Revelation of John 3

A Hor To Ngang E Yesus Ka Ngaomevek To Ko mSardis

“Va ngiak kaittiek ngang a engyel to tkol kua ngaomevek to ko mSardis ka gu kam havaeng ngar tgus te:

Dok, koma kpom E Nunu A Totur
O rhek ruk lsir ngata vle te, “O nunu ruk aktiek hori orom alomin.”
to ka tavgo ta vle kuo mang E Nut kakro ngaomevek ruk aktiek hori orom alomin va koma kpom o ketor ruk aktiek hori orom alomin kun mnam kua miktiek. Ii, va kua havaeng nguk orom kuaro rhek ri te, Kua mnor mang mularo reha. Va a re to mang nguk ta ngae kun mnam o rengmat kavurgem te, mut kor mnam muk mang E Nut he kmokpom kar va E Nut ner kaen a ktalhok ngang nguk. Vanangko nove, ko mum kle va ka vle enang o yoror ruk ngar lua kol a ktalhok e.
Mgua mur kael votgem muk he khop, he lo kat konit orom mularo papat ruk kmor mnam muk mang E Nut he kmokpom kar. Ko tete, mularo papat ruk kmor mnam muk mang E Nut he kmokpom kar ngat re kam nop kun mnam muk hak. Mgua kat kaenserpagam mularo papat ruk endruk ko mar ngat re kam nop kun mnam muk. Ii, muma vle enang o yoror ruk ngar lua kol a ktalhok, ekam ko ko vokom mula ngaeha to kmor mnam muk mang E Nut he kmokpom kar te, tlo vur is hak ko pum E Nut to koma totu pum ka lo keik. He ekam tok, mgua kta pat mang E Nut karo rhek ruk mut nganik tesgun ko mut lol he. Ii, mguak ngan vgum E Nut he kaitgung mularo kerkeknen. Vanangko enangthe mgua lua svil kmitgung ngar, va ngora pis pangnaom muk gi enang a ngauruvik nma pis pangnaom o mia kmaurur ngaro tgoluk. Ii, ngora pis pangnaom muk tok mnam a kolkha to mut lua mnor mang.
Pu lmien te, kavurgem kun pgegom muk ruk ko mSardis ngta vle enang o yoror ruk ngat lo kais kam kol a ktalhok, vanangko o mia lgititge ge ngata mmok. Her endruk endri ngam lua vle enang o mia ruk ngam kaegen kar o it ruk ngta muk e. Nove, her endruk arhe koknaik ngar kaegenkar o it ruk ngata kas he kngongae kar dok ngok Im E Nut kam kol a ktalhok ko mkor. Ngara vle tok ekam ko, E Nut nma vokom mar te, ngat mi kut is tok kam kol a ktalhok to endo ko ngta mmok orom ngaro it ruk ngta mmok tok. Va o mia ruk ngat matnge vgum o vnek kir kim mar he kor mnam mar mang E Nut kam kmokpom kar ge, her endruk arhe ngara vle enang endruk ngat kaegenkar o it ruk ngta kas kat. Ko dok klo is hak kam horang ngaro mnok ruk E Nut ta kser a ken mang ngar he ittiegom mar kun mnam ka meer to nam kaittiegom o mnok ruk mkor o mia ruk ngara kol a ktalhok. Nove, ngor kle va kaenserpagam ngaro mnok kam monik ko kim E Titou kar karo engyel. Muk ruk mut her lol E Nunu A Totur karo rhek ri ta rere ngang E Nut kakro ngaomevek ormar, mgua sim kael rela ekam karo rhek ri kam sim kut kaikkiem mar.”

A Hor To Ngang E Yesus Ka Ngaomevek To Ko mPiladelpia

“Va ngiak kaittiek ngang a engyel to tkol kua ngaomevek to ko mPiladelpia ka gu kam havaeng ngar tgus te:

Dok to arhe dok to kuaro rhek ngta mien. Va dok to ko her pal mnam e Devit ka ngausie kat, E Nut tmur el dok petgim o vrong mia tgus he kaen a serppak langto ngang dok. He dok koma koregot kim o mia tgus ruk E Nut ka tavgo ta vle kuo mang ngar orom a serppak to endo. Va endruk kua koregot kim mar, nong a mhel tang kat to tis kam kat kaelegot kim mar kat e. Va endruk ko kaelegot kim mar, nong a mhel tang kat to tis kam kta koregot kim mar kat e.
Muk ruk o Piladelpia, kua mnor mang mularo reha he. Mu vokom na. Ko her el muk ko va ngaegot va ko her koregot kim muk he, he nong a mhel tang to tis kam kta kaelegot kim muk kat e. Ii, va kua mnor mang nguk te, si mut lo vua serppak, vanangko mum kaikkiem kuaro rhek ge, va mum lua klai mang dok kat te, mut lua mnor mang dok e. Ekam tok, o Yuda ruk ngam gi kor mnam mar mang nguaro keknen kuon mang ngaro gi pkor he ka vle te, mar e Seten ka ngaomevek langto msim tok, ngor kaeharom mar kam tubulkek ku penharom muk kam mrua havae mang ngaro papat te, ta mien te, E Nut nam kaelongtok mang nguk. Ii, ngor kaeharom tok ngang ngar, ekam ko her mar ruk arhe ngma ppiak kam mrua hover mar mruo kam mon mar te, mar o Yuda msim, nang kle lo kaikkiem nguaro pos e. 10 He ekam ko muk mut her matnge vgum o vnek he lo kaeloong mnam o vnek ruk endruk, mar kam marer kam nop, nang kle sim ktua toot mang kuaro rhek he kaikkiem mar ge, va dok kat ngor smia toot mang nguk kat mang o vnek ruk endruk ko ngara pis kim o mia tgus ruk mo mmie kmegom mar.
11 Ketasuo dok kmeknik. He ekam tok, mularo papat ruk kmor mnam muk mang dok kam kmokpom kar dok, endruk ngat her el rengmat kun mnam muk, mgua smia toot mang ngar hak he ka kpom mar klik kam tokim o mia kam lua vret mularo msasaen mkor muk petgim muk. 12 Va o mia ruk ngat matnge vgum o vnek kir kim mar he kor mnam mar mang E Nut to koma totu pum kam kmokpom kar ge, her endruk arhe ngora srim mar kam vle enangthe, mar o ngtek ruk E Nut ka rek Ka Taban To A Totur nma sir malpgem mar. He o ngtek ruk endruk nga ho lo is hak kam kta lpus kat e. Va ngor kaittiegom E Nut to koma totu pum ka munik kuon mang langto langto mnam o ngtek ruk endruk. Ii, va ngor kaittiegom E Nut to koma totu pum ka rengmat ka munik kuon mang langto langto mnam o ngtek ruk tok kat. Va a rengmat to endo ko ngora srim mar ko tok, ka munik ta vle te, E Yerusalem To A Gunngar, ko E Nut nera meng a rengmat to endo kmottek kun kuon ma volkha kam grung ngte mmie. Ii, va kuon mang langto langto mnam o ngtek ruk endruk kat, ngor kaittiegom kua munik to a gunngar kat. 13 Muk ruk mut her lol E Nunu A Totur karo rhek ri ta rere ngang E Nut kakro ngaomevek ormar, mgua sim kael rela ekam karo rhek ri kam sim kut kaikkiem mar.”

A Hor To Ngang E Yesus Ka Ngaomevek To Ko mLaodesia

14 “Va ngiak kaittiek ngang a engyel to tkol kua ngaomevek to ko mLaodesia ka gu kam havaeng ngar tgus te:

La Minar to dok, va kuaro rhek ri kua rere orom mar ngaro kleim kat, o mia kam kpom mar te, nop, mar o mi rhek ruk o minar kat. Kua tavgo ta vle kuo mang o tgoluk tgus ruk E Nut tkueng ngar.
15 Kua mnor mang mularo reha ko muma vle enang a ye to ta mgua. Ko mularo papat ruk mang dok, ngam lua koppet va mut lua menglol kat e. Kun mnam dok koma svil mularo papat ruk mang dok kam vle te, ngma koppet, i o muk ka vle te, muma menglol. 16 Vanangko, ekam ko mularo papat ruk mang dok ngma vle enang a ye to ta mgua, ko re kam guspa orom muk. 17 Ii, ko langto langto mnam muk mum mrua kansgum muk mruo kam re te, “Ko is mang o tgoluk tgus vgum kuaro vu krek va kuaro tgoluk vang.” Muk tgus mum sia pat mang nguk tok, vanangko mum lua mmok mang nguk mruo te, mum mia kernonho hak. Mum mia vle enang o mia ruk o gi mit ko mum lo kaegenkar E Nut ka yet to ka sgan kat e. He enang tok, muma vle enang o vivisker ko mum lua svil kam vokom E Nut kat orom mularo keknen. Va mum mia vle enang endruk ngma tu kmo tgoluk ko mum lua vle orom E Nut karo papat tok kat e. O kelenar ruk muk, 18 ekam ko muma vle tok, kua havaeng nguk kam lol o papat ruk mang E Nut ko mkor dok, he nang muk kmis kam vle kia vul orom o papat ruk laol, gi enangthe mum kaenkim a kre to a gol ka mten to ngta mat a kre to ta movavaik kar a gol, he kyor o mi gol tuk. Kua havaeng nguk tok, he nang muk kam mmok, he nang muk kam vle kia vul orom o papat ruk laol tok kat. Va kua havaeng nguk kam lol o keknen ruk ngta mmok ko mkor dok kat, gi enangthe mum kaenkim o it ruk ngta kas. He enang tok, mguer kais kmegenkar kua yet to ka sgan kat, he nang muk kam lo kta leep kat pum mularo pkor ruk ngat gi mit. Va kua havaeng nguk kam sirsrim mularo kerok kam vokom E Nut, gi enangthe mum kaenkim a ku to kam vorang mularo kerok orom kam sirsrim mar tok kat.
19 Endruk kom kaelongtok mang ngar, her endruk koma palsie kim mar he ka psom mar enang ti arhe. He ekam tok, mguak kaegom mularo serppak tgus kmitgung mularo kerkeknen kmeknik ngte kim dok kam kta mokpom kar dok. 20 Mu vokom dok na. Kua sir ko va ngaegot he kvae ngang nguk kam kta mokpom kar dok. He endo nak ngan kua ktui he koregot kim dok, va ngora vaik kun mnam ka rek he en kar dok mora kaum kaemik.
21 Va o mia ruk ngta matnge vgum o vnek kir kim mar he kor mnam mar mang E Nut he kmokpom kar ge, her endruk arhe ngor kaenserpagam mar kmorsang ko kim dok kuon mang kua ngorsang to kom korsang kuon mang ko kua tavgo ta vle kuo mang o mia. Ii, ngar korsang ko kim dok tok, gi enang dok ko ko kir kim o vnek gi enang tok kat he korsang ko kim E Titou kuon mang ka ngorsang tok kat. 22 Muk ruk mut her lol E Nunu A Totur karo rhek ri ta rere ngang E Nut kakro ngaomevek ormar, mgua sim kael rela ekam karo rhek ri kam sim kut kaikkiem mar.”
Copyright information for `SUA