Acts 25

Paulo meni Festora benaura ena ge bua wenua.

Festo meni ema tua wenu waiko be etorobara tepo wenu nomite nu Sisaria nate ena witiro Yerusalem nate kei awenua. Kei awenu pris babezinomare Yuda emara giti kopire nukare Festora nana auniro Paulora ge tugata wewa. Nukare nu begomo toise ge nusokare niniro sai Paulo Yerusalem nate maise sewa. Awa nera kota, nukare Paulo ebete ena bezero uma wero damu sero ge diwa. Are sewa Festo meni ego senua awa, “Paulo nu Sisaria nate benai sora itia. Noko nane eya ewesemuro Sisaria bayamunona. Are Paulora pasina zo itita asero nisokare nana giti kopi eni meni namore dai baro amire sarise.”

Ago sero waiko be 8 ta 10 Yerusalem nate nomite bamu Sisaria nate ninua. Ago wenu pina atinu koto waira ibura toiro senu Paulo puro toiwa. Ge sai masira toinu Yuda ema Yerusalem ena muwa ami poti soe niro nu pasina nuso dainiro sero bamuwa. Ago sewa opi sai nusokarera me kaka kei awamu wenua. Ago sewa Paulo meni ge nusokare puro osisinoise ego senua awa, “Na Yuda emara ibu bamuta Yuda emara lo geta Roma ema tua awa kaka puro osamu.” Ago senu Festo meni Yuda ema duba kokopai warise Paulo atata wero ego senua awa, “Na ni Yerusalem nate puro baro ge niso nata amira ana sana tepo wai te inoita?” 10 Ago atata wenu Paulo meni ego senua awa, “Na Roma ema tua Sisa amira koto waira ibu zora itena ewa. Ge naso ena sawa te wamunoya. Ni nitope susu naso gosinosa. Na Yuda emare tani waya zo oko wena. 11 Na pasina zota nena waya bamu zo tamamena, awa na damu sasa tama oko soyamena. Nukare awa opi toise ni duba gainora, are zo meni duba kokopai waira ge numorekare toise na wana nusokarera potai ine tepo awa. Are na Roma nate bayana Roma ema tua Sisa meni ge naso sai tepo waise tona.” 12 Ago senu Festo nu ema mamai nusore dai sero niniro awero amire Paulore ego senua awa, “Ema tua Sisa amira nana bayamu tosa, are ema tua Sisa amira nana bayamunosa.” Ago senua awa.

Ema tua Agripa meni Festora nana munu Paulora uge wenua.

13 Waiko be eni tepo wenu ema tua Agripato nubama nuso Benisire nuto Festo arenamu osero baro Sisaria nate kei awewato. 14 Kei awero waiko be eni numore dai itai-matai inoiwato giro Festo meni Paulora uge inoise ema tuare ego senua awa, “Filik meni benai ema zo doro bamunu itewia. 15 Ago wenu na kei awero Yerusalem nate witena pris babezinoma ata Yuda emara simai dubu nukare ami naso nana auniro ema awa gera potiro yaya bua bamu numore potanise sisera. 16 Ago sesera na ge eniba ego sisena awa, ‘Nakare Roma ema meni yaya bua bamu ema zore tepo oko potitinowenakare. Nakare ema gera potitinowera amira ge gege oko ninitinowenakare. Gera mama dai puro poti kotora niro amire ge enibare enibare ninitinowenakare awa.’ 17 Ago sesena Yuda ema naso nana mera amire na be kaka zainamu pina ati na koto waira ibura toiro arumuro soldiare sesena Paulo puro musera awa. 18 Are Yuda ema meni nu gera potamu dopetera na Paulora pasina bamu zo kerenamunorita asisena, ata tepo awa. Nukare pasina bamu zo kaka kerenamu wisera. 19 Nukare Anutu bowi waira tani nusokare ami emo Paulore iwo ge sisera. Ota ema zo zazo Yesu betenua amira ge dai puro bawisera. Ema amire Paulo meni ego towia, ‘Nu seka nowia.’ 20 Are na nogo wero gera susu gamunoni asero Paulo Yerusalem nate witai ana ge nuso sana tepo wanoita asero nu atata wisena. 21 Atata wetena Paulo nu benai sora itai Roma emara ema tua Sisa meni ge nuso sai tepo waise sisia awa. Agoro Paulo bayaira be mai sana Roma ema tuara nana bayaise sero benai sora itai soldia meni nu dia warise sesena itewia.” 22 Festo meni ago senu Agripa meni ina ego senua awa, “Na natope ema ami ge zo sai gamu yaba inona.” Ago senu Festo meni ego senua awa, “Kokopai. Auma sai ninamunosa.” Ago senua awa.

23 Are pina atinu Agripato Benisire nuto simena-gaena wai nusotore aunai ibura witiwato soldiara diare giti kopi enire ata nata amira ema giti kopi dai nuto ama ganero witiwa awa. Witiro toiwa Festo meni senu Paulo puro witiwa awa. 24 Puro witiwa Festo meni ge ego senua awa, “Ema tua Agripa ata ema mamai naso eni, ge sana niniu. Ema dopero itia emire tini kapai puro Yuda ema dapikarago meni Yerusalem nate enata nata emira ena na awita toise zawa sero ego sisera awa, ‘Nu oko nuaise.’ 25 Ago sesera na pasina nuso kau wetena, are nu danakai betai te oko wamunoya. Are Roma ema tua Sisa amira nana bayai ema tua meni ge nuso sai tepo waise sesi giro iyetana bayamunoya awa. 26 Ata ge me kau inoise ema tua nasokaire pas gayamu sero ge ne samunoni? Are ema ei awa nisokare nana ata ema tua Agripa niso nana potena dopinoya awa. Are nakai susu nuso kerenirokai amire ge nuso gayana bayamunoya. 27 Na benai ema zo ge nuso kaka gayamu tepo iyetana Roma nate bayai awa gena te kaka wamu inoya.” Festo meni ago senua awa.

Copyright information for `SUE