Revelation of John 4

E Yoanes Tkaengogo Orom E Nut Ka Ngorsang Kuon Ma Volkha

Kopekam ko ko kaengogo orom o tgoluk tgus ruk endruk knop, kua nho klangtar vop, va ko kaengogo orom a ngaegot to kuon ma volkha ko E Nut tkoregot kim dok. To a mhel to ko ngan nanga ko ta rere klik ko pekam dok, endo ka ktui tkaeti klik enang a nglung ko tkaeti, a mhel to endo ta kta rere ngang dok kam havaeng dok kat te,

“Aol na he grap ngte, he ngora polger o rhek ruk mang o ngaelmir akuruk yok ngak pagis ma mmok ko pekam o ngaelmir ruk ye her engogo orom mar ko ngaka ktar pagis.”
A gi hi to ther gia re tok, to endo, E Nunu A Totur ther gia khenam a ngaelmir langto ngang dok ko ko kaengogo orom ngatngae ko ko vokom a ngorsang langto kuon ma volkha va a mhel langto tkorsang kuon mang. Va Endo tkorsang kuon mang a ngorsang to endo ka vok ta nan orom a kre to a yaspa va a kre to a karnilian nginalo mmok. Va a krei to ta nan orom a kre to a emeral ka mmok tkairkleim malpgem a ngorsang to endo ma kuon kat. Va o ngorsang ruk a mhelom hori orom korlolo ngat kairkleim a ngorsang to endo ko pgeik ko ngta vle vur hagenmok mang. Va a hipun atgiang tkorsang kuon mang langto langto mnam mar. Va a hipun langto langto tkaegenkar a yet to ta kas va langto langto mnam mar tgus ta him kta msasaen to ngat eharom orom a kre to a gol. Ii, va a koot tgurmik ko tkottek kun mnam a ngorsang to endo ko pgeik. Va a mmie ta khi va o muktim ruk ngat kaeti enang o varhek ko ngta kullung ngat ottek ekam a ngorsang to endo kat. Va o mmok ruk aktiek hori orom alomin ngta vurvur ko kim a ngorsang to endo. O mmok ruk endruk, mar ngat kaum ka vle atgiang te, mar E Nunu A Totur to ka tavgo ta vle kuo mang e Yesus kakro ngaomevek ruk aktiek hori orom alomin enang tok.
O rhek ruk lsir ngata vle te, “O nunu ruk aktiek hori orom alomin.”
Va a ngorsang to endo ta vle kuon kia ngaenker ka las. Va a ngaenker to endo ta nho enang a kleng to tgi mmok hak gi enang a kre to a tleko.

Kun pgegom o ngorsang ruk a mhelom hori orom korlolo lsir ko ngat kairkleim a ngorsang to endo, o tgoluk ruk korlolo E Nut tkueng ngar he ngta ktal ngta vle he kairkleim E Nut ka ngorsang to endo. Ii, va ngta nho te, ngaro kerok kavurgem ko ktar va koknaik kuon mang ngaro pkor tgus.
Atgiang mnam mar ta nho enang ngaemslang to a laion. Langto ta nho enang a bulmakau. Langto ta nho enang a mi mhel. Va langto ta nho enang a ngaining laut ko ta vo kngae. Langto langto mnam mar ngaro ngaeho ruk aktiek hori orom agitgiang. Ii, mar tgus ngaro kerok kuon mang ngaro pkor. Si ku meorom ngaro reho, ngaro kerok ngata vle ko tok kat. Va mo kolkhek va mo rsegain tgus ngam lua tu kam kanprim E Nut ko ngma kni pum te,

“E Nut To La Ho Vu Ngaurar Hak, En a plong vleir tennik, tete va ngnik ngnik. En a Totur. En a Totur. En a Totur.”
Ii, endruk korlolo E Nut tkueng ngar he ngta ktal, ngma hover E Nut ka munik kam kanprim tok ko En nma vle ngnik ngnik he korsang kuon mang ka ngorsang. Ngam kaeharom tok, va 10 o hipun ruk a mhelom hori orom korlolo, ngma knaek mang ngar kam tubulkek ku penharom ko tok ko kim ka ngorsang he ktotu pum En, ko her En A Plong Vleir to nma vle ngnik ngnik arhe. Ii, ngam sim kut kael ngaro msasaen kuon kia ngaenker ka las ko kim ka ngorsang he ka kni pum kat te,

11 “Nut her yindo arhe Ngoldaip to yin. Yin tuk, ye her mi kut is, o mia kam hover ila munik kam kanprim yin mang ila serppak, ko her yin arhe ye her kueng o vrong tgoluk tgus. Ii, ye her ikkiem ila svil mruo he kueng ngar. He tete ngma vle tok kmikkiem ila svil tok kat.”
Copyright information for `SUA