma mon te, a mabel. 13 Ii, va ngaro tgoluk ruk o sinamon, o ku ruk ngma mon mar te, o miir, o paeyol ruk ngaro ngaus la grir to ngma mon mar te, o ensen, o vursien ruk ngma mon te, o prekensen, a ye to a serpgar to a vaen, a ho to a olip karo itok, o sigla ngo ngaor, ke ho to a vit ka ngaor, o bulmakau, o sipsip, o hos kar ngaro laktok ruk ngam kaititik. Va si o mi mia kat, va ngam kael mar, o mia kmenkim mar mo kmar, he nang o mia ruk endruk kmeha ngang ngar.

14 Ii, endruk ngam kael ngaro tgoluk, o Babilon kmenkim mar mo kmar ngar kaeti mang a rengmat to e Babilon he kreng te,

‘O vrong tgoluk tgus ruk o yar ko muma svil mang ngar ngat lo kais kam kta vle ngang nguk kat e. Ko mularo vu sreng va mularo tgoluk lyar ruk ngma pilpil ngat her loloong he, he mut lo kat kais kam kta lol kat e.’
15 Ii, endruk ngam kael ngaro tgoluk, o Babilon kmenkim mar ko mkor mar, he nang mar kam kol a keik alaut, mar ngara sir malhagenmok mang a rengmat to endo he kgor hak pum o nganngannes ruk ngara pis kim. Ii, ngara vor pa ngar va ktolpum o ungni he kaee mang 16 kam vui klik te,

‘Suvrum yindo a rengmat laut! O Babilon yindo orom ila serppak, suvrum muk ge! Muk ruk muma pasrengem muk orom o it ruk ngaro vu kraen ruk ngta svel va orom endruk o taven ngma kaegenkarik kat. Ii, muk muma pasrengem muk orom o tgoluk ruk ngta pilpil, endruk a kre to a gol, o krek ruk ngaro kerok ngta grap va o pel kat.
17 Vanang kun mnam ke venloot to tvur hok, E Nut tpis kim muk orom ka papat to kam rum kim muk he kering mularo vu tgoluk tgus hak.’
Ii, va endruk tgus ngma plangail mo laktok ruk kuon ma mou kar endruk tgus ruk ngma sap kun mnam o laktok, va endruk ngam kaeha mnam mar va endruk ngam kol a kre oguo mou, mar tgus ngara sir malhagenmok mang a rengmat to e Babilon.
18 Ko ngara vokom a rengmat to endo ko o mia ngara rum kim va ngara vokom a paei ka ngaus ko nak pum ka grap ngpalmai. Ngara vokom tok, to ngara havae te, ‘Tennik kam ngae kais mang tete, nong a rengmat tang ko ka munik ta laut enang enda e.’ 19 Va ngara vor pa ngaor va ktolpum o ungni he kaee mang a rengmat to endo to kvui kam re te,

‘Suvrum yindo a rengmat laut! O Babilon yindo orom ila serppak, suvrum muk he! Ko tesgun o mia ngama pis kmuk orom ngaro laktok kmel ngaro tgoluk ngang nguk, muk kmenkim mar ko mkor mar, he nang mar kam kol a keik alaut ko mkor muk ruk orom mularo vu krek ruk tok. Vanang kun mnam ke venloot to tvur hok, E Nut tpis kim muk orom ka papat to kam rum kim muk he kering mularo vu tgoluk tgus hak.
20 Muk o engyel ruk muma vle kuon ma volkha, mguak sirei. Va, muk E Nut karo mia mruo va muk o aposel va o propet mguak sirei kat, ekam ko E Nut tel ka papat to kam rum kim a rengmat to endo kmekon ngang ngar mang o kerkeknen ruk ngat eharom mar ngang nguk he.’”
21 To ko vokom a engyel langto tvua serppak ko thover a kre to klalaut hak he kngam ngogu mou. To ta re te,

“Mu vokom a mou na, ko ta kervavle vgum a kre to ko gnua ngam kun mnam, ko a rengmat laut to e Babilon ner mia kervavle gi enang tok kat vgum ko nguak rum kim tgus. To a mhel tang ner lo kat kais kam kta vokom kat e.
22 Va muk o Babilon mula rengmat ner kaenanglaol he a vatimmok nera vle kim kat. Ko endruk ngama hupum o ngaesong va o nglung, va endruk ngma pum o kamop va a ho ka grie, ngar lo kat kaeharom mar kat kun mnam mula rengmat to endo kat e. Va endruk ngam kaeharom ngaro vu reha ko mnam mula rengmat va ngar lo kat kaeha kun mnam kat e. Va mguer lo kat kais kam ngan a mhel ko ta pum o sigla orom a kre to klalaut kam melesem orom ko tok kat e. 23 Va a mmok tang ner lo kta valler mula rengmat to endo kat e. Va mguer lo kat kais kam kol a re to mang alomevek ko ngat srim min mo kmin kam lei ko tok kat e. Ii, mula rengmat ner mia vle tok, ekam ko endruk ngam kael ngaro tgoluk ngang nguk, muk kmenkim mar mo kmar, si mar o vrong rhek ruk ngaro munik ruk laol mo mmie, vanangko mut her hem a kerker orom mar kam vraik orom ngaro papat petgim E Nut. 24 Ii, mguera vle tok, ekam ko mum kaim o propet kar E Nut karo mia mruo akuruk kngam mar o yoror he ngaro gidiel kam ksuk. Si o vrong mia tgus ruk ngat yor ku mmie, va ngaro gidiel ngta vle kuon mang nguk kat.”
Copyright information for `SUA