Romans 11

E Nut Ta Khenam Ka Mamrung Ngang O Yuda Ruk lIsrael Ke Valngan To Mar Lgititge

He ekam tok, kua mnganang nguk kat te, ekam ko E Nut tlol o mia ruk o vrong rhek kam mrua khenam En mruo ngang ngar tok, va E Nut ta kle ka vle nngia ngang karo mia mruo ruk o Yuda? Nok muta pat re te, o Yuda ngat vuut he E Nut ther el ka yaik ngang ngar hak petgim kalo keik, mar kam vle tok kngorom ngorom gi, ngola? Ho mi kut nop hak! Ko mu vokom dok na, ko dok a Yuda langto kat, he ko her pal mnam e Ebrehem ka valngan, ko mnam e Bensamen ka ngausie msim va E Nut tlo el ka yaik ngang dok e. Ii, va E Nut tlo el ka yaik ngang karo mia mruo ruk endruk ta ktar mnor mang ngar kat e. Nok, mut lua mmok gi mang E Nut karo rhek ruk kun mnam a mhe to ta rere mang e Elaisia vor? Ko e Elaisia ta pis ko kim E Nut kam rere kim o Yuda ruk lIsrael, he kap kim E Nut kam rum kim o Yuda tgus hak, kam ho mi ktua rum kim mar ka ngmeang hak. Ko tkap kim E Nut kam rum kim mar te, “Koldaip, o mia ri ngat im ilaro propet he ka lget ilaro psen ruk o totur. He dok a gi propet atgiang tuk ta kua vle vop, he ngat re kmim dok tok kat.” E Elaisia tkap kim E Nut mang o Yuda ruk tok, to E Nut tle koripang nngia? E Nut tkoripang e Elaisia ti te, “Nove, klo is kam ho mi kut rum kim mar ka ngmeang hak ekam ko ko her mi kut el ke valngan langto ngat kais mang te, 7,000, mar kam ktua vle ngang dok mruo vop, endruk ngat lo tubulkek ku penharom a serppak to la ppiagar to e Baal vop kam totu pum.” Ii, he gi enang ko E Nut tmi kut el ke valngan to endo kam vle ngang En mruo tennik tok, va tete kat E Nut ther mi kut el ke valngan langto kat, mar kam mi ktua vle ngang En mruo tok kat her vgum ko E Nut mruo tring ya mang ngar tete. He ekam ko E Nut tring ya mang ngar tete tok, va ta khenam te, E Nut tlo kta pat mang o mia ngaro reha ruk kam sim kut kaikkiem karo pos kmegom ka sarim mar, he nang mar kmegom kam mur kael mar mruo la mmok ko pum kalo keik vgum mar tok kat e. Ko enangthe E Nut napa mon o mia la mmok ko pum kalo keik kmikkiem ngaro reha ruk tok, va E Nut ka keknen to kam mon mar la mmok ko pum kalo keik, nap lo is hak kam kta sir kuon malpgem ka keknen to kam ring ya mang ngar kat e.

To tete, ta vle ti te, o Yuda ruk lIsrael ngat sia khanang ngar kam tagur pum a ngaeha to kam sim kut kaikkiem E Nut karo pos kmegom ka sarim mar, he nang E Nut kam mon mar la mmok ko pum kalo keik vgum tok, vanangko ngam mur kaim mar mruo pum a ngaeha to endo ge. Nang endruk E Nut mruo ta ktar mur re pum mar kam vle ngang En mruo, her mar ruk arhe E Nut ther mon mar la mmok ko pum kalo keik. Vanang o Yuda ruk endruk, E Nut ther kle ka mnang ngar kam mrua tokim ngaro rela kim karo rhek. E Nut ta mnang o Yuda kam vle tok, kmikkiem gi enang ko karo rhek ruk ngat ittiegom mar ngat havae mang ngar tok te,

“E Nut teharom ngaro lpetuk he ngata tok he. Ii, va tngam slommok pum ngaro kerok, mar kam vokom a papat to endo, nang lua mnorvek pum kat e. Va ta tok pelam mar kat, mar kam ngan o rhek ruk mang kat, nang lua mmok mang ngaro pneik kat e. Ngta vle tok arhe tennik kam ngae kais mang tete.”
Va e Devit kat tkaenserpagam a papat to mang E Nut ko ta mnang o Yuda kam sia khanang ngar tok kat ko thavae te,

“Ngar mur kael mar mruo ko ma kernonhommok her vgum ko ngama tagur pum a ngaeha to kmemem pnes, ekam ko ngaro pnes ngma vle ngang ngar mruo enang a keik to ngam mur kael ngang ngar kam mrua ru pum petgim E Nut. He enang tok, E Nut ner kaekon ngang ngar ekam ko ngma vle enangthe ngma tunvie pum a kre he kvuut orom ngaro papat ruk mang En tok.
10 Ii, o Yuda ngara vle tok, ekam ko E Nut nera ngam slommok pum ngaro kerok, mar kam lua mnorvek pum a papat to endo e. He enang tok, E Nut nera mnang ngar kam kle va kerker orom o vnek ruk lvankue mkor o pos ngaro serppak.”

E Nut Ka Ngaeha To Kmel Ka Yaik Ngang O Yuda Vur Lhok, Ka Pun Msim

11 Va kua svil kam kta mnganang nguk kat mang o Yuda ruk ngta vuut petgim E Nut. Muta pat re te, ngat vuut petgim E Nut he lo kat kais kam kta hop kaeknik ngte kim E Nut kat gi? Ho mi kut nop hak! Ta kle va ka vle ti te, ekam ko o Yuda ngat eharom nga kerkeknen to kam keyang E Nut, E Nut ta kle va kael a longmok ngang nguk ruk o vrong rhek, he En kam kle ksusulgim muk kat, he nang o Yuda kam kosnok pum tok tete na, to le kta svil mang E Nut koknaik kat. 12 Lmien te, a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut ngnik ngnik, endo E Nut ther kut el ngang o Yuda tennik, mar kam kol, ta vle enang nga gol ka pun. Vanang ngat her eharom a kerkeknen to endo he orim he. He ekam tok, o Yuda ngat huo mang ngaro singni enang tok arhe, nang E Nut ther kle el a longmok ngang nguk o vrong rhek tgus ruk kun mnam a mmie tgus, muk kam le kol o Yuda nga ngaekam kam kol a ktalhok to tete ta vle ngang nguk enang mula gol ka pun vat. He ekam tok, ko pekam ko E Nut na kta kaum karo mia tgus kam kle kta khor kun mnam a valngan to atgiang kat, ko o Yuda ngar le ka ngamkhor kar o vrong rhek tok, va ta vle nngia tete? Ta vle ti te, o Yuda kar muk o vrong rhek, muk tgus mguera kaum kol a ktalhok to ta kaum ka vle enang muk tgus mula gol ka pun to endo gi.

13 Muk ruk o vrong rhek, kua rere ngang nguk ruk arhe. Ko E Nut tmi kut el dok he kmeng dok kmeha ngang o vrong rhek kam havaeng nguk mang e Yesus. Ii, va kom vu kaeha lserppak ngang nguk hak, 14 ekam ko dok koma nho mkor E Nut kmaoppom akuruk mnam kuaro mia mruo ruk o Yuda, mar kam kosnok mang ko muk ruk o vrong rhek mut kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar he le kol nga ngaekam tok. Ii, he enang tok, o Yuda ngar kais kam kle kta svil mang E Nut kam kta kor mnam mar mang En he kmokpom kar kat, he En kam kle ksusulgim akuruk mnam mar kat. 15 Ii, kom kaeha ngang nguk enang tok, ekam ko kua mnor mang o Yuda te, E Nut ta ktar el ka yaik vur lhok ngang karo mia mruo ruk endruk la totur, petgim kalo keik enang tok, her mi kut kmel a longmok ngang nguk o vrong rhek tgus ruk mo mmie kam kaum kar karo mia mruo la totur enang tok kat arhe. Va a longmok to endo ta vle ngang nguk o vrong rhek tete, he nang muk kam le kmonho kar E Nut, mar kam vle te, karo mia mruo ruk la totur tok kat, her gi vgum ko o Yuda ruk la totur ngata ktar kvuut he koregot kim muk, muk kam le kvaik kun mnam E Nut karo mia mruo tok arhe. Mare, E Nut ta ktar si el ka yaik ngang o Yuda vur lhok tok, vanangko koknaik ner le kat kael mar kam kaum kar o vrong rhek kam kta vle kat te, karo mia mruo kat, to le kaum khover mar petgim ngaro nnak kar o vrong rhek tok kat. 16 He enang tok, muk o vrong rhek muta vle te, E Nut karo mia mruo la totur ngang En tete kat her gi vgum ko o Yuda ruk la totur ngat el a longmok ngang nguk kam vle gi enang tok arhe. Ii, muta vle te, E Nut karo mia ruk la totur tok tete, gi enang a bret ka gi mhe to a ktarang ko la totur ko o Yuda ngam kaen ngang E Nut, tkaeharom a bret ka mit tgus kam vle la totur tgus tok kat. Ii, va o Yuda ngta vle enang a ho ka kmen ko en a totur tok kat. He enangthe a ho ka kmen to endo npa vle la totur, va nap kaeharom a ho karo khator tgus ruk o vrong rhek kam vle te, la totur tok kat.

O Yuda Va O Vrong Rhek Ngta Vle Enang A Ho Karo Khator Ruk E Nut Tvat Mar Kam Kaum Par Mnam Ka Ho To Atgiang

17 He kmikkiem a papat to endo tok, E Nut ther kol ka ho to a Olip ka mten to ngat kavang ko ma loot orom karo khator ruk ngta vle te, o Yuda tgus arhe. To tmur kohet karo khator akuruk o Yuda he kngam mar, nang kle kol a ho to a Olip ka mten to tmur pus ko poturvek, he kohet karo khator akuruk kat, endruk orom muk ruk o vrong rhek, to kle kpupam muk kam kaum par mnam ka ho to atgiang kar o Yuda tok. He ekam ko muk o vrong rhek muma par mnam a ho to a Olip to ko ma loot tete, va muma ktal kim a ho to endo ka kmen ko nma klang nguk mo serppak orom ka ye he. 18 He ekam tok, mguak or kam mrua hover muk mruo kir kim E Nut ka ho to endo karo khator ruk o Yuda, endruk E Nut ta ktar skohetik kngam mar. Enangthe muk ruk o vrong rhek mut re kam mrua hover muk kir kim o Yuda ruk endruk tok, va mgua mrua pat na mang a papat ta te: E Nut ka ho to endo ka kmen nam lua ktal kim karo khator ruk muk e. Parem ko, karo khator ruk muk mum kle va ka ktal kim ka ho to endo ka kmen ha. 19 Vanangko nok mguer kle mrua per orom muk mruo gi kmaur kim dok te, “Her mor o vrong rhek ri arhe E Nut ther kohet ka ho to endo karo khator ruk o Yuda, kam kle her mi ktua pupam mor kam par mnam ka ho to endo vat.” 20 Pu lmien tok, vanangko E Nut ta kohet o Yuda ruk endruk, ekam ko ngat lo kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar. Vanang muk ruk o vrong rhek, E Nut tle kpupam muk kam par mnam ka ho to endo, ekam ko her muk ruk arhe mut mi kor mnam muk mang En he kmokpom kar. He ekam tok, mguak or kam mrua hover muk mruo e. Parem ko, mguak kle va kgorang E Nut ha, 21 ekam ko gi enang ko E Nut tlo mnang ka ho to endo karo khator mruo msim, va ner ho lo mia mnang nguk gi enang ngar tok kat.

22 He ekam tok, mguak pat mang E Nut kalo keknen tgus ruk enngindi, endo ko nma ya mang o mia, va endo ko nam lua kongeik ngang ngar kat. Ii, ko E Nut ther lo kongeik ngang o Yuda ruk ngat her vuut petgim En, vanang mu vokom na, ther kle kya mang nguk ruk o vrong rhek vgum tok. Va ner le kya mang nguk kngae tok kat, kmikkiem enang ko muma kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar kngae tok kat. Vanang, enangthe mupa tu kmor mnam muk mang e Yesus he lo kta mokpom kar, va E Nut ner lo mnang nguk kam kta par mnam ka ho e. Nove, ner kle va kohet ka ho to endo karo khator ruk muk tok kat gi, gi enang ko tlo mnang o Yuda he kohet ka ho to endo karo khator ruk o Yuda tok kat. 23 Vanang enangthe o Yuda ngap hortgi he kle kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar, va E Nut ner le kta lol mar he kta pupam mar kat mnam ka ho to endo, mar kam kaum kar o vrong rhek kam kta par mnam kat ko her E Nut to tis kam kta pupam mar tok kat arhe. 24 Ii, E Nut ner mi kta pupam ka ho karo khator ruk o Yuda mnam ka ho to endo, ko mu vokom na! Enangthe E Nut ta ktar kohet muk ruk o vrong rhek mnam a ho to a Olip ka mten to nam gia pus ko po turvek, he kle kpupam muk mnam ka ho to orom o Yuda msim tok, va En ner mi kut kais kat kam kle kta lol o Yuda ruk ta ktar kohetik mnam ka ho to endo he le kta pupam mar mnam ka ho to endo kat, mar kam kle kta par mnam ka ho to endo ko E Nut ta ktar kohet mar mnam. Vanangko E Nut tlo ikkiem a keknen langto msim kmeharom muk tok enang o mia ko ngam kaeharom o hi enang tok e.

E Nut Nera Susulgim O Yuda Ruk lIsrael

25 Koornopeik ruk mut kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar, tesgun E Nut nam lua paam o mia ngaro rela mang a papat to mang kam lol o vrong rhek kam vle te, karo mia mruo kat e. Vanang tete ngora polger a papat to endo ngang nguk, muk kam mmok mang, he nang muk kam lo mrua kansgum muk kam hover mularo munik mruo. Ko a papat to enda ta vle te, E Nut tgi vur el ka yaik ngang o Yuda ruk lIsrael vur lhok, he ka mnang ngar kam mur kael rela petgim karo rhek. Ii, tgi vur kut el ka yaik ngang ngar vur lhok tok, mar kam vle tok kam ngae kut kais ko En mruo nak pupam o vrong rhek ruk En mruo tmur kut el mar, mar kam par mnam ka ho to orom karo mia mruo na. He ekam tok, o vrong rhek ngar mi kut kais kam ngamkhor kar o Yuda kam vle te, E Nut karo mia mruo tok kat, kmikkiem gi enang ko E Nut tmi kut el mar, mar kam ngamkhor kar mar kam mi kut kais enang tok. 26 Ii, o vrong rhek ngar mi ktua ngamkhor kar o Yuda ruk lIsrael kmis tok, to endo yek, ngar kaum ka vle te, mar o Yuda ruk lIsrael tgus tok kam le kor mnam mar mang E Nut he kmokpom kar, to E Nut ner le ksusulgim mar tgus, kmikkiem gi enang ko ngat ittiegom E Nut karo rhek mang ngar tok te,

“Endo Kam Susulgim e Yakop ka ngausie ruk o Yuda, en ner kottek mnam a rengmat to e Saion to e Yerusalem he nera hortgem o mia ngaro vurkul he ka kser ngaro kerkeknen.
27 He ngor le ka khenam kua mokpom kar mar orom en tok arhe, ko ngor le klol ngaro kerkeknen patgiang ngaiting he kikiangae mang ngar hak her vgum endo arhe.”
28 Tennik E Nut ta ktar ka khenam ma mmok te, tkaelongtok mang o Yuda ruk endruk ko tmur mi kut el karo tnangal ngang ngar te, mar kam vle te, karo mia mruo. To koknaik ngat kle keyang o rhek ruk mang e Yesus, endruk ko her havaeng nguk orom mar mang orom a knovvur. He ekam tok, ngat her el imuo ngang E Nut tok arhe. He ekam tok, E Nut tel ka yaik ngang ngar vur lhok, nang kle mi kut el a longmok ngang nguk ruk o vrong rhek, kam koregot kim muk, he nang muk kam le kpar mnam ka ho to orom karo mia mruo kat. Vanang E Nut tlo kikiangae mang ko tennik ta ktar mi kut el karo tnangal ngang lIsrael te, mar kam vle karo mia mruo, ko ta kle kta khenam ma mmok kat te, tkaelongtok mang ngar tok vop. 29 Ii, E Nut tkat khenam ma mmok kat te, tkaelongtok mang ngar, ekam ko tennik ther el mar kam vle te, karo mia mruo ruk tel karo tnangal ngang ngar enang tok. He En tlo is hak kam kser karo mur tnangal mruo, he nang karo nngiar va karo rhek ruk tvaeng o mia ormar kmeknik mnam En mruo e. 30 Ii, tesgun muk o vrong rhek muma kerngnek vgum E Nut he. Vanangko tete, E Nut tel a longmok ngang nguk kmor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar, he nang En kam kle ka mrung nguk he kmon muk la mmok ko pum kalo keik vgum tok. Ii, E Nut tkais kmeharom muk tok, ekam ko o Yuda ngata ktar kerngnek vgum En tok kat, to endo yek E Nut tkoregot kim muk kmel a longmok to endo ngang nguk enang tok. 31 He kmikkiem gi enang tok kat, o Yuda ruk lIsrael ngat kerngnek vgum E Nut tok, he nang E Nut kam mi ktua khenam ka mamrung ngang ngar tete tok kat to le kta mon mar la mmok ko pum kalo keik kat. Ii, va E Nut tkais kmeharom mar tok, ekam ko E Nut ta ktar her mrung nguk o vrong rhek her gi enang tok tete, to endo yek, o Yuda ngat kosnok pum tok, to kle kta svil kam kat kaeknik ngok kim E Nut kat. 32 Ii, E Nut ther mi kut eharom o mia tgus ngaro kerkeknen kam kurogos mang ngar, mar kam ngam mar mruo ekmar kmeharom mar kam kerngnek vgum E Nut ormar tok. Ii, va tmi kut eharom mar tok, he nang En kam kle ktua khenam ka mamrung ngang ngar tgus ekam tok kat arhe.

E Pol Ta Kni Orom E Nut Kam Kanprim

33 “O, E Nut karo vu papat ngat ho mi kut laut hak, va karo keknen ruk kmel karo vu papat ruk endruk ma mmok ngat ho mi kut laut hak kat. Ii, her E Nut to arhe nam smia mnor mang o tgoluk tgus. He mor ruk o mia ngot lo is hak kam non ekam karo vu papat kam mnor mang En ko nam sim ktua ngangam kim En mruo kmel karo papat ma mmok nngia nngia. E Nut nama vle kia vul orom karo papat ruk endruk tok. 34 “Va nong a mhel tang hak to tkais kam mnor mang E Nut karo papat ruk endruk e. Va nong a mhel tang kat to tkais kam klang orom a papat tang ko nma tu kim kat e.” 35 “Ii, va nong a mhel tang kat to E Nut tel a tol mang, he nang E Nut kam srim kat e.” 36 Ta vle tok, ekam ko o vrong tgoluk tgus ngat ottek ekam her En arhe, he ngama ktal kim En. Va o tgoluk tgus ngta vle ngang En mruo kat. He ekam tok, o mia tgus ngak kanprim E Nut he khover ka munik kngorom kngorom. Lmien.
Copyright information for `SUA