Acts 21

Paulo meni Yerusalem nate bayamu sero wara witinua.

Nakare nukare doro wara witiro ebata da woiniro susaumite Kos gutura kei awenakare. Pina atinu Roza gutura kei awero doro susaumite Patara nate kei awenakare awa. Ago wero ana wa zo Fonisia zebura bayamu sero nena pupinoinu tamuro amira witiro bamunakare. Susaumite Saipras gutu giti moka meni gege giro wana anikara itinu daininakare awa. Ago wero susaumite Siria zebura kei awero Taya nate witinakare awa. Ana wa meni nena poti ete ninua. Ago inoinu nakare ana nate witiro Yesura dubu tamuro waiko be 7 ago noinakare awa. Ago noinakare Ozana meni nukare senu giro Paulo Yerusalem nate bayai azu sewa. Are bayaira be munu giro ema bamere mai awisore dapikarago eriro nakare puro nata doro bamu ewa bera niwa. Ago wero kora ena bawa diro isa serokare ina-arena wero wara witinakare nukare ewesemuro bamu nate niwa awa.

Porofete Agabo meni nena Paulo nana ama kei awamu inoinua

amira ge senua.

Nakare Taya nate ena susaumite Tolemes nate kei awenakare. Ana Yesura dubu tamuro pi daimata numorekare dai aunakare. Pina atinu susaumite Sisaria nate kei awero Filip tamuro so nusora witinakare awa. Filip nu soga wai 7 Yerusalem ena gita sianiwa amira zo. Mai nuso bama diri 4 iu kaka pumamu noisowa nukare ami porofete meni sago inoise noisowa. 10 Are nakare ago be susumuro noinakare Yudaya zebura ena porofete zo zazo nuso Agabo meni nasokare nana kei awenua awa. 11 Kei awero Paulora ipu gei puro ami te-wana nuso beniro ego senua awa, “Ozana meni ge ego toya, ‘Ipu gei emira mama nu Yerusalem nate baro kei awai Yuda ema meni nu ego ine beniro ema dubu zora wanera potamunora awa.’” 12 Ge ago senu nakare ata nata susu ami Paulo Yerusalem nate witai azu duaise ge beina wenakare awa. 13 Ge beina wenakare ego senua awa, “Nikare nogoro di toise duba nai namore potitinowi? Na Yerusalem nate ena Tua Yesu emo inoise benaira daba kota, nu emo inoise betamu sia wero nowena awa.” 14 Ago senu nakare ge senakare kaka ninamu wenu giro doro ego senakare awa, “Tuara ge me waise.”

Paulo nu Yerusalem natara ema giti kopi dubu amira nana bamunua.

15 Waiko be eni tepo wenu Yerusalem nate witamu sero nena sia wero atira peninakare. 16 Are Sisaria natara Kristen eni meni namorekare dai bamuwa. Nukare nakare puro poti ema zo zazo Neson amira sora niwa toinakare. Nu Saipras gutura ena kei awai. Nu Kristen matu awa.

17 Are nakare ana susaumite Yerusalem nate kei awenakare Yesura dubu meni yawa sara inoise nakare areniro otao wewa. 18 Ago wewa pina atinu Paulo meni nakare uzumunu Yakobora nana sora witinakare awa. Witiro itinakare Yesura dubu amira gita wai dapikarago ami nuso nana kokouniwa. 19 Kokouniwa Paulo meni wana nusokare ziro amire Anutu meni soremunu ema Yudakora nana bua wenu me wenua amira uge zo da kaka duamu diro pesuninua awa.

Zame potaira Paulo tugata wewa nininua.

20 Paulo meni uge wero pesuninu Anutu bowi wero Paulore ego sewa awa, “O otao, susu zo sanakare giyo. Yuda ema tausen giti meni Yesura dubu wero nowera. Nukare dapikarago Yesu tuma didinoise Mosera lo ge awa ziro baitiro puro nowera awa. 21 Are ge niso ego mawi ninitinowenakare: Yuda ema, ema Yudakora nana soe nowera nukare Mosera lo ge duarise tugata inowesa sia. Ago inoise mai mamai nusokarera tama aiso kapai azu towesa sia. Yuda emara nuai awa duarise towesa sia. 22 Nata emira ge ninai ema nukare nimore ago gosinowera, are nogo wamunonikai? Ni Yerusalem nate mesa amira oziga ninamunora. 23 Are nakare ge zo sanakare weyo. Nasokare nana ema zoeto-zoeto nora nukare ami Anutura nana sai zewai wai nusokare sisera, are giti tu nusokare kaka kapamu tepo nowera. 24 Are ni numorekare tairo Yuda emara sewai saramai amira tani awa wewo. Wero zame potaira tani nusokare amira zuma gayasa giti tu nusokare kapare. Ni ago wasa ni giro nimore ego samunora, ‘Ge nuso munu nininakai awa me tepo. Nu Mosera lo ge awa dipinoise nowia.’ Nimore ago samunora. 25 Ota ema Yudako tuma diaire nukare wo tua opire zame potai awa oko narise, wora orara oko narise, wo duba anisemawera betawera orara kaka zozamu inowera amira me oko narise, bama bewana oko warise — nena ago awa duarise nakai ge te sero pas zo gaero potinakai awa.” Ago sewa awa.

26 Ago sewa Paulo meni ge nusokare niniro ema zoeto-zoeto nusokare nana susumunu pina atinu nu numorekare dai saramai nuamu sewai saramaira tani awa wenua. Ago wero ibu bamura toiro sewai saramaira be tepo waira be potamu o noko zame potai nusokare da da amira be potamu sero pris dubu tugata wenua awa.

Paulo ibu bamura noinu pumuwa.

27 Saramai bua wamu sero sewa amira waiko be 7 awa tepo wamu inoinu Paulo meni ibu bamura toiro noinu Asia zebura Yuda ema nukare nu giro ema dapikarago duba gaewa buru zara wewa. 28 Duba gaero Paulo saniro pumuro zawa sero ego sewa awa, “O Isreli ema, muu. Nakare soremawe. Ema emi zebu sero noise Yuda ema nakai iwo inoise lo ge nasokaire ibu bamu nasokaire puro osisinoise nowia. Ago wero ema Yudako eni uzumi ibu bamu nasokaira toiro ibu saramai ei awa bemiti wetera.” 29 Ago sewa, nera kota, gita Paulo meni Efeso ema zo zazo Trofimo amire dai nate ena izima-sauma wenu giwa. Are sirero ego sewa awa, “Ibu bamu nasokai awa ema Yudako meni toyai ine tepo, awa ema Yudako zo uzumuro puro toia.” 30 Ago sewa Yuda ema dapikarago tini kapenu sumuro muro kokouniro nu zimuwa. Ago wewa ema eni meni Paulo ibu mokara ena ziro zumuro puro osewa awa. Puro osewa ibura so be gazewa awa.

Soldiara giti kopi meni Paulo emara nana wanera ena soenua.

31 Ema nukare Paulo puro dara betaise inoiwa oziga Roma soldiara giti kopi amira nana bamunu nininua, “Yerusalem ema bama dapikarago bogi inora awa.” 32 Ge ago niniro giro soldia osaire witaire puro eya bamuwa. Bamuwa ema Paulo doinoiwa ami soldiara giti kopire soldia dubure kei awewa giro dowa. 33 Ago wewa soldiara giti kopi meni kei awero Paulo ziro sen eto meni benarise senu beniwa awa. Beniwa giti kopi meni atata wero senua awa, “Nu aweni? Nu pasina ne weti?” 34 Ago senu nukare eni ge zo sewa, eni ge zo sewa, ago inoise gunai bua wewa ge susu kaka ninamu wero giro senu soldia meni Paulo puro soldiara ibu zewai amira bamuwa. 35 Ago wewa Paulo nu niwira witamu sero wenu ema nukare zimuro goroba bamu inoiwa giro soldia meni Paulo dimuro puro niwira witiwa. 36 Ema dubu bamubake meni ama ganinoise zawa gatero ego sewa awa, “Deu betae.”

Paulo meni susu nuso Yuda emare kereninua.

37 Soldia meni Paulo puro so mokara toyamu sero inoiwa nu soldiara dia bamu atata wero senua awa, “Na ge zo nimore saunita?” Ago senu dia bamu meni ego senua awa, “Ni Grik ge gai ni? 38 Gita Izip ema zo meni Romara gavmanre zuzuna wamu sero mai gorobare 4,000 uzumuro puro ware bamuwa. Ni ema awata zo ni?” 39 Ago atata wenu Paulo meni ego senua awa, “Na Yuda ema awa. Silisia zebura Taso nata bamu amira ana kei awena. Na ni begomo tona. Ni ninasa na ema ge pei-kaka tugata wane.” 40 Ago senu nininu Paulo nu niwira dopero wana poti ike ninu giro ema ge doro bisi asewa Yuda ge toise nukare ego tugata wenua awa,

Copyright information for `SUE