Acts 12

Herode meni Yakobo dero Petoro beninua.

Be amira ana ema tua Herode meni Yesura dubu amira ema bama eni dero gera-gaira wero puro benai sora potinua. Ago inoise senu Yohanera nami Yakobo awa kasiwa meni dewa betenua awa. Ago wenu Yuda ema yawa sara wewa giro pasina zo susumuro senu Petoro dai beniro benai sora potiwa awa. Be awa Betai Daininua amira pura zora awenu Yuda ema yis sieniro noiwa amire beninua awa. Herode meni Petoro beniro ego kotumunua awa, “Betai Daininua amira pura nusokare tepo wai amire na Petoro damu sero puro emara giti mokara koto wamunona.” Ago kotupitinoise senu benai sora potiwa soldia dubu 4 meni dia wewa. Dubu zo soldia 4, dubu zo soldia 4, ago ine wero nu dia wewa. Petoro benai sora itinu Tuara dubu meni nu emo begomo susumuro susumuro toiwa Anutura nana witai gege wititinoinua awa.

Angelo zo meni Petoro besenua.

Koto waira be zora awenu Herode meni ego kotumunua awa, “Pina atai na Petoro puro kei awana gamunora.” Ago kotupitinoise awinoinu pi amire soldia eto meni Petoro sen eto meni beniro puro awinoiwato, soldia eni meni awa so be atune dopero benai so dia wewa awa. Dopero itiwa Tuara angelo zo meni so mokara ena tutamu kei awenua. Kei awenu so moka zasi tamere ninua. Angelo meni Petoro awa-uzero ego senua awa, “Eya eri.” Ago tuaise Petorora wanera ena sen besewato awa. Sen besero osewato angelo meni Petorore ego senua awa, “Ipu gei niso diro sandol tera poti.” Ago senu wenu amire angelo meni noko senua awa, “Tama woi niso iboi wosuniro na ama gane.” Ago senu giro ama ganinoise angelo meni tani inoinua awa ginu tani me kota atua ine wenua. 10 Nuto susaumiteto soldia zo dainiro noko zo dainiro susaumiteto so be nata kakame bayai aen meni wai amira kei awewato so be nutope piakaninu pusumuro kei damu niwato awa. Kei damu niro bamuroto ebata zo dainiroto angelo tutamu tara awenua. 11 Ago wenu Petoro nu kotumai kei awenu senua awa, “Zeme gosinona. Tua nu angelo nuso iyeti Herodera wanera ena o noko tani Yuda ema meni namore wamu tora amira ena soero pupinoya.” 12 Asero susu me giro bamuro Yohane zo zazo nuso Mak amira mia zazo Maria amira nana sora kei awenua. So amira ema bama dainiro meni auniro begomo toise itiwa. 13 Ago inoiwa Petoro baro damu dopero toyai be denu au bama zo zazo nuso Roda nu, “Ai toyai be doinoi?” asero kei awenua. 14 Kei awero Petorora ge bapu niniro yawa sara inoise toyai be kaka piaka namu doro kapeteniro toiro, “Petoro muro toyai be atune dopero itia,” asero nukare tugata wenua awa. 15 Tugata wenu niniro ego sewa awa, “Ni duba dau inoiwa.” Ago sewa nu ge beina wero senua awa, “Nu me dopero itia ewa.” Ago senu nukare ego sewa awa, “Awa ititi nuso, tanita.” 16 Ago ina-sa inoiwa Petoro meni toyai be kikiri wai gege inoise itinu giro toyai be piero nu giro nukare ge tepo wewa. 17 Ago wewa Petoro meni ge duarise wana sapikore awero Tua meni benai sora ena besero puro munua amira ge uge wero pesuniro ego senua awa, “Nikare ge uge naso awa Yakobo ata otao mamai eni tugata weu ninare.” Ago sero nukare doro agewa zora bamunua awa.

Herode nana ina kei awenu betenua.

18 Pina atinu soldia meni Petoro kau wero nena nemi nogo weti asero kotumai kaka pamu wewa awa. 19 Herode meni tamarise senu kau wai bua wewa tepo wenu giro soldia Petoro dia itiwa awa dara betarise senua awa. Ago sero amire nu Yudaya zebu doro osero bamu Sisaria nate niro noisonua awa.

20 Herode nu be amira ana nata eto Tayato Saidonre amira ema iwo wenua. Are nata amira mamana nukare da wero nu gamu bamuwa awa. Baro kei awero ge kora wamu sero Herodera ema giti kopi zo zazo nuso Bilasto amire ge sero uzutiwa giro nukare soremunua. Gita nukare Herodera zebura ena wo ma zuma gaero pupinoisowa, are ge kora wero noko tairo nuamu sewa awa. 21 Ge kora wamu sewa Herode meni ge ina saira be potinua. Be awa munu giro tama nuso simena-gaena wero ema tua arumai zara nusora arumuro itise ge tama puro witaira toise ema tugata wenua. 22 Tugata wenu ema dapikarago ami arero ego sewa awa, “Ge awa ema zora ge ine kota, Tuara ge ine inoya.” 23 Ago sewa Herode meni emara ge azu kaka samu Anutu daininua, are Tuara angelo zo meni nu eyane dago wenua. Ago wenu zipa meni niwa betenua awa.

24 Anutura ge meni awa wisika asero so sero bamunua awa.

25 Banabato Saulore Yerusalem nate ena bua sai awa te wewato tepo wenu nuto Antiok nate ewesemamu inoise Yohane zo zazo nuso Mak awa pumuro eroma bamuwa awa.

Copyright information for `SUE