Revelation of John 22

A Ye To Kam Kol A Ktalhok To Kam Plong Vle Ko Kim E Nut Ngnik Ngnik Vgum

To a engyel ta khenam a ye to kam kol a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut ngnik ngnik vgum ngang dok. Ko vokom ko ta nho te, tmi ktua mmok gi enang a kre to a tleko. Va ko vokom ko ta sap klik ko tkottek ekam a ngorsang to mkor E Nut kar Endo ta vle enang A Sipsip To A Sital. Ii, ta lul he ksap mi kut kun pgegom a ngaelaut msim to ta vle mi kut kun pgegom a rengmat laut to endo. Va o hi ruk kam kol a ktalhok to kam plong vle kim E Nut ngnik ngnik vgum mar ngta vle ko tok ko mnam a ye kalo ngaiting tgus. O hi ruk endruk ngam kaehi orom ngaro miel kun mnam o kenho tgus mnam a pnes to atgiang. Va ngaro im ngma vle mang o vrong rhek te, mar kam kta ya vgum mar. Va mnam a rengmat to endo nong a tomhel tang to E Nut ta re orom en kam yor, tkais kam vle ko tok. Gi a ngorsang to mkor E Nut kar Endo ta vle enang A Sipsip To A Sital nera vle ko tok kun mnam a rengmat to endo. Va E Nut karo mia mruo ngara vle ko kim kmeha ngang kat. Mar tgus ngara vokom kalo keik va ka munik nera vle kuon mang ngaro leineik kat. Ko tok nong a segain kam kta pis kam ngam a slommok kim mar kat e. Ii, ner lo kta mtom a kolkha va a kriar kam mmok mang ngar kat e, ekam ko a rengmat ka mmok tmur vle te, Ngoldaip to E Nut mruo, ko nera valler mar. He her o mia ruk ko tok arhe ngaro tavgo ngara komor kim o tgoluk tgus ruk kun mnam a mmie tgus kngorom kngorom.

To a engyel thavaeng dok te, “O rhek ruk endri, mar o minar he o mia ngat kais kmor mnam mar mang ngar. Ko Ngoldaip to ten o rhek mnam o propet, her Endo tmeng ka engyel langto ngok kim kalngunes kam khenam o tgoluk ri, ketasuo mar kam pagis ma mmok ngang ngar kat arhe.”

E Yesus Thavae Te, Ketasuo En Kmeknik Ngte Mmie

“Mu vokom na, nong ke laut dok kmeknik! He enang tok, oni mia ruk ngam kaikkiem o rhek tgus ruk ngta vle kun mnam a meer ta, her o mia ruk ngata lgekol arhe.”

E Yoanes To Tittiegom Ka Hor Ta

Dok ta e Yoanes, dok to ko ittiegom o rhek ri. Va her dok msim to arhe ko her engogo orom o ngaelmir ruk endruk he kngan o rhek ruk endruk ko vgum a engyel lsir. Ii, ko engogo orom mar va kngan o rhek to re ktubulkek ku penharom a engyel to endo kam totu pum ko ta khenam o tgoluk ruk endruk ngang dok. Ko re ktubulkek ku penharom kam totu pum, vanang ta hagam dok te, “Or kam totu pum dok tok! Ko dok E Nut ka gi kalyie to kom kaeha ngang, gi enang yin kar ingornopeik ruk o propet ruk ngat kor mnam mar mang E Nut he kmokpom kar va enang endruk tgus ngam kaikkiem o rhek tgus ruk ngta vle kun mnam kua meer ta. Ngiak kle va ktubulkek ku penharom E Nut kam totu pun En ha!”

10 To tle khavaeng dok kat te, “Ngior kam vat a hor ta kam tuvgom o rhek ruk endruk yittiegom mar kam ktar kpavap ormar. Ngior tok, ekam ko a venloot to o tgoluk ruk endruk kam pis lmien, ketasuo en kam pis he. 11 He ekam tok, muk ruk mum kaeharom o kerkeknen, va muk ruk o kerkeknen ngtel rengmat kun mnam muk, va muk ge, mgua ktua vle enang tok ge. Va muk ruk mum kaeharom o keknen ruk ngta sir, va muk ruk mut mur en muk mruo ngang E Nut va muk kat ge, muk ge, mgua ktua vle enang tok kat ge.”

E Yesus Ta Kta Havae Te, Ketasuo En Kmeknik

12 “Dok to ngma mon dok te, e Alpa va e Omega va dok to Ko Ktar Vle va dok to Ngora Vle Knaek Hak, va Dok to Aktarang va Dok to Knaegiang kat, kua havaeng nguk te, mu vokom na, ketasuo dok kmeknik! Va kua kpom a mhel langto langto ka keik he nguak kaeknik va ngua kaenik ngang o mia tgus kmikkiem ngaro reha ruk ngat eharom mar.

14 Oni mia ruk ngata plum ngaro it ruk orom ngaro kerkeknen, her endruk ngata lgekol arhe, ekam ko her mar ruk kam kol a serppak to kam vaik ko vgum a ngaegot to kam vaik kun mnam a rengmat to endo he kaemik mnam a ho to kam kol a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut ngnik ngnik vgum. 15 Vanang laro pendol ruk ngma paeim o tgoluk, va endruk ngma mo vret mar, va endruk o pormia, va endruk ngma totu pum o matpil, kar endruk tgus ruk ngma svil mang o kerkeknen ruk kam kauyang o mia kam mas ormar, mar ngar gia vle ku mnok.

16 Dok to e Yesus, ko her meng kua engyel langto ngang in kar ingornopeik ruk o propet akuruk kat, he nang en kmengogong yin orom o ngaelmir ruk endri tgus. Ii, tkaen o rhek ruk endri ngang in, he nang in kam hahavae lmien ormar ngang kuakro ngaomevek. Her e Devit Kaes to dok, dok to ngma mon dok kat te, Endo ta vle enang A Ho Ka Sipngan ko ta par mnam E Devit ka ngausie ka pun va A Ketor To E Lesa to nma nan klik.”

E Yesus Kakro Ngaomevek Ngta Mnganang En Kam Kat Kaeknik

17 E Nunu A Totur kar e Yesus kakro ngaomevek ruk ngta vle enang a vlom to tre kam lei orom En, ngta reng e Yesus te, “Aol ngte!” Va ani mhel to tlol o rhek ruk endri va en kat na kta reng te, “Aol ngte” kat. He ani mhel to nak katngaivie, nak kaol kmivie mnam a ye to kam kol a ktalhok ko mkor. Tlo is kmenkim a ye to e, ko En ner gi nngiar ngang orom.

E Yoanes Tkaengorang Endruk Ngat Ngan Karo Rhek Ruk Kun Mnam Ka Hor Ta

18 Ko kaengorang o mia tgus ruk ngat ngan kuaro rhek ruk kun mnam kua hor ta, endruk ko ktar kpavap ormar. Enangthe a mhel tang nak soloum kta papat mruo mang o rhek ruk endri, va E Nut ner ho ksovet kam soloum kta papat mruo tok kat mang a papat to kam monik kim o yor ruk laol ngang. O yor ruk endruk ko her keknen mang ngar kun mnam kua hor ta. 19 Va enangthe a mhel tang na pet o rhek akuruk kun mnam kua hor ta, endruk ko hera ktar kpavap orom mar, va E Nut nera pet en petgim En mruo tok kat, he nang a mhel to endo kam lo kat kais kmemik mnam a ho to kam kol a ktalhok vgum. Va ner pet ka ngaekam to kun mnam A Rengmat To A Totur kat, en kam lo kat kol kat e. Ii, a ho to endo va a rengmat to endo, ko hera keknen mang ngin kun mnam kua meer ta kat he.

20 Ii, Endo ten o rhek ruk endri ngang dok thavae te, “Mare, ketasuo dok kmeknik!”

Lmien, Ngoldaip e Yesus, ngiak aol ngte!

21 Yu! Ngoldaip e Yesus nak ring ya mang E Nut karo mia tgus! Lmien!

Copyright information for `SUA