Romans 9

E Nut Mruo Tmur El O Yuda Ruk lIsrael Mar Kam Vle Te, Kles Msim

Dok a mhel to kom kor mnam dok mang e Kristus he kmokpom kar he ko kaittiegom kuaro rhek ri o minar ngang nguk. Klo kais kam ppiak ngang nguk e. E Nunu A Totur tel rengmat kun mnam dok he kua vrek nma mrer ko pum E Nut kalo keik vgum en. Ii, kua mien te, ko ho mi kut mrung o Yuda ruk lIsrael hak va kua ngaung nma ksir ekam ko kua vrek nam ngae sei kam kervavle hak mang ngar. Ii, koma mrung ngar tok, kais ko kun mnam dok, kuaro papat ngma vle te, dok kam mur en kua vok mruo ngang E Nut, he nang E Nut kam re orom dok he ka kser dok petgim Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen, dok kmoregot kim kuaro mia mruo ruk o Israel, he nang mar kam kle kor mnam mar mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen he kmokpom kar. Ii, kua rere mang ngar ruk kua ngausie msim to lIsrael arhe. Ko E Nut ta ktar her mi kut el mar ruk lIsrael kam vle te, kles msim ruk mar. Ii, va her mar ruk arhe E Nut ther ktar el ka papat mang ngar kam khenam ka mmok ngang ngar. Ii, va E Nut ta ktar her mi kut mokpom kar her mar ruk lIsrael kat arhe. He her mar kat endruk ngta ktar klol E Nut karo pos kat. Va her mar ruk kat arhe endruk ngat lol o papat ruk kam sim ktua totu pum E Nut ormar kun mnam E Nut ka maksien kat. Va her mar ruk kat arhe ngat lol E Nut karo tnangal ko vgum En kat. Ii, va her o Yuda ruk lIsrael kat arhe ngat pal mnam ngares to e Ebrehem kles ngaro usiel kat. Ii, he her vgum e Ebrehem kles ruk endruk Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen ta pal mnam ngaro usiel tok kat ko tmur el en mruo enang a mi mhel. Mare, Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen her en E mi Nut msim to kat arhe. He o mia tgus ngak kanprim En mekam mekam. Lmien!

Va o Yuda ruk ngam sim kut kaikkiem E Nut karo pos vop, nang lo kor mnam mar mang e Yesus, he lua mokpom kar, mar ngat si pal mnam e Ebrehem, vanangko E Nut tlo mur el mar kam vle ngang En mruo kam vle te, mar o Israel akuruk msim e. Si mar o Israel ruk E Nut tel karo tnangal ngang ngar, vanangko o mia ngat lo is hak kam havae mang E Nut karo tnangal ruk endruk te, nong ngaro kleim ngang ngar ko ngat lo pis lmien orom o Yuda nga mten to endo e. Ii, va o Yuda nga mten to endo ngam sia sir kuon malpgem a papat to te, ngat mi pal mnam ngares to e Ebrehem kat, vanangko E Nut nam kle va lo mur el mar kam vle ngang En mruo vgum a papat to tok e. Nop hak! Parem ko, her o Yuda nga mten yok to ngama kolkol ekam e Ebrehem kmor mnam mar mang E Nut he kmokpom kar arhe ngama vle te, mar E Nut kles msim ruk mar. Ko e Ebrehem tkor mnam en mang E Nut ka tnangal to E Nut tel ngang mang e Ebrehem khal orom karo rhek ruk endri te, “Her vgum e Isak ka ngausie arhe, ngora mon ingores la mmok ko pum kualo keik.” He kmikkiem enang ko e Ebrehem tkor mnam en mang E Nut ka tnangal to ten ngang mang khal to e Isak he kmokpom kar tok, o mia tgus ruk E Nut nera kvam mar te, mar kles msim, her endruk ngat kolkol ekam e Ebrehem kmor mnam mar mang E Nut gi enang ko e Ebrehem ta ktar kor mnam en mang E Nut ka tnangal to endo tok kat arhe. Vanang E Nut tlo kais kam kvam mar te, mar kles msim kmikkiem enang ko ngam sia sir kuon malpgem a papat to te, ngat mi pal mnam e Ebrehem ka ngausie msim e. Ii, ko E Nut ka engyel tel E Nut ka tnangal ngang e Ebrehem, mang ktavlom kam kol khal to e Isak ko thavae te, “Ngor kaeknik mnam a kolkha to E Nut ner mi kut kael ngang dok, he e Sara nera kol khal ngang.” 10 Ii, va nong o rhek ri tuk ngat kais kmenserpagam a papat to mang E Nut ka keknen to kmel o tnangal e. Nove, vanang E Nut ka tnangal to tel ngang e Robeka tkais kmenserpagam E Nut ka keknen to kmel o tnangal enang tok kat. Ko her ngores e Isak to arhe, endo e Robeka tel ka vrek mang he kol kloyie alomin mnam a kolkha to atgiang. Ko tkol kloyie alomin mang ngin teit to atgiang tok. 11 Vanangko si ktar mang ko ngin nan tlo kol min vop, ko ngint lo kaeharom a kerkeknen tang vop, E Nut ta ktar el ka tnangal langto yok ngang e Robeka kat te, “Endo a molpou ner kle kaeha ngang endo ta knaek mang.” Ii, E Nut teharom tok, kmikkiem karo mur rhek mruo ko thavae te, “Ko kaelat endo a molpou to e Iso, nang kle kaelongtok mang knopia to e Yakop.”

14 To kmikkiem enangko E Nut telat endo a molpou to e Iso tok, ngruak havaeng o mia nngia? Nok, ngruaka mngan pum E Nut te, E Nut nam lo sim kut kaikkiem karo keknen mruo ruk ngta sir gi? Ho mi kut nop hak! 15 Ngot lo is kam re tok, ekam ko E Nut tsim kut kaikkiem ka papat to ther havaeng e Moses orom te,

“Dok mruo ngor mrua mrung endruk dok mruo kom ktua svil kam khen mar kam mrung ngar. Ii, ngor gia khen endruk dok mruo kom ktua svil kam khenam kua mamrung ngang ngar tok.”
16 He ekam tok, a mhel tang tlo is hak kam mur kaen en mruo ngang E Nut, he E Nut kam mon en la mmok ko pum kalo keik vgum a mhel to endo ka mur svil mruo, i o vgum karo vu reha mruo ko nam sim kut kaikkiem E Nut karo pos kmegom kam sarim mar kat e. Nove, a mhel tgi kais kam vle la mmok ko pum E Nut kalo keik her gi vgum ko E Nut naka mrung na, to le kmon en la mmok ko pum kalo keik tok ha. 17 Ii, mu vokom na, E Nut nma vle tok ko si ngua imuo to o Isip nga taven kat, endo tkol a ngaekam to ngma mon te, e Pero, va E Nut tmur ktua svil kam khen en ko E Nut thavae orom karo rhek ruk ngat ittiegom mar te, “Dok mruo ko her tavger yin kmel yin kam nho mang o Yuda, her gi mang kua ngaeha ti te, kam khenam kua serppak ma mmok her vgum yin arhe. He enang tok, o mia ngak seneker a re to mang kua munik mo mnam a mmie tgus, mar kam havae mang dok tok.”

18 He ekam tok, ta mmok ngang ngor tete te, E Nut nam mrua mrung o mia akuruk En mruo nam mur ktua svil kam khen mar kam mrung ngar tok. Vanang nam kle ktua mnang akuruk yok kam mrua tokim ngaro rela kim karo rhek, gi enang ko nam mur ktua svil kat kam mnang ngar kam mrua vle tok kat.

19 E Nut nma vle tok arhe, vanang nok tang mnam muk nera mngan pum E Nut kat te, “Nngia ko E Nut nak mon mor orom nguaro kerkeknen, ko her En mruo arhe, endo ta mnang ngor kmeharom mar tok?” Ii, ko enangthe E Nut nap ktua svil kam mnang ngor kmeharom mar tok, va erieto tis kam sir kim E Nut ka svil to tok?” 20 Ii, nok nera mngan pum E Nut tok, vanangko yin la ni mhel to yin, he yi kais kmekon o rhek ngang E Nut tok? Mut lua mmok mang E Nut karo rhek gi, ko ngat havae te, “Endo E Nut tmur kueng, en tkais gi kmekon o rhek ngang Endo tkueng te, kman ko ye kut kueng dok ti?” 21 Muta pat nngia? Endo nam kaeharom o kolhi orom a mmie, en tlo kat kais gi kmikkiem ka svil mruo he kol a mmie ka mhe to atgiang to le kaeharom o kolhi ngalo mten alomin ko akuruk ngat vua ya hak kmel mar kam toot mang o reha laol va akuruk yok orom a mmie ka mhe to endo gi ko ngat lo vua ya to kle kael mar kam toot mang o gi vrong reha ruk nong vur laol?

22 To enang tok, nngia ko E Nut ta vle tok ngang o mia ngalo mten alomin tok kat? Ko ta ktar her mi kut el ka papat to kam khenam ka ngaesik va ka serppak ma mmok ngang o mia akuruk ngam kaeharom o kerkeknen, endruk E Nut ther ktar mi kut el mar kam mi ktua rum kim mar hak. Vanangko nngia ko E Nut tlo tutut kam khenam min ngang ngar? 23 Va nngia kat ko E Nut tgia vle ka mnang ngar tok, enangthe ta svil kam kle mi ktua khenam ka papat langto yok ma mmok kat, endo la ho vu yar hak mang ka mmok ngang o mia akuruk yok, endruk E Nut mruo ta mrua mrung ngar, endruk En mruo ta ktua svil kam khen mar kam mrung ngar tok. Ii, ta paneng ngar tok, he nang mar kam kle ka mmok kat, ko her o mia ruk endruk arhe E Nut tmur ktar el mar kmel ka mamrung ngang ngar, he nang mar kam vle la mmok ko pum kalo keik gi enang tok arhe. 24 Ii, va endruk kua rere mang ngar ko E Nut ta mon mar la mmok ko pum kalo keik her mor ruk ngot kor mnam mor mang e Yesus arhe. Vanang nong gi mor ruk vnang o Yuda tuk ruk E Nut tvaeng ngor e. Nove, ta kle kvaeng o vrong rhek kat, he nang mar tgus kam kaum kar mor kam vle ngang En mruo. 25 Ii, E Nut ta kle mrua vaeng o vrong rhek kat kmikkiem gi enang ko a propet to e Hosea thavae te,

“O mia ruk tesgun kom lo kta mon mar te, kuaro mia mruo, tete ngor le kta mon mar te, kuaro mia mruo. Va endruk tesgun ko orim mar kam lo kaelongtok mang ngar, tete ngor kle kmon mar te, mar ruk kom kaelongtok mang ngar kat.”
26 Va E Nut thavae kat te,

“Ko tok mnam a mhe lsir, ko dok E Nut ko her havaeng ngar te, ‘Muk ruk nong kuaro mia mruo’, ngor kle kmon mar te, mar ruk dok to koma plong vle ngnik ngnik koles ruk mar.”
27 Va e Aisaia ta kle kael a ngangreal ngang o Yuda ruk lIsrael ko thavae te,

“O Yuda ruk lIsrael ngat pua khor enang a vui ko va mou, vanangko E Nut nera susulgim ke valngan langto ko mar lgititge mnam mar tgus petgim a kapnes to E Nut ner kut kael kmen ngang ngar.
28 Ii, mar ngara vle te, mar lgititge, ko E Nut ner ho lo mia hus kam tarkanang ka ngaeha to kmen a kapnes ngang ngar he ho mi ktua rum kim mar tgus mo mmie hak.”
29 Ii, va e Aisaia kat ta ktar her mi kut havae lsir mang a papat to enda mang lIsrael kat te,

“Enangthe Ngoldaip To La Vu Ngaurar na lua mnang ke valngan langto, mar kam nho he kvavle vop, va ngop kle va ka vle enang alo rengmat ruk e Sodom va e Gomora ko a lolmiammok ta vle kun mnam min ko o mia ngat ru ka ngmeang hak.”

E Nut Ta Mon O Vrong Rhek La Mmok Ko Pum Kalo Keik

30 To kmikkiem enang ko E Nut tmi kut vaeng o vrong rhek kat, mar kmor mnam mar mang En he kmokpom kar, va ngruak havaeng o mia nngia mang o vrong rhek ruk ngat lo si tagur pum a ngaeha to kam sim kut kaikkiem E Nut karo pos kmegom ka sarim mar, vanang E Nut ta kle ge kmon mar la mmok ko pum kalo keik vgum tok? Ngruak havaeng o mia ti te, o vrong rhek ruk endruk, her mar ruk ngat gi kor mnam mar mang E Nut he kmokpom kar arhe he E Nut tmi ktua mon mar la mmok ko pum kalo keik her gi vgum tok! 31 Va ngruak kle khavaeng o mia mang o Yuda kat te, her o Yuda ruk lIsrael arhe ngam kle va ktagur pum a ngaeha to kam sim kut kaikkiem E Nut karo pos kmegom ka sarim mar, he nang E Nut kam mon mar la mmok ko pum kalo keik vgum tok. Vanangko E Nut tlo mon mar la mmok ko pum kalo keik vgum nga ngaeha to tok e. 32 Vanang kman ko E Nut tlo mon mar la mmok ko pum kalo keik tok? Her gi ekam ko ngma tagur pum nga ngaeha to kam sim kut kaikkiem E Nut karo pos enangthe nga ngaeha to endo ta vle enang nga ngaeha to E Nut kam srim mar mang. Nang ngat lo kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar e. He ekam tok, ngta vle enangthe ngta vuut vgum a ho to a hokidek to orom e Yesus arhe. 33 Ko ngat ittiegom E Nut karo rhek mang te,

“Mu vokom na, ko her el a ho to a hokidek ko mSaion to e Yerusalem. He a hokidek to endo arhe o mia ngma vuut vgum ko ngam lo kor mnam mar mang he lua mokpom kar tok arhe”.
Vanang endo tkor mnam en mang a hokidek to endo he kmokpom kar, E Nut ner lua ngam a leep kuon mang hak.

Copyright information for `SUA