2 John 1

O Anutura gegenai dubu, na giti kopi zo meni nimorekare pas ei awa gainona. Na nimorekare dubara dumi me pupinowena. Awa nane gege kota, ge me susure niniro poti dube niro nowera nukare dai inowera.
Copyright information for `SUE