Romans 6

E Nut Ta Kser Nguaro Pkor Ngaro Svil Ngaro Serppak Ruk Ngma Kapom Mor

To kmikkiem o rhek ruk endruk, va ngruak reng o mia nngia? Ngruak pe gia reng ngar te, muk ge, mguak kaeharom o kerkeknen kngorom kngorom kam kop kim E Nut kam khenam ka keknen to kam ring ya mang nguk ma mmok kam mon muk la mmok ko pum kalo keik vgum tok? Ngruak reng ngar tok i o nop? O-o, ho mi kut nop hak! Ko nok mut lua mmok mang a papat ta gi te, mor ruk ngot kol a parrur orom E Nut ka minik, ko ngot kor mnam mor mang e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen, ngot her mur el mor mruo ngang E Nut orom a parrur to endo, he nang En kam kser nguaro pkor ngaro svil ngaro serppak ruk ngma kapom mor, he mar tgus kam yor kun mnam mor. Ii, ngot en mor kam yor gi enang e Yesus mruo tok, ko en tmur kaen en mruo kam yor tok kat. He ekam tok, nguaro pkor ngaro svil ngaro serppak ruk ngma kapom mor kmenen mor kmeharom o kerkeknen ngat her ksir he, he yor kun mnam mor tok kat. He enang tok, nngia ko ngot kais ge kam kta ngam mor mruo ekam o kerkeknen kat? Ngot kol a parrur tok orom E Nut ka munik he ka vle enang a mhel to klenar ngat eguyang. He ekam tok, ngom kaenang e Yesus mruo ko tyor he o mia ngat eguyang tok kat. Ii, he gi enang ko ngae eguyang e Yesus tok, nang Ngor Teit thover petgim ka nnak orom kla serppak, en kam kta vle kat, va mor ngruaka vle enang tok kat ko ngota vle enang ko ngot eguyang nguaro kerkeknen ruk ngat yor kun mnam mor kun mnam a ye to ngot parrur orom E Nut ka munik tok, to kle kta hop kun mnam a ye kam kta vle orom o keknen ruk o gunngae, gi enang ko e Yesus thop petgim ka nnak en kam kta vle tok kat.

Mare, va ekam ko ta mien te, ngot her kaenang e Yesus kam kaum kyor kar en enang tok, va ngota serppak mang a papat ta kat te, ngruer mia hop petgim nguaro nnak, gi enang en tok kat. Ii, ngot her kaenang e Yesus kam kaum kyor kar en, ko ngota mnor te, ngot mur kaen mor mruo ngang E Nut kam vle enang a mhel to o mia ngta krong orom o ot kvat engnang a ho, gi enang ko e Yesus tmur kaen en mruo ngang o mia, mar kmeharom ngang en gi enang tok kat. He ekam tok, tesgun nguaro pkor ngaro svil ngam kaenen mor kmeharom o kerkeknen ktar mang ko ngot lo mur kaen mor ngang E Nut vop. Vanangko tete, E Nut thera kser nguaro pkor ngaro svil ngaro serppak ruk ngma kapom mor, he nang mar kam lo kta kapom mor, he lo kat kaenen mor kam kta mrua ngam mor mruo ekmar e. Ii, ngruak or kam mrua ngam mor mruo ekam nguaro kerkeknen ruk tesgun tok, ekam ko ngot her mur kaen mor mruo ngang E Nut, he En thera kser nguaro pkor ngaro svil ngaro serppak he. He enang tok, nguaro pkor ngaro svil ngaro serppak ngat yor kun mnam mor he, he ngam lo kat kais kam kta kapom mor kat e.

Mare! He ekam ko ta mien kat te, ngot her mur kaen mor mruo ngang E Nut, he E Nut thera kser nguaro pkor ngaro svil ngaro serppak ruk tesgun ngma kapom mor, mar kam yor kun mnam mor gi enang ko e Kristus tyor tok kat, va ngota serppak mang a papat ta kat te, ngruer mia hop petgim nguaro nnak kam kol a ktalhok to kam plong vle ko kim e Yesus ngnik ngnik tok kat. Ii, ngota serppak mang a papat to tok, ekam ko ngota mnor mang e Yesus te, ekam ko en ther hop petgim ka nnak, va en tlo is hak kam kta yor kat e, ko nong a serppak tang hak tis kam kir kim, he nang en kam kta yor vgum kat e. 10 Ii, e Yesus tyor ngaltgiang, mang kam kser nguaro pkor ngaro svil ngaro serppak tgus ngmeang hak. Ii, vanang ta kta hop petgim ka nnak kat, he nang en kam her gia vle ngang E Nut kmeharom karo reha.

11 He muk kat, mguaka vle enang e Yesus tok kat kam pat mang nguk mruo te, mularo pkor ngaro svil ngaro serppak ruk ngma kapom muk ngta ksir kun mnam muk he ngat yor tok kat he. Nang mguak kle gia pat mang E Nut te, mut gia vle her gi ngang En tok kat arhe, ko mut kor mnam muk mang e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen he kmokpom kar. 12 He ekam tok, mularo vurkul ruk ngara nop he ka ngti, mguak or kam mnang o kerkeknen kam kat kael rengmat kun mnam mar he o kerkeknen ngaro serppak kam kta kapom muk kat, muk kam mrua ngam muk mruo ekam mularo pkor ngaro svil mruo ruk ngat kernonho hak. 13 Va mguak or kam mur kaen mularo pkor mruo ngaro mhetor akor mang kmeharom o kerkeknen ormar kat e, gi enangthe mar ngta vle enang o mi tgoluk ruk kmeharom o kerkeknen ormar. Vanangko mguak kle va kaen mularo pkor tgus ngang E Nut ha, ekam ko her muk mruo ruk arhe muk ruk E Nut ner kaen a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik ngang nguk, ko nera hover muk petgim mularo nnak. Ii, mguak kaen mularo pkor tgus ngang E Nut gi enangthe mar ngta vle enang mularo pkor ngaro mhetor ruk kmeharom o keknen ruk ngta sir ko pum E Nut kalo keik ormar. 14 Ii, mguak or kam mur kaen mularo pkor mruo ngaro mhetor akor mang kmeharom o kerkeknen ormar, ekam ko tete mularo pkor ngaro svil ngaro serppak ngam lo kat kais kam kta vle enang mulaip to ka serppak ta kpom muk kmenen muk kam tmar kim mar kat e. Ko E Nut karo pos ngat lo kat kais kam kta vle enang mulaip to nam kaenen muk kam sim kut kaeha ngang ngar kmikkiem mar kmegom kam sarim mar kat, enangthe E Nut kam mon muk la mmok ko pum kalo keik vgum tok, enang tesgun ko mum sia khanang nguk kmegom kam sarim mar enang tok. Nove. Parem ko, tete E Nut nma mon o mia la mmok ko pum kalo keik her vgum ko En mruo nma ring ya mang ngar orom e Yesus ha.

O Keknen Ruk Ngta Mmok Ko Pum E Nut Kalo Keik Ngak Kael Rengmat Kun Mnam O Mia Ngaro Vurkul

15 Ii, va ekam ko ngom lo kta vle ku meorom E Nut karo pos he E Nut nam lo kta mon mor orom nguaro kerkeknen ruk endruk kmikkiem mar tok, to nngia he? Ngruak sovet kmeharom o kerkeknen kngorom kngorom gi, ekam ko E Nut nma ring ya mang ngor orom e Yesus kam lol patgiang ngaiting he kikiangae mang ngar vgum en enang tok? Te ho mi kut nop hak! 16 Ko nok pathe mut lua mnor gi te, enangthe mup mrua ngam muk mruo ekam mularo kerkeknen ko ngaro serppak ngta kpom muk kmenen muk kmeharom mar tok, va muta vle gi enang a mhel to mur ngam en mruo ngang kalaip kmeha ngang tok kat, ekam ko her kalaip to endo ka serppak arhe ta kpom en kmenen en kmeha ngang tok. Va gi enang tok kat, ko enangthe mum mrua ngam muk mruo ekam mularo pkor ngaro svil va ngaro serppak ngara kpom muk kmenen muk kmeharom o kerkeknen ruk ngara ktong nguk, he nang E Nut kam monik kim a yor ngang nguk pum mar tok. Vanang enangthe mum kle va mrua ngam muk mruo ekam E Nut kmor mnam muk mang En he kmokpom kar, va ka serppak kat ner kle ka ktong nguk he nang En kam mon muk la mmok ko pum kalo keik tok kat. 17 Ii, tesgun muk mut her gia vle gi enang tok arhe, ko tesgun mularo kerkeknen ngat el rengmat kun mnam mularo vurkul he, he ngaro serppak ngma kpom muk, kmenen muk kam mrua ngam muk mruo ekam mar kmeharom mar tok. Vanangko tete, mut ho mi ktua svil hak kam ngan vgum endruk ngat pis kim muk kam patter muk orom o rhek ruk mang e Yesus. Ii, ngata patter muk mang ngar tok, to mut ngae gi mur ngam muk mruo ekmar, he nang muk kam vle ku meorom nga serppak. He ekam tok, koma kanprim E Nut mang nguk mang tok arhe. 18 Ii, E Nut thera kser mularo pkor ngaro svil ngaro serppak ruk ngma kpom muk kmenen muk kmeharom o kerkeknen, he mar nga ho lo is hak kam kta kpom muk kserpagam muk kat e, muk kam lo mrua ngam muk mruo ekam mar kat. Teharom tok, to le kael muk kam vle pum o keknen ruk ngta sir ko pum kalo keik, he nang mar kam le ka kpom muk, muk kam le mrua ngam muk ekam mar.

19 Kua rere ngang nguk ti kmikkiem mor o mia nguaro papat, ekam ko mularo papat mruo mang E Nut ngat lo vua serppak e. He ekam tok, kua havaeng nguk te, tesgun mum her gia ngam mularo pkor ngaro mhetor ekam o keknen ruk ngat lo vua mmok ko ngat el rengmat kun mnam muk va ngaro serppak ngta kpom muk kmenen muk kmeharom mar. Ii, tesgun mum mrua ngam muk mruo ekmar kmeharom mar tok kngae kngae kais ko ngat hera ktong nguk kmeharom o kerkeknen akuruk yok ngat ho mi kut kernonho hak kir kim endruk o kernonhor ruk tesgun. He kmikkiem gi enang tesgun ko mum mrua ngam muk ekmar tok, va tete mguak kle va mrua ngam muk mruo ekam a keknen to kmen mularo pkor ngaro mhetor ngang E Nut, kmeharom karo keknen ruk ngat ho mi kut sir hak. Ii, va mgua mrua ngam muk mruo ekam E Nut karo keknen ruk ngat ho mi kut sir hak kmeharom mar tok kngae kngae kais ko ngat hera ktong mularo pkor tgus kmeharom o keknen ruk ngat ho mi kut mmok hak. 20 Mu vokom na, tesgun mularo pkor ngaro svil ngam kaenen muk kmeharom o kerkeknen, vanang mum lua vle ku meorom E Nut ka tavgo to kmenpgam muk kmeharom o keknen ruk ngat ho mi kut sir hak ko pum kalo keik e. 21 Ii, tesgun mut hera vle tok arhe, vanang mu havaeng dok na, tesgun mut lol oni tgoluk ruk lyar vgum o kerkeknen ruk endruk mum gi mrua leep pum mar tete? Nove, ko o kerkeknen ruk endruk ngam kle gia ktong o mia, he nang E Nut kam monik kim a yor ngang ngar ha. 22 Vanangko tete, E Nut thera kser mularo pkor ngaro svil ngaro serppak ruk tesgun ngma kapom muk. He tete ngam lo kat kais kam kta kapom muk kmenen muk kam mrua ngam muk mruo ekam mar kat e. Ii, teharom tok, he tete E Nut karo keknen mruo ngaro serppak ngam kle va kpom muk, muk kam kle va mrua ngam muk mruo ekmar ha. He ekam tok, o tgoluk ruk lyar ko mum lol vgum E Nut ka ngaeha to endo tok ngta ktong nguk kam mi ktua vle orom o keknen ruk ngta mmok, he nang muk kam kol a ktalhok to kam plong vle ko E Nut kim ngnik ngnik. 23 Ii, mguera kol a ktalhok to endo tok, ekam ko endruk o kerkeknen ngat el rengmat kun mnam mar, E Nut ner koripang ngang ngar kam monik kim a yor ngang ngar he ngar lo kais hak kam kta hop petgim ngaro nnak kam kol a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik e. Vanangko endruk ngat kor mnam mar mang Ngoldaip e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen he kmokpom kar, va E Nut ner kaen ka nngiar to a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik ngang ngar.

Copyright information for `SUA