2 Timothy 3

Be pesunitinuai amire pasina zamamunoya.

Ni ego ine niniyo: Be tepo wamu sero inuai amire yaya-buyaya eure-taure kei awamunoya. Ema ego ine wero nuamunora: Nukare nukare gege kotupitinoise dagia wero nuamunora; nukare wau moni emo duba-duba wamunora; nukare tama puro wititinoise nutopekare bowi wamunora; nukare Tuare ema enire awa sero isimamunora; nukare mia mamera ge damunora; nukare awa ema eni meni numorekare dumi yagaba pumara ina kokopai oko samunora; nukare Tuare emare awa isa-naisa wamunora; nukare dubara dumi tepo; nukare bega tepore, iwo ina-wa wai gege inoise nuamunora; nukare zuzu saire ge busaire nuamunora; nukare tama nusokarera duba-duba wai awa oko puro osamunora; nukare wo gorobare ine wero nuamunora; nukare nena kokopai iwo inoise nuamunora; nukare otao mamai nusokare awa iwora wanera potamunora; nukare ebata wayara giti agu nuamunora; nukare opi inoise nutopekare gara ema babezinoma wamunoya; nukare Anutu kota zebura nena ara tapinoise nuamunora; nukare tama meni Tuara ge ninai sao inoise moka nusokare meni gara me amu wamunoya awa. Ago ine awa nuara giro azu sero aike noiyo. Ema dubu tona amira nana eni meni dubu enira nana saitiro baro bama kotumai tepo awa etetenitinowera. Ema ami bama pasinara mou menita tamara duba-duba wai meni kotumai nusokare sisinowia, nukare awa opi ge nusokare ama ganarise etete nitinowera awa. Bama ami be giti ge susu giti ninamu inoise ge me susure amira susu oko giro baititinowera. Gita Zanisto Zambrisre* nuto Mosera ge azu sewato, ago ine ema tona awa nukare ge me susure awa azu towera awa. Kotumai nusokare waya, ata tuma diaira ebata gipinowera awa opi gege awa. Zanisto Zambrisra opi kei damu ninua, da ago ine opi nusokarera susu kei damu nai ema dapikarago giro tepo wamunora. Are bua nusokarera me oko bamu wamunoya.

Zewai wero Tuara ge puro nuai amira wini ge.

10 Ata nine meni awa te esa naso patiro nowesa. Ni ge tugata wai naso, nuai naso, bua wai naso, tuma diai naso, awa-diai naso, dubara dumi pumai naso, zewai-zawai wai naso, 11 iwora yaya-buyaya naso, amira ebata patitinoise na ama ganinowesa. Antiok nateta Aikoniam nateta Listera nate ena na dero kaputiwa yaya borere bamu tamuna awa gosinowesa. Ata Tua meni saineba yaya dapikarago amira soe ena na soenua. 12 Zo nu Kristo Yesura nana deseniro gera ebata patamunoya, awa nuso nana dai iwora yaya kei awamunoya. 13 Ata ema wayata etetenai ema nukare ami ema eni etete nawera ina etete nawera ago wero susauma waya wero baitamunora. 14 Ota nine meni awa ge me susure nimore gipai awa ziro tata-tata inowesa, ge amira deseniro noiyo. Ge ara nana pumusi awa oko kau inosa. 15 Susu ei dai giro baititinowesa awa: Ni mai moruare Tuara ge saramai awa azimuro niniro awi-tupise nowesa. Ge ami duba nasokai zasimai Kristo Yesu tuma didinoise kora wai te tamamunonakai, amira putou awa ge buku saramaira nana itia. 16 Tuara ge gayai dapikarago awa Tuara Ozana meni kereninu gaewa kei awenua awa. Ge ami ge me susure nakai gipinowia, ata potai ge potitinowia, ata nakai sero kora wero awinowia, ata nakai etutiro nuaira ebata gipinowia. 17 Nakai Anutura ema dubu meni bua kokopai susu giti te wero baitanisekai ge gayaira putou ago ine itewia.

Copyright information for `SUE