Romans 10

O Yuda Kat Ngak Kor Mnam Mar Mang E Yesus He Kmokpom Kar Kam Kol A Ktalhok To Kam Plong Vle Ko Kim E Nut Ngnik Ngnik

Koornopeik ruk mut kor mnam muk mang e Yesus, kun mnam dok ko ho mi ktua svil hak te, E Nut kam susulgim o Yuda ruk lIsrael kmen a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik ngang ngar. Ii, va koma ngarkie ngang E Nut kat, En kam susulgim mar enang tok arhe. Ko dok ko kais kam rere orom mar kam havae lmien mang ngar te, ngat ho mi ktua sovet mang E Nut hak. Ii, ngam sia vle tok, vanangko ngam lua sir kuon malpgem E Nut karo rhek ngo pneik ruk o minar e. Ii, ko ekam ko o Yuda ngat lo pis mang a papat to kmor mnam mar mang E Yesus he kmokpom kar, he nang E Nut kam mon mar la mmok ko pum kalo keik vgum tok, ngam gia tagur pum ngaro mur reha mruo kmegom kam mur kael mar mruo la mmok ko pum kalo keik her vgum ngaro reha mruo ruk kam sim kut kaikkiem E Nut karo pos tok kmegom ka sarim mar. He ekam tok, ngam lua slak orom mar mruo kmor mnam mar mang e Yesus, he nang E Nut kam kle kmon mar la mmok ko pum kalo keik e vgum tok. Ii, ngat lua mmok mang E Nut karo pos nga pun te, ngat gia vle kam ktong o mia kam pis mang her Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen arhe. Ii, ko Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen her en o pos nga treil tok arhe, he nang o mia tgus ruk ngat kor mnam mar mang en he kmokpom kar, E Nut nak mon mar la mmok ko pum kalo keik her vgum tok arhe.

Ii, ngta vle tok, gi enang ko e Moses ta keknen mang o mia ruk ngma tagur pum ngaro mur reha mruo kam sim kut kaikkiem E Nut karo pos kmegom ka sarim mar, he nang kam mur kael mar mruo la mmok ko pum E Nut kalo keik vgum tok. Ko e Moses thavae mang ngar te, “A mhel to nam sim kut kaikkiem o pos kmegom ka sarim mar, her endo arhe nera kol a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut ngnik ngnik vgum mar tok.” Ii, e Moses thavae tok, vanangko E Nut karo rhek akuruk ngat kle va khavae yok gi mang o mia ruk ngat kor mnam mar mang En he kmokpom kar, he nang En kam kle kmon mar la mmok ko pum kalo keik vgum tok kat. Ko E Nut karo rhek ruk endri ngat havae te, “Mu or kam kendom ngang E Nut kam mngan pum te, ani mhel to nera grap ngoguon ma volkha” enangthe en tkais kam vaeng Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen he ka grung orom?

Va mu or kendom ngang kam mngan pum kat te, “Ani mhel to nera grung kam ngae ngogu mnam a mmie ka ngaesik hak” enangthe en tkais kam kol Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen he khover petgim ka nnak kat? Vanang E Nut karo rhek akuruk kat ngat le khavae kat te,

“E Nut karo rhek ngta vle ko kmuk he, ko muma rere ormar ko ngat her el rengmat kun mnam mularo vurkul he.”
He her E Nut karo rhek ruk ko havaeng nguk orom mar tete arhe, endruk kmor mnam muk mang E Yesus he kmokpom kar, he nang en kam mon muk la mmok ko pum kalo keik vgum tok.
Ii, ko ngota havaeng nguk te, enangthe mup mrua havae mang nguk mruo he kmon muldaip orom e Yesus, he le kor mnam muk mang E Nut kun mnam mularo vurkul te, E Nut tmi hover e Yesus petgim ka nnak, yek E Nut ner mia sulgim muk her gi vgum tok. 10 Ii, ta vle tok, ekam ko o mia ngaka ktar kor mnam mar mang E Nut kun mnam ngaro vurkul he kmokpom kar na, yek E Nut tkais kmimim kim o rhek mang ngar vgum tok. Va nga mrua havae mang ngar mruo orom ngaro ngnorok kam mon ngaldaip orom e Yesus tok na, yek E Nut tkais kam susulgim mar vgum tok kat. 11 Ii, ta vle tok, kmikkiem gi enang ko ngat ittiegom E Nut karo rhek ko ngat havae te, “Oni vrong mia ruk ngat kor mnam mar mang E Nut he kmokpom kar, E Nut ner lua ngam a leep kuon mang ngar hak.” 12 Ii, ta vle ngang oni vrong mia tok, ekam ko o Yuda va o vrong rhek ngat gia maenang e. Mar Ngaldaip to atgiang nma nho mang ngar tgus. Ko her Endo nam vua sovet kmen a nngiar to a ktalhok ngang endruk ngat kaurur kim, en kam sulgim mar enang tok arhe. Ii, E Nut nam gia vle kia vul orom a nngiar to endo. 13 Va ner vua sovet kam nngiar ngang ngar tok, kmikkiem gi enang ko karo rhek ngat havae tok kat te, “O mia tgus ruk ngma mon Ngoldaip ka munik kmurur kim, En kam susulgim mar, her mar ruk E Nut ner mia susulgim mar tok arhe.”

14 Vanangko o mia ngat kais kmurur kim E Nut, En kam susulgim mar nngia enangthe ngat lo kor mnam mar mang En he kmokpom kar vop? Va ngat kais kmor mnam mar mang E Nut he kmokpom kar nngia kat enangthe ngat lo ngnek mang En vop? Va ngat kais kam ngnek mang E Nut nngia enangthe o mia ngat lo havaeng ngar mang vop? 15 Va o mia ngat kais kam havaeng ngar mang E Nut nngia enangthe nglenar ngat lo meng ngar kam havaeng ngar mang vop? Ii, o mia ngak meng nglenar tok kmikkiem gi enang ko E Nut karo rhek ngta havae tok te, “A ngaeha to kam ngae kpis ngok kim o vrong rhek kmensireim mar orom a knovvur, tho mi kut ya hak.”

16 Ii, a knovvur tsi pis ko kim o Yuda, vanangko akuruk mnam mar ngat kle va keyang he lua kpom e. He enang tok, e Aisaia karo rhek ngat el mit ormar ko thavae mang ngar te, “Ngoldaip, nong o mia tgus ngata kpom ngua re e.” 17 To ngot kais kam kol a papat ti te: O mia ngaka ktar ngan a re to mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen, to endo yek, ngat kais kmor mnam mar mang En her vgum a re to ngata ktar kol mang tok arhe. 18 Enang tok, kua svil kam mnganang nguk na te, o Yuda ngta ktar ngan a re to mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen i nop vop? Mare! Ngat her mi ngan a re to endo he. Kua mnor tok, kmikkiem gi enang ko E Nut karo rhek ngat havae tok te,

“O mia ngat ngae ngok mnam a mmie tgus kam rere, he ngaro rhek ngat ngae ngok mnam a mmie karo mhetor tgus enang tok.”
19 Ii, ngata ngnek tok arhe. Va kua svil kam mnganang nguk kat te, o Yuda ngat her mmok mang a re to endo ngta ngan, i o nop? Mare, ko E Nut karo rhek ruk e Moses tittiegom mar, ngata ktar kaenserpagam a papat to tok kat, ko thavae te,

“Dok, ngor kaoppom muk he mguera kosnok mang o vrong rhek ruk mum mrua mon mar te, mar ruk nong E Nut karo mia mruo. Va ngor kaoppom muk he mguera kaesik pum o vrong rhek ruk mum mrua havae mang ngar kat te, mar ngaro papat ngata tu kmar.”
20 Ii, va e Aisaia tlua kokkol kam rere ko tle kaenserpagam a papat ta kat ko thavae mang E Nut te,

“O mia akuruk ngat lo si riring dok, vanangko ngat her pis mang dok ge. Ii, ngam lo si mamngan mang dok, vanangko ko her le mrua khenam dok mruo ngang ngar ge.”
21 Ii, E Nut thavae tok mang o vrong rhek! Vanangko ta kle khavae ngang o Yuda ge te,

“Muk ruk muma kerngnek vgum dok koma plong tuom kualo ktiek ngang nguk mo kolkhek tgus, muk kmeknik ngte kim dok, vanangko mum kle va kael rela petgim dok va lua svil kam ngan vgum dok e.”
Copyright information for `SUA