1 Peter 4

Yesu meni tama yaya tamunua, are da ago inoise pasina duanekai.

Yesu meni tama yaya tamunua, are nikare da ago ine wamu sero zewai weu. Nera kota, zo nu tama yaya tapinowia ami pasina dotinowia. Are nikare zebura nuamunowa te duba-duba erama meni inowera amira bua kaka wamu Anutura be daba dipinoise noiwo. Gita nikare digara tani ego inoisowa awa: pasina waya-kawaya, pasina duba-duba wai, pasina ou zewai niro dau wai, pasina ana-bona wero ou niro dau wai, pasina Anutura ge dero tua opi sou bua wai. Pasina ago ine awa diga noise aware wewa, are dowo tepo wae. Are zeme meni awa diga nukare pasinara mokara itawera nikare numorkare dai kaka tayamu inowewa, are gawera ewe wawi nimorekare ge waya towera. Ata noma ama Anutura nana ge bua wamunora. Nu ami erama nuaire betaire awina-dawina wamu sero sia wero nowia awa. Are susu ego emira Oziga Ewanana betaire dai sai awa: Nukare eniba emara eba itia amira te tama meni ina pumarise. Ota eniba Anutura ebata itia amira te awa ititi meni nuarise.

Buara putou nimore potai te bua weyo.

Nena bamubamu amira pesunai be zora awinoya. Are nikare isara peu wamu wero giro dau wai tepo kotumaire noiwo. Duba nisokare meni dumi ina-puma wero baitiwo. Dubara dumire nuai awa tani ewa-gaewa amira giti kopi wero nisokare nana bamubake waise. Nera kota, dubara dumi pumai ami pasina dainiro gogo inowia awa. Nikare gung-ga sai tepo kora ina-wa weu. 10 Nikare Anutu meni buara putou neire-neire tamunua, awa nikare ema sero da da nowewa te tamunua awa. Are buara putou nimorekare potai awa te puro noise soga ina-wa inoise noiwo. 11 Zo nu utura ge diamunoya awa Anutura ge me waise. Zo nu korawai bua wamunoya awa Anutu meni putou potamunoya amira te waise. Nikare Yesu Kristora nana ereniro bua bamubamu wamunowa ami Anutura zazo de ike naise. Simai zasimaire ata putoure nuso nana itisonua, itewia, itamunoya. Iyo.

Yesu emo wero yaya tapinoise amire yawa sara tamai.

12 O otao mamai naso, nisokare nana nena dire-bere niao bamubake ine ami nikare gaero gamu sero kei awenua itia. Are nikare nena benau seka kei awinoya asinoise oko di tainawe. Tepo awa. 13 Nikare yawa sara wewo. Nera kota, nikare yaya Kristo meni tamunua ago ine tapinoise nowewa. Awa noma simai zasimaire nuso kei damu nai amire da ago ine duba ewanana tapinoise yawa sara wamu sero ago wewo. 14 Nikare Kristora mai awiso wero nowewa ami emo nimorekare ge waya sara giro yawa sara weu. Nera kota, Anutura Ozana zasimaire menu nisokare nana nowia awa. 15 Nisokare nana zo meni mai dai betairata, bewanarata, pasinarata, giti kopira bua numore sai tepo awa puro nuai, amira dero benaira tame oko witaise. 16 Ota zo meni awa Kristora ema noya are dero benara amire gai menaire oko wae. Nu zazo awa puro noise amire Anutura bowi wai tamaise.

17 Anutu ina potamunoya amira be kei awero itia. Ina potai awa dubu nuso nakai amira nana zaawinoya. Are nasokai nana gita zaawero wero susauma ema Oziga Ewanana nuso azu towera amira nana kei awai amire ana nogo nogo kei awamunoi? 18 Ota,

    • Ema saramai meni yaya-buyaya tapinoma kapo sisamu wero
    • amire ewanana wamunora, awa ema utura ge azu towera o pasina
    • inowera ami nogo wamunori?
19 Ami emo Anutu meni ninai te inuai iwora mokara toyamunora nukare ewanana inoise dubare ititire nusokare awa nukare tamunua amira wanera potarise. Nukare tamunua ami ge sero dipinowia awa.

Copyright information for `SUE