2 Timothy 2

Ni Tuara soldia putoure noiyo.

O ma naso, Kristo Yesu meni dumi yagaba nimore pumunua, awa ni puro noise putoure weyo. Ema dainirora benaura ena ni bua ge sero gipero awena bua ge awa ema eni ge niniro dimai amira nana ge tugata waira putou itia nukare awa gipasa giro nukare ema eni giparise.

Ni Kristo Yesura soldia ewanana noise yaya nimore sai awa te dipinoise noiyo. Zo nu soldia wero nuamunoya ami nogo wero amire tamara bua susu giti awa asumamunoi? Nu giti kopi nuso meni bua nuso gai te waise yaba inowia. Zo nu otao enire saibore sumamu inoise saiborera potai ge ama ganinoise mai eni dainai amire zuma numore potamunora. Ota nu supinoise potai ge dainamunoya, awa zuma numore oko potamunora. Zo nu nai bua inoise yaya nuso tamamunoya ami ma awa gita naise sai itia. Ge tona awa zazaumuro giyo. Tua nune duba niso ziai zazai amire ge tona amira susu giro baitamunosa.

Ni Yesu Kristo kotupitinoise noiyo. Nu Dawidira sibuna meni betaira ena seka wero erinua. Oziga Ewanana nuso tugata inowena ami ago ine towia. Oziga Ewanana ami emo inoise yaya bamubake tapinowena. Ago wero pasina mai benago wetera itena ewa. Ata Anutura ge awa oko benisera. 10 Are yaya bua dapikarago awa Anutura seronai dubu emo tamuro dipinoise nowena. Nukare namorege dai Kristo Yesura korawaire simai zasimaire itai gege itai awa dai topetarise ago ine inowena. 11 Ge ego ine itia awa me awa,

    • Betai nusora susumunakai, are nuai nusora
    • da ago ine susumamunonakai.
12 Yaya tapinoise kaka tamamu ine wamunonakai, awa numore dai ema babezinoma wero dia wai bua wamunonakai. Nu begi wamunonakai, awa nune da ago nakai begi wamunoya. 13 Sai zewai wai nasokai betata wamunoya, awa sai zewai wai nuso meni zewai wamunoya. Zo sero zo sero awai awa nuso nana oko itia.

Gera bua mai Anutu meni gawi ewanana inowia amira ge.

14 Dubu niso meni ge tona awa nuwenai azu, kotumai nusokare awa-uzeyo. Ago inoise Anutura giti mokara nukare ge puti eni amira ge oko bawarise se zewai waise. Tani ge puti gege amira ge bawai awa nena ewanana zo oko tapinowia. Tani ami erama ge bawai ninitinora awa gera wamunoya.

15 Anutu meni ni gai te waise putoure noise bua niso weyo. Ago inoise ge me susure kere damu nitinoise nuasa ge ami sonero bayai me nai meni bua ema niso nana tame oko witaise. 16 Ota ge puti gege amira gunara ni ge awa tema wero noiyo. Ge puti ami erama Anutura nana ena uzupitinuai ge nuso doro ebata wayara bayamunora. 17 Ge opi sai nusokare awa kaka tema wamu wamunosa, awa ge ami boya eya pauniro bamubake inowia ago ine wero nikare gera wamunoya. Ema ago ine amira nana Haimenioto Failitore. 18 Nuto ge me doro ego towerato awa, “Seka wero erai awa emoko kei awenua.” Ago sawerato ema eni meni tuma diai nusokare besinowera. 19 Ata Anutu meni dubu nuso ibu ine potinua ami zewai wero dopero itewia. Amira tame owe nuso soya bozai ine ego itia, “Tua meni dubu nuso gosinowia.” Noko owe zo ego itia, “Tuara zazo puro nowera nukare dapikarago nuai waya awa azu sarise.”

20 Ema waure amira sora ena au-tewa golre silvare meni wai awa gege kota, ni menita zebu meni wai awa dai itia. Au-tewa eni awa bayau zuma bamure. Ota eni awa zuma tepo, apaira gegenai awa. 21 Are zo nu ema ebata wayara nowera awa azu sero ebata mera nuamunoya ami au-tewa zuma bamure ine wamunoya. Ago wai sora mama meni nu gawa wero puro noise ami bua kokopai susu giti wamunoya awa.

22 Mai seka meni nena susu giti amire duba-duba inowera, nuai ago ine awa azu seyo. Ewanana waita tuma diaita dubara dumireta begare nuai awa niso nana ena zamaise zewai weyo. Awa ema duba nusokare saramai meni Tua arugitinowera numorekare dai ago weyo. 23 Dau geta ge puti toise sero niniro awai awa azu sero musuniyo. Amira me awa ge bawai gege kei awinowia, awa gosinowesa. 24 Tuara bua ema meni ge bawai azu sai itia. Tuara bua ema meni ema dapikarago otao waise. Nu ge be peure gipaise. Numore waya wara ina tini kapaire oko waise. 25 Nu ema ge dai amira kotumai korawamu sero tugata waise. Ago wai duba nusokare kapeteniro ge me giro baitarise Anutu meni ninamunoita? 26 Satan meni ge nuso dimarise geta nusora dimunua, awa kotumai zazero besamunora awa.

Copyright information for `SUE