Titus 3

E Pol Tkaen O Rhek Ngang E Taitus, En Kmel Pat Kim O Mia Kmeharom O Keknen Ruk Lyar

Va ngia sim kat kael pat kim o mia ge te, mar nga mrua krus orom mar mruo he kngan vgum endruk laol mkor a gavman kar kalngunes ruk ngma nho mang nguk. Va ngiak kael pat kim mar kat kam toot kmeharom o gi vrong keknen ruk lyar, va kam lua rere pum a mhel tang mnam mar kam kering ka munik, nang kle va smia vle orom a ngorsang longeik kun pgegom o mia tgus, va kam smia pat mang o mia akuruk kat. Va ngia sim kat kael pat kmar kat te, mar kam mrua khenam mar orom ngaro keknen ruk kam mrua slak orom mar mruo ko kim o mia tgus.

Ngia sim kael pat kim mar kam vle kar o mia tok her gi ko tesgun mor kat, ngom her gia vle enang o mia ruk endruk, ko nop o papat ngang ngor mang E Nut kat e. Ko ngom hera kerngnek vgum En he mrua ngam mor mruo ekam nguaro gi pkor ngaro gi vrong ker svil ruk ngat rergep kun mnam mor ko ngom hera svil kam tmar kim mar mekam mekam. Ii, va tesgun ngom her gia vle enangthe e Seten ta krong nguaro vrongtok ormar enang tok. Va tesgun nguaro ngorsang ngma vle mekam mekam pum o kerkeknen akuruk kat, endruk kmesik kam kering o mia, va kam nho lkarhut ngang o mia orom a vrek kinkiin, va kam mo elat mor kat. Ii, ngom pua vle enang tok tesgun, vanangko tesgun mnam a kolkha langto, E Nut to ta susulgim mor ta khenam ngang ngor te, nam kaelongtok mang ngor he ka svil kam smia vle lya ko kim mor kat. Ii, ta khenam ngang ngor tok orom her e Yesus Kristus arhe, ko En tmur khenam en ma mmok ngang ngor. Ii, tie ko tmur khenam e Yesus ma mmok tok, ther susulgim mor orom. Vanang tlo susulgim mor ekam nguaro keknen ruk ngta sir ko pum E Nut kalo keik e, endruk ngom kaeharom mar. Nop hak! Ther sulgim mor kmikkiem gi enang ko En ta mrung ngor ha! Ii, E Nut tsulgim mor orom E Nunu A Totur ko tsovet kmen ngkun mnam mor, he En kam momgol mor kmeharom mor kam hortgem nguaro vurkul, he nguaro vurkul kam vle, mar o gunngae. E Nut tsusulgim mor tok, orom E Nunu A Totur ka ngaeha to endo her vgum e Yesus Kristus kat arhe. He enang tok, ta vle te, her e Yesus msim to kat arhe tmi susulgim mor tok. Ii, E Nut tring ya mang ngor orom en tok, he kaimim kim o rhek mang ngor, he nang mor kam vle te, kles msim ruk mor, nang mor kam nho mkor ngor Teit to En, kmen a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik ngang ngor.

O rhek ruk ko gnua rere orom mar ngruaka kpom mar te, o rhek ruk o minar ngaro kleim, he nang mor kam ngarngar mang ngar. Ii, va kua svil yin Taitus kmenserpagam o rhek ruk endri ngang o mia ruk ngat kor mnam mar mang E Nut he kmokpom kar kat, he nang mar kam sim kut kael ngaro kerok ekam o keknen ruk lyar kmeharom mar. Ko o keknen ruk endruk, ngat ho mi kut ya hak, va nga serppak kmenserpagam o mia tgus orom.

Vanangko ngiak or kmel ila gu mnam o vrong rhek ruk nong ngaro kleim ngang ngar ko o mia ngma mo krur orom mar. Va ngiak or kmel ila gu mnam o mohoi ruk mang o mia ngaro pupnam, va ngiak or kam mo maen o rhek he kmokrur mang e Moses karo pos kat. Ngiak or kmeharom tok, ekam ko o keknen ruk endruk nong ngaro kleim ngang ngar he ngat ho lo is hak kmenserpagam o mia e. 10 He ekam tok, enangthe a mhel tang naka vle tok, he re kmommen o mia vgum karo kerkeknen ruk enang tok, va ngiak kaengorang a mhel to endo ngaltgiang kam kser. Va enangthe na lua ngan vgum in va ngia kta kaengorang nglomin. Va enangthe na lo kta ngan vgum in hak to ngia hera tu ko he. To mguaka ksir petgim en he kaennegiang, en kam ngae ko en atgiang tuk. 11 Ko kua havaeng yin lmien te, yi kais kam mnor mang a mhel ka mten to endo te, karo papat ngat her vraik he petgim e Yesus, he tgia vle orom karo kerkeknen he. He ekam tok, a mhel to endo, tmur el en mruo ko ma kernonhommok he, he nang E Nut kam monik kim a yor ngang, pum karo kerkeknen ruk arhe.

E Pol Tkaen A Re Ngang E Taitus Te, Endruk Ngat Kor Mnam Mar Mang E Yesus He Kmokpom Kar Nga Smia Mo Tar Mar

12 Yu! Vanang nguaka ktar meng e Atimas i o e Tekekus ngok kmin na kam kol ila ngaekam, nang yin kmegom ilaro serppak tgus kam puknim dok ko mNikopolis, ko dok ko her el kua papat te, kam tra mnam a rek langto ko tok ngatku mnam a venloot to a ven ko nak pis. 13 Vanangko mang e Sinas, endo te smia mnor hak kmikkiem o pos kmimim kim o rhek ko kim endruk ngma vongnek kim o rhek, va e Apolos, ngiak kaenserpgam o mia kam smia turang ngin, he nang min kam lua tu kmo tgoluk ekam a ngaelaut ekam ko nginak kaeknik ngte kim dok. 14 Ii, mguak kaenserpagam o mia tgus enang tok, ekam ko mor ruk ngot kor mnam mor mang e Yesus he kmokpom kar, ngruak kol a papat to mang her a ngaeha a yar to endo arhe kam turang ngar enang tok. He enang tok, ngrer kais kam turang o mia orom o tgoluk ruk ngta tu kmar mo kolkhek tgus. He enangthe ngop kaeharom tok, va nguaro papat ruk kmor mnam mor mang e Yesus ngar kael mit orom o reha ruk endruk enang tok arhe.

15 Yu! Kuaro rhek ruk arhe! O mia tgus ruk ngta vle mo kmok ngat kaen nga mamrung ngang yin e Taitus. Va yin vat, ngiak kaen kua mamrung ngang endruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar he ka vle ko kmin kat, endruk ngam kaelongtok mang dok kar kolenar.

Yu! Kua ngarkie ngang E Nut te, En kam ring ya mang nguk tgus ruk ko tok mekam mekam.

Copyright information for `SUA