Hebrews 11

Tuma diaira ge.

Tuma diaira susu ego ewa. Nena zo pumamu wero giro nena awa duba meni ziro baititinoise dia nuaita, nena giti moka meni kaka gamu duba meni gosinoise “na dia itia” asinoise nuai, ami tuma diai inoya awa. Ge ema matu nukare tuma diai ago ine amire nuasara Anutu meni numorekare gasai kokopai inoisowa awa.

Zebu awa Anutura bera kei awenua, susu awa tuma diaire noise giro baititinowenakai awa. Anutu ge senu nena bamubamu giti moka meni gosinowenakai awa nena kaka gamu inowenakai amira ena kei awenua.

Abel, Inok, ata Noa.

Abel meni tuma diaire noise Anuture zame ewanana potinua, awa zame nuso meni Kainra zame awa daininua awa. Tuma diai nusora Anutu meni ginu nu saramaire wenu zame nuso pupinoise susu nuso kereninua. Nu betenua, ata saineba tuma diai nusora uge meni nakai tugata inowia awa.

Inok nu tuma diaire noisonua, are betai meni nu tamai betago wai azu, Anutu meni nu seka puro witinua. Ago wenua are tara awenu ema meni nu kau wewa awa. Amira ge gayai ego itia,

    • Nu kaka witamure Anutu meni nuai nuso ginu ewanana wenua.
Tuma diai tepo nuanakai Anutu meni gai oko te wamunoya. Nakai tepo Anuture tayai ine oko itia. Nakai Anuture tairo nuamu wero giro gita Anutu noya, o Anutu erama nu kau inora amire ina ewanana potitinoya, ge awa ziro baitiro amire numore tairo nuamunonakai. Noa nu tuma diaire noisonua, are Anutu meni tani ama kei awamu inoinua amira oziga gita tugata wenu giro ge dipinoise awiso nuso seka nuarise sero wa gamunua awa. Ago inoise ema ge dai nusokarera susu kereninua. Tuma diai nusora nu saramaire waira me topetinua.

Abraham.

Abraham nu tuma diaire noisonua, are zebu nuso doro zo topetaise amira ge nuso nana kei awenu dimunua awa. Ge dipinoise zebu na-amira senu awa sirinoise saineba bamunua awa. Nu tuma diaire noisonua, are zebu numore senua amira baro kei awero esewa noisonua. Esewa noise seli boara gege itai-matai inoise noisonua awa. Isakato Yakobore nuto dai zebu awa pumarise sai, are da ago wewato awa. 10 Abraham nu seli boara gege noise utura nata zewai-zawai Anutu meni tamuro wero baitinua amira kei awamu kotupitinoise noisonua.

11 Sara nu da ago tuma diaire noisonua, are putou kei awenu zai wero noise amire wasou wenua. Nera kota, nu ego toisonua, “Tua meni mai panise oziga senua, are ge nuso me wamunoya.” Ago senua awa. 12 Are ema daimata wisika asaira putou nuso tepo wenua, ata saineba nuso nana saisibuna wisika asewa. Nukare utura kuna itera amira te. Agoro ewa bera oze itera, ema meni azimai ine tepo, amira te kei awewa awa.

13 Abraham mai apipiere ami tuma diaire noe betero tepo wewa awa. Nukare kaka betamure nena numorekare seronai amira me kaka pumamu asike itinu giro duba meni yawa sara inoise noisowa awa. Ago inoise susu nusokare ego giwa awa, “Nakare zebura desimuro esewa nonakare.” 14 Erama ago towera amira susu ego ine gosinowenakai awa: Nukare zebu susu nusokare tamamu sero inora. 15 Agoro zebu nusokare dowa awa oko kotumuwa. Zebu susu nusokare matu awa kotumamera sia, awa ewesemamu sero te ewesemamera. 16 Ata ago ine oko aewa. Nukare kotumai nusokare zebu ewanana zora potiwa awa. Zebu awa utura itia. Amira potiwa awa. Are Anutu awa Anutu nusokare asewa ginu waya oko wenua. Tepo awa. Nuka nune nata giti kopi zo numorekare tamunua. 17 Abraham nu tuma diaire noisonua, are Anutu meni nu gaero gamu wenu nu Isaka zame potaira Anuture dirieninua. Anutu meni numore ego senua awa, “Isakara saisibuna nunekare gege dubu niso wamunora awa.” Nu oziga ge awa pumunua ami saineba mai nuso daimata awa Anuture potamu sero wenua awa. 19 Awa ego toise wenua awa, “Anutu nu ema betaira ena awa-uzamu sero putou nuso itia.” Ago sero mai nuso zame potamu sero wenua. Are mai nuso betaira ena ewesemunu pumunua ago ine inoya awa.

Isaka ata Yakoko ata Yosefe.

20 Isaka nu tuma diaire noisonua, are Yakoboto Esaure gawa inoise nena ewanana ama kei awamu inoinua amira ge gita tugata wenua awa.

21 Yakobo nu tuma diaire noisonua, are betamu inoise Yosefera mai mata diri eto gawa wenua awa. Ago inoise bogi diro itise Anutura nana koininua awa.

22 Yosefe nu tuma diaire noisonua, are betamu sero be nuso zora awenu Isreli ema nukare noma Izip zebu doro bayamunora amira kotumuro wetu nuso nago gowamunori awa dai kotumuro ge gita sero tugata wenua awa.

Mose.

23 Mose kei awenu mama mia nuto tuma diaire noisowato, are mai giro yaba wero ema tuara ge azu kaka wamu mai awa inua etorobara bezewato awa.

24 Mose nu tuma diaire noisonua, are bazinu Ferora mai bama diri amira mai mata diri asamu sewa nu azu senu. 25 Nu pasinara yawa sara wai eya sisero tepo inowia awa azu sero Anutura dubure dai yaya tamamu sero yaba wenua awa. 26 Nu Yuda emara Soyai Ema Kristo emo eramara isimai ge dimai ami Izip zebura wau moni zamai puro nuai awa dainitinoya, asinoise ago wenua. Nera kota, nu nena me ama kei awamunoya awa kotupitinoise noisonua awa.

27 Nu tuma diaire noisonua, are ema tua tini kapenua, ata saineba nu azu tepo Izip zebu donua awa. Agoro nu Anutu gai ine tepo awa giti moka meni gosinoise wago wero beyata tepo zewai wero noisonua awa. 28 Mose nu tuma diaire noisonua, are angelo gorobare meni Yuda emara mua mai mamatana awa dai azu dainaise sero senu lama azero orara meni so be sero anewa awa.

29 Agoro Isreli ema nukare tuma diaire noisowa, are Ewa Izai awa ete bayago wero susawise semuwa awa. Ata Izip ema nukare awa da ago semamu sero wewa ewa meni gogowenua awa.

30 Isreli ema nukare tuma diaire noisowa, are Yeriko natara goma zipinoiwa waiko be 7 wenu zasero osenua awa. 31 Pasina bama Rehap nu tuma diaire noisonua, are Yuda ema eto nuto esega weroto iwora zebu gamu baro noiwato otao wenua. Are ama Isreli ema meni Anutura ge dai ema doinoise nu awa-diwa kaka sisamu wenua awa.

Ge ema enira ge.

32 Agoro na nogo wero sero tepo wamunoni? Gidionra, Berakra, Samsonra, Yefitara, Dawidira, Samuelra, o porofete enira, awa uge nusokare diro tepo wamena, awa iboi-tatana wamia. 33 Nukare tuma diaire noisowa, are nukare ema dubu bamubake puro osewa; bua opi wai eni awa kora wero baitiwa; nena numorekare sai amira me pumuwa; wo layonra be gazewa; 34 niao soe dopewa ata kaka awamu wenua; iwora wanera wititinoise betai dainiro seka noisowa; putou amu meni zewai wewa; bogi-zuzunara ena goroba putoure wewa; iwo dubu zebu enira awa dero tunewa. 35 Bama eni meni mai nusokare betai awa betaira ena seka wero eriwa pumuwa awa. Ota ema eni meni awa iwo meni nukare ziro paetiro beniro amire utu meni dara betarise sero inoma Anutu duara amire awa-diamu sasara nukare nuai me ewananara ena seka wero eramu kotupitinoise azu toisowa awa. 36 Ema eni meni awa iwo meni yaya mou-maure wamu meni dero kaputaire numorekare wero amire te-wana sen meni beniro benai sora potiwa awa. 37 Eni awa omata meni dewa bebeteniwa; [eni awa gaero gamu dero kaputiwa;] eni awa sege meni busewa bebeteniwa; eni awa kasiwa meni duba kapewa bebeteniwa; nukare lamare memere amira aiso puro gaero wosuniro nena nai kau inoise bogamasa wero nena mou-mau amira tame noisowa awa. 38 Nukare Anutura giti mokara etutiro noise erama eni dainiwa, ata erama eni meni nukare giwa waya wewa eseniwa awa. Eseniwa nukare dirumurata zebu nena tepora zara torou inoise omata sorata awai banara awai ziwamu inoisowa awa.

39 Nukare dapikarago awa tuma diai nusokarera Anutu meni ginu ewanana wenua. Ata saineba, nena numorekare seronai amira me kaka tamamu wewa. 40 Nera kota, Anutu nu nasokai nana nena bamubake potamu sero ginu itisonua. Are ema gita tuma diro noisowa ami nakai gita wero nuai ewanana tamarise oko senua. Tepo awa. Nukare ata nakai ata nakai dapikarago nuai ewanana eroma tamanisekai senua.

Copyright information for `SUE