Acts 22

“Otao mamai ata babezinoma naso, na pasina amu awa gawise susu naso sana niniu.” Paulo nu ago toise Yuda ema ge nusokarera ge senu niniro ge tepo wenu itiwa. Are noko susumuro ego senua awa, “Na Yuda ema. Na Silisia zebura Taso nate ena kei awena. Ata na nata Yerusalem emira ena ninai ibura noe bazina. Gipai ema Gameliel nana nuasana Tuara ge gipinoisonua. Ago inoise babezinoma nasokaira lo ge dapikarago dimanise gipenu puro baititinoise noisona. Are nikare zeme Anutu emo goroba putoure inowa na da ago ine inoise noisona. Ago inoise ema bama Tuara Ebata Seka ama ganinoisowa awa betarise sero iwo inoise emare bamere beniro benai sora potitinoisona. Pris bamure giti kopi dubure nukare susu naso gosinowera, are ge tona awa ge me asamunora awa. Are nukare ami Yuda otao mamai nasokai Damaskas nate nowera amira pas gaero ego toise potiwa puro bamuna, ‘Na ona Ebata Sekara nowera amira ema bama eni tamuro beniro puro mu Yerusalem nana pasinara ina yaya tamarise.’

Paulo nu Kristen wenua amira uge dinua.

Pas gaero potiwa puro ebete ena susaumite Damaskas nata zora awinoina waiko soe dopenu utura ena zasimai bamubake meni eyane osago wero na zimunua awa. Na zimunu zebura duro itise zawa ego ninina awa, ‘Saulo, Saulo, ni nogoro na dero tuninoise nowesi?’ Ago senu na ego sena awa, ‘Tua, ni aweni?’ Ago sena nu ego senua awa, ‘Na dero tuninowesa, Yesu Nasarete natara, na awa.’ Ema namore dai noiwa nukare awa zasimai gege giwa, ata ge namore senua awa oko niniwa. 10 Are na atata wero ego sena awa, ‘Tua, na nogo wanise tosi?’ Ago sena Tua meni namore ego senua awa, ‘Ni eriro Damaskas nate bayasa nena wasise sai itia awa tugata wamunora.’ 11 Ago senu bayamu sero wena zasimai meni giti moka naso gaenu sikimunua, are panamu sero wena mume wenu giro ema mamai naso meni nama wana ziro puro bamu Damaskas nate niwa awa.

12 Nata amira ema zo noisonua zazo nuso Anania, nu lo ge awa saitiro ama ganinoise noisonua, are Yuda ema nata amira noisowa ami Anania giro yaba inoisowa. 13 Ema ami naso nana kei awero zorage dopero namore ego senua awa, ‘Otao naso Saulo, giti niso panaise.’ Ago senu na eya giti panero nu gina awa. 14 Ago wena ge ego namore tugata wenua awa, ‘Ewowo-kawowo nasokaira Anutu meni ara tamai nuso kerenai gasise, o etutiro nuaira Mama gosinoise be nusora ena ge ninasise ni pupitaya. 15 Are ni nena goisesa o ge ninisesa amira bowi nu emo zebu sero ema tugata wero bayamunosa. 16 Are nogoro tepo itesi? Ni eriro, “Yesu, ni Tua naso,” ago sasa amire ni ge ou gutanakare pasina niso disamunoya.’ Anania meni namore ago senua awa.

17 Are na Yerusalem nate ewesemuro Anutura ibu bamura toiro begomo toise atua wago inoise Tua gina. 18 Gina nu namore ego senua awa, ‘Nata emira ema meni be nisora ena ge naso niniro azu samunora. Are ni Yerusalem nata doro eya bamu.’ 19 Ago senu na ina ego sena awa, ‘Tua, na yere ibu sero baro ni tuma didinowera ema dubu awa pumuro benai sora potiro wamu meni doinowena, awa nata emira ema meni giro baititinora. 20 Ota bowi sai ema niso Stiwen damu sero tama woi nusokare dutero dubu dewa dia itina Stiwen dewa gina kokopai wenua, awa dai gosinora.’ 21 Ago sena Tua meni ego senua awa, ‘Ni sia weyo. Iyetana zebu asike ema Yudakora nana bayase.’ Tua meni namore ago senua awa.” Paulo meni ago senua awa.

Paulo wamu meni damu sero dowa.

22 Ema nukare dana zaawewa Paulo meni ge eni tugata wenua. Ata nu ema Yudakora nana bayaira ge senu ema diti bamu ami arero ego sewa awa, “Ema ago ine awa tepo waise! Nu noi waya inoya!” 23 Ago zawa gatinoise tama woi nusokare iboboi awa dutero tawa doinoise zebu poapoa ape ike nitinoiwa 24 soldiara dia bamu meni senu soldia meni Paulo puro so nusokarera witiwa awa. Agoro ema nukare nogoro numore pena-pana guninori, ami emo Paulo wamu meni dara amire susu nuso kerenai gamu sero senua awa. 25 Are nukare Paulo wamu meni damu sero te-wana nuso wo aiso meni beniwa Paulo meni giti kopi nusokare osai zo dopero itinu giro atata wero ego senua awa, “Na Roma ema. Nikare na kotora kaka potai duwamu awa. Are nikare na wamu meni dawa te wamunoita?” 26 Ago senu giti kopi nusokare osai meni bamu dia bamura nana niro ego senua awa, “Nogo wamu sero inosi? Ema awa nu Roma ema.” 27 Ago senu dia bamu meni Paulo nana baro atata wero ego senua awa, “Ni se. Ni Roma ema me ni?” Ago senu Paulo meni ego senua awa, “Awa me awa.” 28 Ago senu soldiara dia bamu meni ego senua awa, “Na moni dainiro gavmanre potina zuma naso wenu Roma ema me wena awa.” Ago senu Paulo meni ego senua awa, “Ota nane meni awa mia naso na pumunu Roma ema me kei awena.” 29 Ago senu giro Paulo damu inoiwa ami Paulo eya dowa awa. Are soldiara dia bamu meni Paulo nu Roma ema ge ago niniro ego senua awa, “Na nogoro Roma ema sen meni beneni?” Ago sero nu dabe azu wenua awa.

Paulo meni Yuda emara giti kopi dubu amira aunaira ena ge senua.

30 Pina atinu soldiara dia bamu meni Yuda ema nukare susu nera Paulore giwa waya wenu amira susu me ninamu sero Paulora mui besero Yuda emara pris babezinomare giti kopi dubure senu auniwa Paulo puro baro aunai nusokarera potinua awa.

Copyright information for `SUE