Hebrews 12

Yesu meni nakai emo gita wenua, are nu ama ganinoise zewai wanekai.

Ge ema bama gitara dubu bamubake ami giti moka kuna-arasa ine wero nakai zimuro iri nasokai nana nitinoise tuma diaira susu awa namorekai gipinora awa. Are nakai nena mou dapikarago poti demese niro pasinara asi meni nakai mui inowia, awa kapero amire saiborera ebata namorekai gipai amira biawa tepo sumai gege sumuro bayanekai. Ago inoise Yesu tuma diaira gita wai ema ata tuma diaira me tamai ema, awa giti moka poti nuso nana niro supinoise nuanekai. Nuso nana yawa sarare duba kokopai kei awaise sai awa kotupitinoise ni pasinaira menai awa ginu osenu ni pasinaira yaya dimunua. Ago wero Anutu putoure amira nana zorage wana mera witiro arumuro itewia.

Anutu meni mou namorekai potitinoise noko kora inoya.

Are susu nuso kotumuro baitiro giwo. Pasina mai nukare eto oko numa sero isero awewa, ata saineba zewai wenua awa. Nikare numore kotupitinoise oko biawa saora wawa duba nisokare beyata wae. Nikare pasinara uzutai awa azu sero bogi inoise bogi amira orara kaka gutamu inowewa. Nikare zewai wawise sero Anutu meni nikare mai awiso nuso asinoise wini ge zo nimorekare senua, ge awa sirinowewita? Ge awa ego ewa,

  • Bou naso, Tua meni nuai niso kora wamu sero
  • mou zo nimore potai gasa oko osae.
  • Noko nuai niso kora wamu sero yaya nimore
  • potai duba niso oko sisae.
Nera kota, Tua nu mai wama dini nuso kora wamu sero mou numorekare potitinowia. Noko ema awiso naso asero pupinoise giro mou numorekare potitinowia. Yaya nisokare nana kei awero itia, awa “Mama meni nakai kora wamu sero mou potitaya” asero zewai wewo. Anutu meni nikare gi mai awiso nuso wetewa giro ago ine nimorekare inowia awa. Ata mama ai meni mai nuso kora kaka wamu wamunoi? Anutu meni mou potiro kora wai awa mai mamai nuso dapikarago amire potitinowia awa. Are nikare awa korawaira mou amu nuamewa, awa mai nuso me kota eba mai nuamewa. Noko zo sane. Zebura mamana nasokai nukare nakai doise kora wise awasara nukare samo inoisonakai awa. Are ititira Mama nu da ago nakai doise kora wise awai amire nu puro witiro samo danakai te wai nuai me tamanekai. 10 Zebura mamana nasokai meni kotumai nusokarera te zepa be apunu gege nakai doise kora wise awinoe dowa bazinakai awa. Ota Anutu meni awa nena me ewanana nasokai nana kei awaise nakai kora inoise mou potitinowia awa. Nakai saramuro nu ine wanisekai ago inowia awa. 11 Mama meni mai nuso kora wamu sero mou potitinowia be amire mai meni yawa sara oko inowia. Tepo awa. Nu duba nitinowia. Ata ama meni awa mou tame noe ewanana wisera ami moura me tapinowera. Moura me awa oreniro saramaire nuai awa. 12 Are nisokare nana eni mou dimuro duba nai tapinora awa poti tamara niro sane. Wana nisokare wabu asero itera, awa soga wewo bua ziare. Noko bawa nisokare dusumai awa soga wewo zewai wero dopare. 13 Ema eni ititi zabura wai meni ebata me doro waya wero baitai azu, nikare gera ebata patitinoise gegewa-gagewa tepo daina-poina awero susawise noiwo. 14 Nikare ema dapikarago numorekare dai begara nuaira bua wewo. Agoro duba saramaire nuamu sero awa-uzewo. Duba saramai amu noma Tuare dai nuai ine awa oko itia. 15 Nisokare nana zo meni Anutura sogawai awa duai azu, dia ina-wa wewo. Agoro nisokare nana soe ena ema zo meni gozino ine wero eriro nikare dapikarago dai bemitire wai azu, uma wewo. 16 Nisokare nana zo meni bama bewana wai ema wero oko nuaise. Nisokare nana zo meni Esaura ebata oko pataise. Ago inoise utura gawa awa gai oko osaise. Esau nu su akou daimata ami emo mua maira wau donua awa. 17 Nikare susu nuso gosinowewa awa. Nu ama gawa pamu senu soenua awa. Nu nena wenua awa musunai tepo waise duba kapeteniro di sero zainiro awenu te kaka wamu wenua awa.

Tairo nuai mature tairo nuai sekare awa susu nusoto zo ewe zo ewe.

18 Isreli ema tairo nuai matu puro noisowa ami Mosere dai noe Sinai dirumura kei awewa, awa nikare dirumu ago ine amira oko kei awewa. Sinai dirumu awa zigi-zagi wai ine awa te awa. O dirumu awa niao bamure awa. Dirumu awa mume bamure, bisi bamure, 19 so pisaire awa. Agoro ge gunai tarara ine zo kei awenu niniro azu wero ge zo sai ninai azu isa sewa. 20 Nera kota, nukare potai ge ego sai awa niniwa mou-mau wenua awa,

  • Eramata wo zo meni dirumu esa wai giro omata
  • meni dara betamunoya awa.
21 Nena awa giro azu wewa Mose meni ego senua awa, “Na azu inoise wetu-wana naso zipinoya.” 22 Nikare tairo nuai seka puro nowewa ami dirumu ago amira kota, nikare Zion dirumura kei awero nowewa ago inoya awa. Anutu putoure amira nata bamubake nuso amira kei awewa awa. Nata awa utura Yerusalem awa. Nata amira angelo dubu awa azimai ine tepo. Nukare auniro yawa sara bamubake inoise itewera awa. 23 Nikare Tuara awiso dubu zazo nusokare utura ena gayai, amira aunaira mokara toiwa. Nikare Anutu ema dapikaragora zas noya amira nana kei awewa. Nikare ema saramaire Anutu meni kora wenu te wewa amira ititi dubura nana kei awewa. 24 Nikare Yesu tairo nuai sekara mama amira nana kei awewa. Nikare orara nuso meni tairo nuai seka ziai zewai waise namorekai wiekeninua orara amira nana kei awewa. Orara ami Abelra orara meni Anutu ina potaise zawa gatenua ago ine kota, Abelra orara dainitinoise Anutu meni pasinara ina potai azu towia awa.

Anutu meni zebu zipai sisero tepo wamunoya.

25 Nikare ge tugata inowia amira ge nuso ninidanago wai azu, kotumuro uma inoise noiwo. Gita zebura ena ge tugata wenu azu sewa ina nusokare nana kei awenua. Ota zeme emire awa utura ena ge namorekai tugata inowia, are nanekai ge nuso ninidanago wero nogoro ina kaka pumamu wamunonikai? 26 Gita ge senu zebu zipenua. Ata zeme meni awa ge ego senu zewai wenua awa,

  • Na noma zebu noko be daimata zipinoise
  • utu dai zipamunona awa.
27 “Noko be daimata zipamunona,” ago senua, awa nena tamai awa zipai sisero tepo waise kotupitinoise senua awa. Sisero tepo wai amire zewai wero itai gege itai awa kei awero itaise sero matu awa zipamunoya. 28 Nakai nata zo pasi tepo itai gege itai awa topeti-susawise nowenakai nuamunonakai, are yawa sara inoise Anuture kokopai asinoise nu bowi wanekai. Ago inoise koiniro yere isare nutope gawi ewanana inowia amira te nu sou wanekai. 29 Nera kota, Anutu nasokai awa nu niao nena awero tepo inowia ago ine awa.

Copyright information for `SUE