Romans 4

Tennik E Nut Tmon E Ebrehem La Mmok Ko Pum Kalo Keik Gi Vgum Ko E Ebrehem Tkor Mnam En Mang E Nut He Kmokpom Kar

He ekam ko E Nut nam mi kut mon o mia la mmok ko pum kalo keik vgum ko ngat kor mnam mar mang En he kmokpom kar, to muta pat nngia mang ngores e Ebrehem? En tkol ani papat to mang ko E Nut nma mon o mia la mmok ko pum kalo keik tok? Ko muk, mum kle ktua havae yok mang e Ebrehem te, E Nut timim kim o rhek ruk mang en kam mon en la mmok ko pum kalo keik her gi vgum ka ngaeha to kam sim kut kaikkiem E Nut karo pos kam sarim mar. Vanang enangthe mularo rhek ruk endruk ngapa mien mang e Ebrehem tok, to endo yek, e Ebrehem nap mi ktuis kam mrua hover en mruo ko pum o mia ngaro kerok vgum ka ngaeha mruo to endo tok. Vanangko te lo is hak kam mrua hover en mruo ko pum E Nut kalo keik tok e. Parem ko, ngat ittiegom E Nut karo rhek ruk mang e Ebrehem te,

“E Ebrehem tkor mnam en mang E Nut he kmokpom kar, to endo yek, E Nut tle kmon en la mmok ko pum kalo keik.”
Mare! A mhel to nam kaeha kam sim kut kaikkiem E Nut karo pos kam sarim mar ta vle enang a mhel to nam kaeha kam kol a keik mang ka ngaeha. Ko na kol a keik ho mi kut is mang ka ngaeha to endo msim ko teha mang ngola? Nang a keik to endo tlua vle ngang enang a nngiar e, ko a mhel tkaeha mang kam kol a keik to endo. Enang tok, a mhel ka keik ta vle te, tkaeha mang he en nak kol ko mkor ka laip. Vanangko tlua vle enang tok hak ngang a mhel to tkor mnam en mang E Nut he kmokpom kar e. Ko tlo vur kaeha kam sim kut kaikkiem E Nut karo pos kam sarim mar, he nang E Nut kam mon la mmok ko pum kalo keik vgum ka ngaeha to tok e. Nove. Ko a mhel na gi kor mnam en mang E Nut he kmokpom kar na, yek E Nut na kle kmon a mhel to endo la mmok ko pum kalo keik her gi vgum tok. Ii, ko her E Nut arhe, Endo nam kaimim kim o rhek mang endruk orom ngaro kerkeknen.

Ii, va e Devit tkaenserpagam a papat to endo kat, ko ta rere mang a mhel ka mten to tgi kor mnam en mang E Nut he kmokpom kar, nang lua pat mang karo vu reha ruk kam sim kut kaikkiem E Nut karo pos kam mur kaeharom en mruo, he nang E Nut kam mon en la mmok ko pum kalo keik vgum tok. E Devit ta havae te, a mhel ka mten to endo ta lgekol tok. Ko e Devit thavae te,

“Endruk E Nut tlol ngaro kerkeknen patgiang ngaiting he kikiangae mang ngar hak, her mar ruk arhe ngata lgekol ko E Nut tpet ngaro kerkeknen petgim mar hak. Ii, endo E Nut ner lua mon orom karo kerkeknen, her endo ta lgekol arhe.”
Va muta pat re te, gi o Yuda tuk, ngta vle te, endruk ngta lgekol ko o mia ngma paam mar, nang o vrong rhek ngat lua lgekol ko ngam lua paam mar gi? Nove! Ko her gi ktar havaeng nguk he te, e Ebrehem ta ktar kor mnam en mang E Nut he kmokpom kar, to endo yek E Nut tle kmon en la mmok ko pum kalo keik her gi vgum tok. 10 Ii, va mu smia pat na. E Ebrehem ta vle nngia, he E Nut tmon en la mmok ko pum kalo keik tok? E Nut tmon e Ebrehem la mmok ko pum kalo keik ktar mang ko ngat lo paam vop, i o pekam ko ngat paam? Mu havaeng dok na! Te en ta vle te, E Nut tmon en la mmok ko pum kalo keik her sim kut ktar mang ko ngat lo paam vop, nang nong ko pekam ko ngat paam e. 11 Ii, E Nut ta ktar mon e Ebrehem la mmok ko pum kalo keik na, to koknaik yek, ngat le kpaam kmel a ngaelmir kuon mang ka vok kam khenam ma mmok te, ta mien te, E Nut ther mon en la mmok ko pum kalo keik tok. Va E Nut tmon en tok, her gi vgum ko tkor mnam en mang En he kmokpom kar ktar mang ko ngat lo paam vop. He ekam ko e Ebrehem ta ktar kor mnam en mang E Nut he kmokpom kar tok, ta khenam ma mmok tete te, e Ebrehem ta vle ngang endruk ngat kor mnam mar mang E Nut he kmokpom kar, nang o mia ngat lo paam mar te, ngares msim to en. Ii, ta vle tok, he nang E Nut kam le kmon endruk tgus ngat lo paam mar vop te, ngta mmok ko pum kalo keik kat her gi vgum ko ngak kor mnam mar mang En he kmokpom kar, gi enang e Ebrehem tok kat. 12 Va o Yuda ruk ngat paam mar kat to le kor mnam mar mang E Nut he kmokpom kar kat, e Ebrehem ta vle ngang ngar kat te, ngares msim to en tok kat. Ko ngat si paam mar, vanangko ngat sim kut kaikkiem ngares e Ebrehem karo leik kat ko ngat kor mnam mar mang En he kmokpom kar gi enang ko e Ebehem tkor mnam en mang E Nut he kmokpom kar ktar mang ko ngat lo paam vop.

E Ebrehem Tkol E Nut Ka Tnangal Ka Mit Ekam Ko Tkor Mnam En Mang E Nut He Kmokpom Kar

13 Tennik, E Nut tel ka tnangal ngang e Ebrehem kam havaeng te, ka tavgo nera vle kuo mang o mia tgus mo mmie her vgum en kar kaes langto. Vanangko E Nut tlo el ka tnangal to endo ngang e Ebrehem, kmikkiem enang ko e Ebrehem tkaeha kam sim kut kaikkiem karo pos kam sarim mar e. Nove! E Nut tle mi kut el ka tnangal to endo ngang e Ebrehem, kmikkiem enang ko E Nut tmon e Ebrehem la mmok ko pum kalo keik her gi vgum ko tkor mnam en mang En he kmokpom kar. 14 Vanangko akuruk mnam muk ngam kle mur kokheng o rhek ruk endruk kam kle khavae te, E Nut ka tavgo naka vle kuo mang o mia tgus vgum e Ebrehem kaes to endo kmikkiem enang ko o mia ngak kaeha kam sim kut kaikkiem E Nut karo pos kam sarim mar, he nang E Nut kam mon mar la mmok ko pum kalo keik vgum tok. Vanang enangthe ngaro rhek ngpa mien tok, va ngop gi mur kaim mor mruo kmor mnam mor mang E Nut he kmokpom kar. Va enangthe ngaro rhek ngpa mien tok kat, va E Nut karo rhek ruk mang ka tnangal to endo nong ngaro kleim ngang ngar kat e. 15 Va enangthe lmien te, E Nut karo rhek ruk mang ka tnangal to endo nong ngaro kleim ngang ngar tok, va naka mien kat te, ngota vle ku meorom E Nut karo pos ngaro serppak vop ko karo pos nga pun ngam mi ktua vle mang kmenpgam E Nut ka ngaesik to kam monik kim a yor ngang o mia pum ngaro kerkeknen. Vanangko ekam ko ta mien enang ko E Nut thavae, va nak mien kat te, E Nut karo pos nga serppak ngam kle ho lo kta kpom o mia kat. Va naka vle lmien kat te, nong E Nut karo pos ngang kat, En kmikkiem mar kam monik kim a yor ngang ngar kat e.

16 He ekam tok, ta mmok tete te, E Nut tel ka tnangal ngang e Ebrehem kmikkiem gi vgum ko e Ebrehem tgi kor mnam en mang E Nut he kmokpom kar, he nang E Nut kam mi kut kaenserpagam ka keknen to kam ring ya mang o mia tgus ruk ngat pal mnam e Ebrehem. Ii, tel tok, he nang e Ebrehem kaes kam mia kol ka tnangal to ta sir kuon malpgem E Nut ka papat mruo, endo kam ring ya mang o mia, nang nong kuon malpgem o mia ngaro reha kam sim kut kaikkiem E Nut karo pos kam sarim mar e. Ii, ka tnangal ta vle tok ngang o Yuda ruk ngat lo kta serppak mang E Nut karo pos kmel mar kam vle la mmok ko pum kalo keik, va ngang o vrong rhek ruk ngat kor mnam mar mang E Nut he kmokpom kar kmikkiem e Ebrehem karo leik ko ta ktar kor mnam en mang E Nut he kmokpom kar tok kat arhe. Ii, he ekam ko e Ebrehem ta ktar kor mnam en mang E Nut he kmokpom kar tok, va en ta vle ngang ngor tgus ruk ngot kor mnam mor mang e Yesus he kmokpom kar kat te, en ngores to en. 17 Ii, e Ebrehem ta vle te, ngores to en kmikkiem gi enang ko ngat ittiegom E Nut karo rhek mang te, “Ko her mi kut el yin he, yin kam vle ngang o vrong rhek ngarlavurgem te, ngares to yin.” He ekam tok, her e Ebrehem arhe to ta ktar kor mnam en mang E Nut to tgia mon a re he kueng o tgoluk ruk ngat lo vle vop. Her E Nut to kat arhe, Endo kam hover o yoror petgim ngaro nnak. Ii, e Ebrehem, her ngores to en enang tok arhe ko pum E Nut kalo keik.

18 Ii, e Ebrehem ta ktar kor mnam en mang E Nut karo rhek ruk E Nut mruo tmur el ka tnangal ngang ormar, ko thavaeng te, ner mia plam ka ngausie ka pun he kaores ngara khor. Vanangko e Ebrehem, si en a ho hipun hak, va nong kalyie ngang hak, vanangko tgia kor mnam en mang E Nut karo rhek ruk endruk ge, kmikkiem gi enang ko E Nut ta ktar kpavap mang tok. Ko E Nut ta ktar kpavap mang te, “Ingores ngara khor kais enang o ketor ruk kuon ma volkha tok kat.” He ekam tok, E Nut ta mitom ka tnangal kpis lmien orom e Ebrehem, he enang tok, e Ebrehem ta vle te, o vrong rhek ngarlavurgem ngares to en tok arhe. 19 Ii, e Ebrehem karo pnes ngat kais te, o mhelom aktiek, va tmi kut mnor hak he te, ktavlom tlo kat kais kmel ka vrek mang en kat e. Va ta mnor mang ktavlom kat te, ka vrek ka vgon ta tok kat. Tsi kut mnor tok, vanangko tlua lopumtang mang E Nut ka tnangal to endo e. 20 Ii, e Ebrehem tpua mnor mang en mruo tok kat, vanangko nong kalo papat lomin ngang mang E Nut ka tnangal to endo e. Nove. Ta kle kol a serppak mang vgum tok kngae ge, he kle kngae ho kanprim E Nut hak. 21 Ko karo papat ngat sei kam ho serppak hak mang E Nut te, ka serppak tmi kut kais kmitom ka tnangal to endo, en kam pis lmien. 22 He her vgum ko e Ebrehem ta ktar kor mnam en mang E Nut lserppak tok, yek E Nut ther mon en la mmok ko pum kalo keik. 23 Mare! Vanang E Nut karo rhek ngaro vgondik ruk ngat ittiegom mar te, “Ther mon en”, ngat ittiegom mar tennik, vanangko ngat lo ittiegom mar kam gia vle ngang e gi Ebrehem tuk e. Nove! 24 Ngat ittiegom mar tennik ngang ngor ruk tete kat, mor ruk E Nut nera mon mor la mmok ko pum kalo keik gi enang ko tmon e Ebrehem la mmok tennik tok kat. Ii, nera mon mor la mmok ko pum kalo keik ekam ko tete ngot kor mnam mor mang E Nut to thover Ngoldaip e Yesus petgim ka nnak he kmokpom kar. 25 Ii, ko E Nut tel e Yesus ko maktiegom o mia, en kam yor mang nguaro kerkeknen. To E Nut tle khover en petgim ka nnak kat, he nang en kam kta ktal kat kmeharom a ngaelaut to kmimim kim o rhek mang nguaro kerkeknen ruk tok.

Copyright information for `SUA