Acts 20

Paulo nu Masedonia ata Akaya zebu amira bamunua.

Ge gunai tepo wenu Paulo meni Yesura dubu senu auniwa zewai wero nuarise ge tugata-magata wero nukare areniro doro bamu Masedonia zebura ninua. Zebu amira ete baro Yesura dubu ago noisowa awa zewai warise ge tugata-magata wero bamunua. Susaumite Grik zebura kei awenua. Ago inua etorobara noe ewa bera baro wara witiro Siria zebura bayamu wenu Yuda ema eni meni ge potiro nu bayai damu sewa giro wa doro kapeteniro ete Masedonia zebura bayamu senua. Ema ego ami numore dai bamuwa awa: Beria natara Sopata, nu Pirora mai; Tesalonika natara Aristakoto Sekundore; Derebe natara Gayas, ata Timoti; ata Asia zebura Tikikasto Trofimore. Ema ami gita wero Troas nate ena nakare dia itiwa. Yuda emara pura zazo Betai Daininua amira be tepo wenu nakare Filipai nate ena wara witiro susaunakare waiko be 5 tepo wenu Troas nate kei awero nukare tamunakare. Ago kei awero waiko be 7 ago noinakare awa.

Paulo meni Troas nate ena mai betai zo awa-uzenu seka wenua.

Nakare Sarere pire* bona namu auninakare Paulo meni, na pina atai nikare doro bayamunona, asero nukare ge tugata inoise noinu pi soe sieninua. So mokara ike masi itinakare amira lam dainiro meni zasimuro itiwa awa. Are mai zo zazo Yutiko ami so be kiakara arumuro ereniro itinu Paulo meni ge iboi tugata inoinu itimite gitawa wenua. Gitawa inomite so be kiaka amira ana duro betero itinu ziwa kaka eramu wenua. So ike damu 3 storira ena osero duuna awa. 10 Ago wenu Paulo meni osero mai saniro puro ema bamere ego senua awa, “Nikare dire-buare oko weu. Nu ozana nuso tupia.” 11 Ago sero so mokara toiro bona potinu ninakare. Nena niro numorekare dai Tuara ge sero niniro awinoiwa pina atinu nukare doro bamunua awa. 12 Mai kokopai wenu puro bamu so nusora niro ana duba nai tepo yawa sara bamu wewa awa.

Paulo meni Troas nata doro Mailitas nate bamunua.

13 Nakare eni Paulo meni senu giro wara witiro Asos nate bamunakare. Baro nu ana tamanakare wara witamu senua. Paulo nu gita ete baro nakare Asos ena tamamu senua. 14 Are baro Asos nate ena nakare tamunua awa. Tamuro wara witinu eroma bamunakare awa. Susaumite Mitilini nate kei awenakare. 15 Kei awero ana susaunakare pina atinu Kio gutu daininakare. Dainiro susaunakare pina atinu Samos gutura kei awenakare. Noko ana susaunakare pina atinu Mailitas nate kei awenakare. 16 Paulo nu pura zo zazo Pentekos awa Yerusalem nate ena gamu sero bayaira awita senua awa. Are nu Efeso nate ena wa doro Asia zebura nuai be tepo wai azu, nakare Efeso dainiro dago susaumite Mailitas nate kei awenakare awa.

Paulo meni Efeso natara simai dubu amire ge senua.

17 Paulo meni Mailitas nate kei awero oziga iyetinu bamu Efeso nate niro Yesura dubu amira simai gege sero puro muwa awa. 18 Puro muwa Paulo meni ge ego tugata wenua awa,

“Na Asia zebura kei awero nisokare nana bua naso zaawero wena awa dapikarago susura ena giro tupewewa.
19 Na tama naso puro osero Tua sou inoisona. Ago inoise noina Yuda ema meni na iwo inoise damu sasara dire duba naire noisona, awa gosinowa awa. 20 Na sogawai ge zo oko soena. Nikare ewanana wawise kakameta so sero gipise tugata wise awinoise noisona awa. 21 Ago wero Yuda emare Grik emare pasina nusokare awa doro Anutura nana ewesemuro Tua nasokai Yesu Kristo tuma diarise ge zewai-zawai toise noisona.

22 Are zeme ei awa Ozana meni na uzupitinoi Yerusalem nate susawena. Ago baro kei awana ona nena nogo nogo naso nana kei awamunoi, awa na kaka gamu inona. 23 Ei gege gosinona: Benaire yayare ogo na dia itia. Awa nata sero nuawena Ozana meni namore kerenitinowia. 24 Ota na zebura nuai awa gena nena bamu oko inoya. Ata ebata namore sai amira patiro bayamu ara tapinowena. Anutura dumi yagaba amira Oziga Ewanana awa tugata wanise Tua Yesu meni bua namore senua, are bua awa duba naso meni yaba inoise wana kokopai waise kotupitinowena awa.

25 Are sana niniu. Na Anutu imata Tua wero nuamunoya amira oziga ge tugata inoise nisokare nana soe nuawena gosinowewa, nikare ami ama benau naso noko oko gamunowa. 26 Anutura kotumai namore potinua awa te nikare tugata wero tepo wena. Zo oko dona itewia. Are na ge me memeka sana niniu. Zo nu gera wamunoya, awa pasina nuso naso nana oko itamunoya. 28 Nikare nitopekare dia ina-wa inoise dubu nisokare da ago ine kokopai dia wewo. Ozana meni nikare simai nusokare potinua, are nikare Tuara dubu orara nuso meni zuma gaenua nukare awa gipinoise dia wewo. 29 Na ego gosinona awa. Na nikare duana ema eni abu suna gorobare meni wago wero nisokare nana kei awero lama dubu oko awa-diamunora. 30 Noko nisokare nana ema eni meni eriro Yesura dubu awa dubu nusokare warise opi ge meni uzumuro puro bayamunora. 31 Are nikare uma inoise noiwo. Na zepa etorobara pi waiko duba naire noise potai ge imata-kamata tugata wai awa oko dona osenua. Are nikare awa kotupitinoise noiwo.

32 Are na nikare Anutura wanera potitinoise dumi yagaba nuso amira ge meni nikare soremaise tona. Ge nuso meni duba nisokare sogawai zewai wai te inoya. Wau Anutura gegenai dapikarago meni pamunora, wau awa ge nuso meni nimorekare potai ine te. 33 Na nisokare nana noise wau nisokare silvata golta mo ami emo duba-duba oko wena. 34 Na ata ema mamai naso nakare emo wana naso meni tamara bua wasana nena kei awinoisonua, awa gosinowewa. 35 Tamara bua zewai-zawai inoise ema sime-sime wai awa dumi pupinoise kora wawise amira ebata patitinoise susu giti nikare gipena. Are nikare ebata da amira patitinoise Tua Yesu meni ge ego senua awa kotumuwo, ‘Dumi pupise nise awaira yawa sara wai awa kota, dumi otao mai emo nupe gege wai ami meni awa duba yawa sarara nena me inoya awa.’ Tua Yesu meni gita ago senua awa.”

36 Paulo nu ge ago sero tepo wero numorekare dai bawa diro begomo senua. 37 Begomo senu Paulo saniro imuro dire-buare wewa. 38 Nu gita ge ego senua awa, “Nikare benau naso noko oko gamunowa,” ge awa giwa mou-mau bamubake wenu dire-buare wewa. Ago wero u wara potiwa awa.

Copyright information for `SUE