Revelation of John 20

E Nut Nera Tokim E Seten Kun Mnam A Hengor Kam Ngae Kais Mnam O Pnes Ruk Ngat Kais Te, 1,000

To ko vokom a engyel langto kat ko ta grung kun kuon ma volkha va ta kpom a ngaegot ka ki, kar a sen to klalaut kun mnam ka ktiek, alo serppak ruk kmoregot va kmelegot kim endruk ngama vaik kottek kun mnam a mmie ka ho ngaesik hak. Ii, ko vokom a engyel to endo ko ta kleng singni mnam a vulkok to klalaut he kapom kserpagam, endo tennik thortgi mur el en a mi vim, endo ngma mon kat te, a koot, va e Seten. Ta kapom kserpagam to kaussiem to kle kngam ngogu mnam a mmie ka ho ngaesik hak he sim vat a mmie ka ho ngaesik ka ngaegot kim. To ta kleng o vnangal ko va ngaegot kat, en kam vle ko tok kam ngae kais mo pnes ruk 1,000, he nang en kam lo kta kauyang o vrong rhek kat. Ii, naka vle ko tok kam ngae kais mo pnes ruk 1,000 ko ngak nop na, yek E Nut ner kle khong, en kam ngae vrua vle na.

Va ko vokom o taven ruk ngat korsang kuon mang ngaro ngorsang kat, ko E Nut ten a serppak ngang ngar kam momngan kar o mia. O taven ri ko vokom mar, her endruk o mia ngta ptum ngaro ngoro hak ekam ko ngma hahavae lmien mang e Yesus va kor mnam mar mang E Nut karo rhek kat. Ii, endruk endri ngat lo totu pum a ngaenkuo to tottek kun mnam a mou, i o ka nunu to orom ka matpil kat e. Va ngat lo kol a ngaenkuo to endo ka ngaelmir kuon mang ngaro leineik, i o ngaro singni kat e. Ko vokom mar ko ngat hop petgim ngaro nnak he korsang kuon mang ngaro ngorsang, he nang mar kam kaum kar e Kristus kmel ngaro tavgo kam komor kim o mia he kmomngan kar mar kam ngae kais mnam o pnes ruk 1,000. (O yoror akuruk ngat lo hop petgim ngaro nnak vop. Gi ko pekam ko o pnes ruk ngat kais te, 1,000 ngat nop, yek ko vokom mar ko ngat kle khop.) He ekam tok, ngma mon a venloot to endo te, a venloot to aktarang ko o mia ngta ktar khop petgim ngaro nnak kun mnam. Endruk ngara ktar khop petgim ngaro nnak kun mnam a venloot to aktarang to endo, her endruk ngat lgekol arhe. Her endruk E Nut mruo ta ktar mur el mar kam vle ngang En mruo te, karo mia mruo. He mar kam kta yor kat kngam nglomin va ngat lo is kam kta yor kat e. Vanang ngar kle va ka vle mekam mekam ngang E Nut kar Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen te, mar nginaro pris. He ngara kaum kar min kmel ngaro tavgo kam kaum ka vle kuo mang o mia he kaum kmomngan kar mar kam ngae kais mnam o pnes ruk 1,000.

E Nut Nera Rum Kim E Seten

To o pnes ruk 1,000 nga nop na, yek E Nut nera hong e Seten kun mnam ka hengor, en kam ngae. To e Seten nera kottek kam ngae kam kat kaelha kauyang o vrong rhek tgus kun mnam a mmie tgus, kam kaum mar tgus kmus. Endruk nera kaum mar, ngara mon mar tgus te, e Gok to ko mMagok. Mar ngarlavurgem ngarlavurgem enang o vui ku va mou. Va ko vokom mar ko ngata ngongae paat kam ngae korreik ekam a mmie ka vgon kam ngae to kpis mang E Nut karo mia mruo he kairkleim nga rengmat to E Nut nam kaelongtok mang. Ngat kairkleim, vanang E Nut tngam a paei kun kuon ma volkha va a paei tkaem mar krum kim mar tgus ka ngmeang. 10 Ii, va E Nut tngam a ngaenkuo to tkauyang o vrong rhek oguo ma ngaenker to orom a sulpa, endo a paei nma vurvur klik hak mnam. Ii, tngam e Seten ko tok, ngok mnam a mhe to ta ktar ngam a ngaenkuo to tottek kun mnam a muo kar a propet to la ppiagar kat. Va ko tok ngara kol a nganngannes to klalaut mo kolkhek va mo rsegain tgus kngorom kngorom.

E Nut Nera Ktar Orom Endruk Ngat Lo Kor Mnam Mar Mang En Kam Momngan Kar Mar

11 To ko kaengogo orom E Nut ko tkorsang kuon mang ka ngorsang to klalaut ko ta kas. Ko vokom tok, va ko kle kvokom a mmie va a volkha kat ko ngint her gia loloong he o mia ngat lo kta vokom min kat e. 12 To ko vokom o yoror ruk ngat hop petgim ngaro nnak ko ngta sir ko kim E Nut ka ngorsang. Endruk endri ngaro mnok ruk laol va akuruk ngaro mnok ruk nong laol. Ngta sir ko tok, va ko vokom E Nut ko ta pepet o meer ngaro hor, endruk E Nut tittiegom o mia ngaro reha kun mnam mar. Va tpepet a meer langto kat, endo orom o mnok ruk mkor o mia ruk ngara kol a ktalhok. Vanang E Nut tkaelha orom o yoror kam ktar kmomngan kar mar kmikkiem ngaro reha ruk E Nut tittiegom mar kun mnam karo meer ruk endruk. 13 To endruk ngat yoyor kun mnam a mou, ngata ktar khohop petgim a mou, va o yoror ruk ogu mLol ngata ktar khohop petgim a mhe to endo kat. O yoror tgus ruk tok ko ngata ktar khohop E Nut ta momngan kar langto langto mnam mar kmikkiem ngartaro reha mruo. 14 To o yoror ruk ngat ottek kun mnam a mhe to ogu mLol kar a mhe to endo, e Lol msim kat, E Nut tkaum o mia ruk endruk kar a mhe to endo he kaum kngam mar kun ma ngaenker to orom a sulpa, endo a paei nma vurvur klik hak mnam. Vanang a ngaenker to orom a sulpa, endo a paei nma vurvur mnam he kaim o mia kngam mar o yoror, ngma mon te, a yor to alomin orom. 15 Ii, ko vokom E Nut kat ko a mhel ka munik to E Nut tlo pis mang kun mnam ka hor to orom o mnok ruk mkor endruk ngara kol a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik, va E Nut tngam a mhel to endo kun ma ngaenker to orom a sulpa, endo a paei nma vurvur klik hak mnam.

Copyright information for `SUA