Acts 23

Are Paulo meni Yudara giti kopi dubu ua inoise ego senua awa, “Ema otao mamai naso, na Anutura nana giti mokara zeme nona amira duba naso meni nuai nasora gawena te wawi nowena. Naso nana pasina zo oko gosinona.” Ago senu pris bamu Anania meni ema Paulo nana zorage dopero itiwa amire ego senua awa, “Nikare nu bera deu.” Ago senu Paulo meni ego senua awa, “Tama niso meni ewanana itia, ata moka niso meni awa waya. Ni Anutu meni damunoya awa. Ni lo ge itia amira te ge naso kora wai bua wamu tosa ami nogoro lo ge dainitinoise na darise tosi?” Ago senu ema dopero itiwa ami Paulore ego sewa awa, “Ni Anutura pris bamu awa nogoro isipitinosi?” Ago sewa Paulo meni ina ego senua awa, “Otao mamai, nu pris bamu wero nowia awa na kaka gamu, are ge sesena. Tuara gera ge ego gayai itia awa, ‘Ni dubu nisora giti kopi oko sero isase.’ Na ge awa ninitinowena.” Ago senua awa.

Giti kopi dubu meni zaumuro noisowa. Agewa Sadukayo dubu, agewa Farisayo dubu, ago zaumuro noisowa. Are Paulo meni awa gosinoise aunaira ena arero ego senua awa, “Otao mamai, na Farisayo ema. Mamanare apipie naso nukare da ago Farisayo noisowa awa. Betaira ena seka wero eraira ge itia awa tuma didinowena, are amira na gera potitinowa awa.” Ge ago senu Farisayo ema ata Sadukayo ema nukare ge ina-sa wero dubu eto wewa aunai waya wenua awa. Sadukayo ema nukare betaira ena seka wero erairata, angelota, eramara ititi, nena ago ine awa gawera opi inowia. Ota Farisayo ema meni awa nena ago amire me asinowera. Are amira aunai nusokarera ena gunai bamubake wewa. Guninomite Farisayo emara nana dubura ena lo ge gipai ema eni eriro ge beina-baina inoise ego sewa awa, “Nakare ema ei awa genakare pasinare oko inoya. Angelota ititi zo meni tugata wenuta, awa nogo samunonikai? Nakai amira sai ine tepo.” 10 Ge bawinoiwa iwo bamubake kei awenu giro soldiara dia bamu meni nukare Paulo dero waya wai azu, azu wero senu soldia kei awero Paulo emara nana soe ena soero puro bamu so nusokarera niwa.

11 Are tua zinu pi amire Tua meni Paulora nana kei awero dopero ego senua awa, “Ni zewai weyo. Yerusalem nate ena na kerenitinosa, da ago ine Roma nate ena kerenamunosa.” Tua meni ago senua awa.

Yuda ema eni meni Paulo damu ge diwa dagimunua.

12 Pina atinu Yuda ema eni auniro nena naire oure sieniro noma Paulo dero amire nena namu sero Anutura nana giti mokara ge diwa dagimunua. 13 Ema ge diwa awa namba nusokare 40 daininua awa. 14 Ema ami pris babezinomare simaire amira nana baro kereniro ego sewa awa, “Nakare nena nai kaka namu noma Paulo dero amire nena namu ge ago diro sesenakare zewai wetia. 15 Are nikare ata giti kopi dubu ami soldiara dia bamu amira nana ge ego potiwo bayae, ‘Ni Paulo aunai nasokarera potiyo mai ge nuso noko sero baitanekare.’ Are ge nisokarera ago wai nakare Paulo ebete ena damunonakare awa.” Ago sewa awa.

Paulora meta meni nu damu ge diwa awa kereninua.

16 Paulora meta meni iwora ge nininua. Niniro soldiara nana sora baro imo nusore ge tugata wenua awa. 17 Tugata wenu Paulo meni soldiara dia zo zawa sero ego senua awa, “Ni mai ei awa uzumuro puro bamu dia bamura nana nasa ge zo sai gae.” 18 Ago senu ema ami mai dia bamura nana uzumuro puro baro ego senua awa, “Benai ema Paulo meni na zawa sero sesi giro mai ei awa ge zo nimore saise tupenato awa.” 19 Ago senu dia bamu meni mai awa wana ziro puro bamuro ewe ena atata wero ego senua awa, “Ge ne namore samunosi?” 20 Ago senu mai meni ego senua awa, “Yuda ema meni niso nana ge potara maise sero niniro awetera. Ge sero diera awa ego ewa: Ni Paulo aunai nusokarera pro bayasa nukare susu nuso niniro baitamu ni tugata wamunora. 21 Tugata wara ge nusokare oko ninase. Nera kota, nusokare nana ema namba nusokare 40 dainitinoya ami Paulo dara betaise ebete bezero itera. Nukare nena naire oure awa doro sieniro noma Paulo dero amire nena namu ago sesera zewai wetia. Ago wero eya sia wero ge niso gege dia itera awa.” 22 Mai nu ge ago senu dia bamu meni ge zewai-zawai ego toise nu iyetinua, “Ni ge kereniro namore tosa awa ema zore oko sase.” Ago sero iyetinua awa.

Soldia meni Paulo Sisaria nate puro bamuwa.

23 Are soldiara dia bamu meni soldia dubura giti kopi eto zawa senu muwato ego senua awa, “Nito sawato soldia te meni aita wai 200 ata wo osira bayai 70 ata gi wane ziai 200 ami Sisaria nate bayamu sia wero pi 9 klok inuai bayarise. 24 Ago inoise wo osi zo sia wero potiwoto Paulo tame arumuro bayae. Agoro dia kokopai wero ema tua Filikra nana puro bamuwo.” 25 Ago sero ema tuare pas zo ego toise gaenua.

26 “Na Klodio Lisias meni ema tua bamu naso Filik nimore pas gainona. 27 Soldia nukare ema zo puro susawera, awa nu Yuda ema meni ziro damu inoise inora giro nane nu Roma ema ago giro soldia nasore dai baro Yuda emara nana wanera ena soisenakare awa. 28 Ago wero Paulo gera potera amira susu gamu sero giti kopira aunai amira puro bamisena. 29 Puro baena nu pasina zora benai sora potaira kota, o dai betai amira kota, lo ge nusokarera gege nu gera potitinora goisena awa. 30 Agoro ema eni meni bezero Paulo damu sero ge diera dagipisia amira ge namore sesera niniro giro niso nana eya potena susawia awa. Ema nu gera potitinora nukare dai niso nana kei awero ge nuso nimore sarise sisena.” Soldiara dia bamu meni ge awa sero pas gaenua awa.

31 Are soldia nukare dia bamu nusokarera ge dimuro Paulo mumere puro susaumite Antipatri nate kei awewa, 32 pina atinu soldia eni meni nata nusokarera ewesepitinoiwa wo osi tame bamuwa ami gege Paulo puro bamu Sisaria nate niwa awa. 33 Ago kei awero pas ema tuare potitinoise Paulo da ago wana nusora potiwa awa. 34 Ago wewa ema tua meni pas azimuro giro Paulo zebu susu nusore atata wenu senua awa, “Na Silisia zebura.” 35 Ago senu ema tua meni ego senua awa, “Ema ni gera potera awa nukare mara amire ge niso samunonakai awa.” Ago sero soldia eni senu nukare Paulo puro ema tuara ibu Herode meni wenua amira potiro dia wewa awa.

Copyright information for `SUE