Romans 16

E Pol Tkaen Ka Mamrung Ngang Klenar Ruk Ko mRom

Yu! Vanangko mang a vlom to e Vibi, endo nam kaeha ngang e Yesus ka ngaomevek to ko mSenkrie, en ngoretem langto ko tkor mnam en mang e Yesus. Kua svil kam rere orom a vlom to kmenserpagam mularo papat mang. Ii, kua svil kam mnganang nguk kam vaeng a vlom to endo kam vle ko kmuk, gi enang ko muma vaeng E Nut karo mia mruo ruk ngam kor mnam mar mang e Yesus tok kat, ko en nam kor mnam en mang Ngoldaip he kmokpom kar tok kat. Va kua svil muk kam turang a vlom to endo pum karo reha ruk laol, ko en nam vua turang o mia kavurgem. Va si dok kat va tvua sovet kam turang dok kat.

Va mguak kaen kua mamrung ngang e Prisila kar e Akila. Min nginm kaum kaeha kar dok kam havaeng o mia mang e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen. Her enngindi arhe tesgun ko mnam a kolkha langto ngint mur kaen nginalo vok kam yor mang dok, nang dok kam ngorpok petgim a kernonhommok. Koma kanprim min, vanang nong dok tuk to koma kanprim min e. Nove, E Yesus karo ngaomevek tgus ruk orom o vrong rhek kat va ngama kanprim min tok kat.

Va mguak kaen kua mamrung ngang e Yesus ka ngaomevek to nam kaum kam totu pum E Nut ko mnam ngina rek kat.

Va mguak kaen kua mamrung ngang kola to e Epenetus, endo kom kaelongtok mang. Her endo a ktarang kun mnam mar tgus ruk ko mnam a mhe to e Esia to ta pakvom kmor mnam en mang e Kristus.

Va mguak kaen kua mamrung ngang e Maria to nama prongyek ka psek kmeha ngang nguk.

Va mguak kaen kua mamrung ngang kualo ngausie mruo ruk e Androkinus va e Yunias, ennginduk ngat kaum kaenpasiker min tesgun kar dok. Va o mia tgus ngata mnor mang ngin te, min alo aposel ruk nginalo munik ngint laut hak. Va ngint hera ktar kor mnam min mang e Yesus he kmokpom kar ktar mang dok kat.

Va e Ampliatus to tkor mnam en mang Ngoldaip he kom her kaelongtok mang, en kat va mguak kaen kua mamrung ngang en kat.

Va e Urbanus to nam kaum kaeha kar mor kam havaeng o mia mang e Kristus, mguak kaen kua mamrung ngang en kar e Stakis to kom kaelongtok mang kat.

10 Va e Apeles to tsim kut eha lya hak orom e Kristus karo reha ruk o mia ngat elik ko maktiegom kmegom en ormar, va mguak kaen kua mamrung ngang endo kat.

Va mguak kaen kua mamrung ngang e Aristobulus ka valngan kat.

11 Va mguak kaen kua mamrung ngang kua ngausie mruo to e Herodion. Va endruk kun mnam e Narsisus ka valngan ko ngat kor mnam mar mang e Yesus va mguak kaen kua mamrung ngang ngar kat.

12 Va mguak kaen kua mamrung ngang lraip ruk e Trevina, e Treposa kar ko la msim e Pesis, endruk ngat vu kaeha lserppak ngang Ngoldaip kat.

13 Va e Rupus to ka munik ta laut vgum karo vu reha ruk ngang Ngoldaip, va mguak kaen kua mamrung ngang en kar knan kat, endo nma nho mang dok enangthe ko nan msim to en.

14 Va mguak kaen kua mamrung ngang e Asenkritus, e Vlegon, e Hermes, e Patrobas, e Hermas kar koornopeik ruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he ka vle ko kmar kat.

15 Va mguak kaen kua mamrung ngang e Vlologus, e Yulia, e Nereus kar kaetem va e Olempus kar E Nut karo mia tgus ruk ngma vle ko kmar ko ngam kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar kat.

16 Ii, va muk tgus mguak mo kaen mularo mamrung mo nguk mruo kam khenam ma mmok te, muk tgus mut mur kael muk mruo kam kaum ka vle ngang E Nut.

Va e Kristus karo ngaomevek tgus ngat kaen nga mamrung ngang nguk tok kat.

E Nut Karo Mia Mruo Ngak Ngangreal Ngang Ngar Mruo Mang O Pattermia Ruk La Ppiagar

17 To tete koornopeik ruk mut kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar, ko kaurur kim muk te, mguak mrua ngangreal ngang nguk mang endruk ngma kaoppom a paei mnam muk kam mrua mommen muk. Ii, ko mar ngma hos kim mularo papat ruk kmor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar orom ngaro papat ruk yok ko ngam lo kaikkiem o papat ruk mut her lol tesgun e. He ekam tok, mguak kael mularo yaik ngang ngar. 18 Ekam ko o mia ruk endruk ngam lo mi kaeha ngang Ngoldaip, Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen e. Nove, ngam kle va kaeha ngang ngar mruo kam mur kaikkiem ngaro pkor ngaro svil mruo te, o mia kam mon ngalmialaol orom mar. Ii, ko ngam vua rere he ka ppiak kam kanprim o mia ruk ngaro papat ruk ngat lo vua laut mang E Nut kam her gi ktua mas orom mar kam vraik orom ngaro papat petgim e Yesus enang tok. 19 Va o mia tgus ngat her kol a re to mang nguk he te, mut her ngan vgum E Nut he kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar he. He dok kom vua sirei hak mang muk tok arhe. Mut pua vle enang tok, vanangko kua havaeng nguk kam ngangreal ngang nguk mruo mang o pattermia ruk la ppiagar ge, ekam ko kua svil mularo papat ruk mang kmeharom o keknen ruk lyar kam laut kngae, nang mularo papat ruk mang kmeharom o kerkeknen kam ksir.

20 Mare, mguak kaeharom tok kngae, ko E Nut to nam kaeharom o mia ngaro vurkul kmongeik, ketasuo En kam karkar mang e Seten he kokoher ka lpek hak kmel en ku meorom mularo nharok.

Ii, va kua ngarkie ngang Ngoldaip e Yesus, en kam ring ya mang nguk.

E Pol Klenar Ngta Mrung Endruk Ko mRom

21 Yu, va e Timoti to nam kaum kaeha kar dok kar kuaro usiel mruo ruk e Lusias, e Yason va e Sosipatar ngta svil kmen nga mamrung ngang nguk tgus kat.

22 Va dok to e Tertius dok ta kom kor mnam dok mang e Yesus he kmokpom kar, ko lol o rhek ko vgum e Pol he ittiegom mar kun mnam ka hor ta, dok kat kua svil kmen kua mamrung ngang nguk tok kat.

23 He dok to e Pol kua sirei kam vle ko kim e Gaius ko en nam smia tar dok kun mnam ka rek to e Yesus ka ngaomevek moti nama kaum ktotu pum E Nut kun mnam. Va e Yesus ka ngaomevek moti nama sirei mang e Gaius tok kat. He her e Gaius ta arhe ta svil kat kmen ka mamrung ngang nguk kat.

Va e Erastus to nma nho mang a rengmat to enda ngaro krek kar ngornopia to e Kuartus ngint kaen nginalo mamrung ngang nguk kat.

[
24 Va ko kta ngarkie ngang Ngoldaip to e Yesus Kristus kat te, en kam ring ya mang nguk kat.]

25 Tennik ko a mmie tlo pis vop kam ngae kais mang tete, E Nut to nma plong vle ngnik ngnik tlo vur paam rela mang ka papat to mang e Kristus e. Nove, tgi tuvgom kim o mia. Vanangko tete, ther polger ka papat to endo ma mmok he, ko vgum karo propet ngaro rhek ko o mia ngat ittiegom mar. Ii, ther mi kut en a re to kam polger ka papat to endo mang e Kristus ma mmok tok, he nang o vrong rhek tgus kam ngan vgum to le kor mnam mar mang en he kmokpom kar. Ii, va her E Nut to arhe tis kmenserpagam muk orom a knovvur. He her gi a knovvur to endo lsir, koma polger o rhek mang ngang o mia mang e Yesus Kristus tok arhe. Va o rhek ruk endruk ko koma polger ngang o mia tete, ngat her gia maenang kar E Nut ka papat to mang e Kristus, endo tennik tlo vur paam rela mang vop. He ekam tok, her E gi Nut tuk to atgiang arhe Endo orom karo papat ruk lvu laol hak, mor ngruak kanprim he khover ka munik kngorom kngorom her vgum e Yesus Kristus arhe. Lmien! Nop he!

Copyright information for `SUA