Acts 17

Pauloto Silare Tesalonika nate bamuwato.

Pauloto Silare Amfipoli nate kei aweroto nata awa doro susaumiteto Apolonia nate kei aweroto noko nata awa doro susaumite Tesalonika nate kei awewato awa. Ana Yuda emara yere ibu zo itinua. Are Paulo meni yere ibura susawisonua da ago nata amira itise Sabat pura etorobara yere ibu nusokarera toiro numorekare dai itise Tuara ge gayai azimuro sero niniro awewa. Ago inoise Tuara ge gayai amira susu tugata-magata inoise ego senua awa, “Soyai Ema nasokai Kristo ami betero seka wero eraise sai awa ge gayaira itia, ge awa Yesura nana ena me wenua. Are Yesu nimorekare kerenitinona nu awa Soyai Ema me awa.” Ago senu eni meni ge awa niniwa me wenu Pauloto Silara nana susumuwa. Ago wewa Grik ema Anutu sou inoise noisowa nukare dainiro meni da ago nusokare nana susumuwa. Ota ema giti kopira asini dainiro meni da ago wewa. Ago wewa Yuda ema meni numoreto giwa waya wenu nukare ema waya-kawaya eni tebe-tabe noisowa, awa puro uzumuwa kokouniro ge sero gunero awero baro Zesonra so zimuro Pauloto Silare puro emara nana wanera potamu sero kau wewa awa. Nukare nuto kau wero kaka tamamu wero giro Zeson ata ge ninai eni awa puro zumuro bamu nata dia wai ema amira nana niro arero ego sewa awa, “Ema eni meni ema zebu giti amira duba sisinoise nowera ami nasokai nana kei awetera. Kei awetera Zeson meni nukare sora poti nuso nana nora. Nukare Roma ema tua Sisa amira ge azu sero ema tua zo iti sia tora. Zazo nuso Yesu awa.” Ago sewa ema eni ata nata dia wai ema ami giwa waya wenua awa. Are nukare Zeson ema mamaire moni potarise sewa wau moni diare potiwa pumuro nukare eseniwa bamuwa awa.

Paulo meni Beria nate ena ge tugata wenua.

10 Tua zinu Yesura dubu meni Pauloto Silare eya iyetiwa bamu Beria nate niwato awa. Ago kei awero Yuda emara yere ibu amira toiro ge tugata wewato awa. 11 Nata amira Yuda ema nukare ge ninaira duba peure noisowa. Yuda ema Tesalonika nate noisowa ago ine tepo. Are Tuara ge ninamu yaba wewa. Are Pauloto Silare ge sewato ge nusoto meta opi ni, asinoise be giti amira susu tamamu sero Anutura ge gayai azipitinoisowa. 12 Ago wero nusokare nana ema bama dainiro meni Yesu tuma diwa. Ago wewa Grik bama zazore dainiro ata Grik ema dainiro meni da ago ine Yesu tuma diwa awa.

13 Paulo meni Beria nate ena Anutura ge tugata wenu niniwa amira bowi nuso meni Tesalonika nate bamunu nata amira Yuda ema meni niniwa. Niniro Beria nate muro ema bama duba gaewa Paulore tini kapai pumarise wewa. 14 Ago wewa ge ninai dubu meni Paulo ema enire eya iyetiwa nata awa doro susaumite ewa bera kei awewa. Ata Silato Timotire nuto Beria nate dago itiwato awa. 15 Are ema Paulore dai bamuwa ami nu Atens nate potiwa Paulo meni numorekare ego senua awa, “Nikare ewesemuro Silato Timotire sawa eya mareto.” Ago senu nukare nu doro ewesemuro bamuwa awa.

Paulo meni Atens nate ena ge tugata wenua.

16 Paulo meni Atens nate ena otao eto awa dia noise tua opi ni kewai dainiro itiwa giro duba mou wenua. 17 Are nu Yuda emara yere ibura toiro Yuda ema nukare ata Grik ema eni Yuda emare dai noisowa numorekare dai Tuara ge sero niniro awewa. Ota waiko be giti nata kakame ena ema tamuro da ago ge sero niniro awewa. 18 Ota nata amira ninai ema noisowa zazo nusokare Epikurian dubu ata Stoik dubu, ema ami Paulore dai ge ina-sa wewa. Ema eni meni Paulore ego sewa awa, “Ema ge mamatu toise nowia ami muro ne samu toi?” Ago sewa eni meni ego sewa awa, “Nu zebu zora tua amira oziga toiwa.” Ago sewa, nera kota, Paulo nu Yesura ozigare betaira ena eraira ge senu amire nukare ge awa sewa awa. 19 Ago sero aunaira kakamo zo zazo Areo ago uzumuro puro witiro baro natara dia amira soe potiro ego sewa awa, “Ni ge seka tosa awa nera tosi? Sasa ninamu tonakare. 20 Nakare ge awa gita kaka ninamu, are zeme susure se ninanekare.” 21 Atens nata susure eseware nukare ge bowi seka sero niniro awinoise uge-mage dainiro inoise noisowa.

22 Are Paulo meni Areo ge sai kakamora baro aunaira soe dopero emare ge ego tugata wenua awa, “O Atens natara ema mamai, na susu nisokare ego gosinona: Nikare tua saisai sou inowewa. 23 Na nata kakamo nisokarera izima-sauma inoise tua bowi inowewa amira masi nisokare eni gosinomite alta zora owe ego ine iti azimena: ‘Alta ei awa tua zo nakai kaka gamu amira alta.’ Are tua zo nikare kaka gamu sou inowewa amira susu awa nimorekare kerenitinona. 24 Anutu nu zebu tamuro amira tame nena dapikarago potiro pesuninua, nu ami ututo zebura Tua awa. Nu ibu emara wana meni wai amira itai-matai oko inowia. 25 Ota nena zo kau wai ema meni bua wero tamuro numore potai ine oko itia. Tepo awa. Nune gege ema namorekai nuaire ozanare nena dapikarago potai gege potitinowia awa. 26 Anutu meni ema daimata senu kei awenua amira dubu nuso dainiro kei awero wisika asero nowenakai. Kei awenakai senu zebu sero bozero nowenakai awa. Gita dubu giti kaka kei awamure Anutu meni nuaira be nusokare ata zebu nusokarera tani awa potinua. 27 Awa duba nasokai meni Anutu kau inoise susauma nu tamanisekai kotumuro ago wenua. Ata nu asike kota, nu nakai ema da da amira nana zorage itewia. 28 Nakai putou nusora noise bua inowenakai. Ninai ema nisokare eni meni ego sewa awa, ‘Nakai dai nuso nana ena kei awai.’ 29 Nakai mai awiso nuso, are ema nukare duba nusokarera golre silvare omatare meni ititi kewero simena-gaena inowera awa ganakai Anutu ine oko waise. 30 Ema diga nuasawa Anutu meni nikare awa-diro tupie donu amira be tepo wenua. Are zeme ei awa zebu sero ema duba kapetenanisekai toya. 31 Awa nera kota, nu be potinua itia awa kei awai amire nu ema zebu giti amira susu kereniro ina te potamunoya. Ota ema zo awina-dawina waira bua awa waise potinua. Potiro zebura ema dapikarago nu giro baitanisekai sero betaira ena awa-uzenu seka wero eriro nowia.”

32 Paulo nu betaira ena seka wero eraira ge senu eni meni niniro nu sero ziwa, ata eni meni awa ego sewa awa, “Ge awa be zore sasa ninanekare.” 33 Ago sewa Paulo meni aunai nusokare doro bamunua awa. 34 Ota ema eni meni awa Paulore tairo Yesura dubu wewa. Nusokare nana natara dia bamu zo zazo nuso Dayonisio, ata bama zo zazo nuso Damari. Nuto ata eni dai Yesu tuma diwa awa.

Copyright information for `SUE