1 John 1

Nuai me ewanana amira Mama.

Nuai me ewanana amira Mama* nu susura ena tupise noisonua amira ge kereniro nikare tugata inowenakare awa. Nakare ge nuso dana meni nininakare. Nakare nu giti moka nasokare meni ginakare. Nakare nu giro baitinakare. Nakare nu wana meni ziro ginakare. Nuai me ewananara Mama kei damu ninu ginakare awa. Nuai me ewananara Mama nu ami Mamera nana ena muro nasokare nana ena kei damu ninua. Are nuaira Mama awa nimorekare kereniro tugata inowenakare. Awa nena ginakare o ge nininakare da awa nikare tugata inowenakare awa. Tugata wanakare tairo nuai nasokai kei awai daimata wero nuamukai sero towenakare awa. Tairo nuai nasokai awa Mamato Mai Yesu Kristore dai tairo nowenakai awa. Yawa sara wai nasokai kei awero baitaise pas ei awa nimorekare gainona ewa.

Zasimaira noise pasina oko bezero puro nuanekai.

Ge bowi Yesura nana ena ego nininakare, are nikare tugata inowenakare awa. Anutu nu zasimai gege. Mume zo nuso nana oko itia. Nakai mumera noise “Na Anutura nana desenitinona” asamunonakai, awa opi wamunoya. Ago inoise ge me oko puro nuamunonakai. Ata Anutu nu nutope zasimaira nowia da ago ine nakai zasimaira nuamunonakai, awa dara tairo otao kokopai wamunonakai. Ago wanakai Mai nuso Yesu Kristora orara meni asina nasokai dapikarago sewai saramuro nuamunonakai awa. Nakai pasina tepo asamunonakai, awa duba nasokai etete namunonakai. Ago wanakai duba nasokaira ge me oko itamunoya. Anutu nu saramai gege. Ata nakai pasina disaise nu tuma dianakai te wamunoya. Are pasina nasokai kerenamunonakai, awa nu pasina nasokai disero waya nasokai dapikarago sewai saramamunonakai awa. “Nakai pasina kaka wamu nowenakai,” ago samunonakai, awa nakai Anutu opi sai ema asamunonakai. Ago wanakai ge nuso duba nasokaira oko itamunoya.

10 

Kristo nu sogawai nasokai.

Copyright information for `SUE