Hebrews 13

Sogawaira ge.

Otao-gamao wero noise dumi ina-pa inowewa awa nisokare nana oko osaise. Esewa korawamu timara oko wawe. Eni meni esewa kora inoise “erama kora inonakare” asinoise angelore wewa awa. Gera otao mamai nisokare benai sora itera awa numorekare kotupitinoise gawa nikare dai benai sora itewa ago waise. Nikare dai tama aiso puro nowewa, are gera otao mamai nisokare iwo meni dero gera-gaira inowera numorekare kotumuwo.

Nikare dapikarago iu ara wero nuai awa gawa nena me bamubake waise. Tani soa patitinoise bemitire nuai kota, tani atiro neine nuai ami zewai waise. Ota yai mono inowera ata atiro doro awinowera nukare awa Anutu meni ina potamunoya awa.

Duba nisokare meni wau moni emo duba-duba oko wawe. Nena niso itai awa te puro noise kaka puro nuamu meni sago wai awa doro itia awa puro yawa sara inoise noiwo. Nera kota, Tua nu nutope ego senua awa, “Nane ni oko duamunona, ata giro gago-giago oko wamunona.” Are nakai zewai wero ego sanekai,

    • Tua nu soga wai naso. Na oko azu wamunona.
    • Erama nukare namore ne wara waya wamunoni? Tepo awa.

Tuara ge namorekai gipai da awa puro noise Yesu ama gananekai.

Giti kopi dubu nisokare Anutura ge nimorekare tugata-magata wewa nukare awa kotupitinoise noiwo. Gera ebata tuma diaire patitinoe betewa amira ebata awa gosinoise tuma diaire noiwo. Yesu Kristo susu nuso be zo ewe be zo ewe oko aewa. Susu nuso itisonua, itewia, da ago itai gege itamunoya. Nena naira potai ge dimai amira ebata patitinoisowa ami sogawai zo kaka tamamu wewa awa. Are ge tebe-tabe dana seka awa nimorekare tugata wara ami duba nisokare oko sisaise. Duba nisokare awa nena naira potai ge meni kota, Tuara awa-diai meni koinai zewai wero itai ewanana wamunoya. 10 Zame nasokai potai itia amira me nuso awa Yuda emara ibu sou inowera nukare ami nai ine tepo. 11 Nikare ego gosinowewa awa: Wo dero azero orara nusokare pris bamu meni pasina disaise masi sara-kisaramaira puro witasai me awa puro nata atura ena niao meni moyasara tepo inoisonua awa. 12 Ami emo Yesu nu da ago, orara nuso meni ema duba nasokai sewai saramaise nata atura ena yaya tamuro betenua awa. 13 Are nakai da ago eriro Yuda emara nuai matu awa doro nuso nana baro nune me nai tamunua da ago wanekai. 14 Ego gosinoise nuanekai: Nata zewai itai gege itai nasokai zo awa zebura oko itia. Zo ama kei awaise sai awa tamamu sero inowenakai. 15 Are nakai Yesura nana ereniro Anutu bowi wai gege inuanakai ami zame nasokai waise. Zame awa begiti nasokai meni zazo bowire nuso awa kerenitinoise nuai awa. 16 Bua kokopai inoise dumi yagaba pumaira biawa oko wawe. Anutu nu amire gawi zame potai me inowia awa.

17 Giti kopi dubu nisokare meni dubare ititi nisokarere gosinoise dia inowera, nera kota, noma bua nusokarera susu Anutura benaura kerenamunora awa. Are nikare ge nusokare dipinoise samo wewo. Ago wawa bua nusokare duba kokopaire wamunora awa. Ota bua nusokare duba naire wara nisokare nana nena oko kokopai wamunoya.

18 Nikare nakare emo isa sewo. Nakare ewanana gege nuamu sero zewai inowenakare ami duba nasokarera pasina kau inowenakare awa. 19 Nikare isa meni na soremawa Tua meni niniro na soremai nisokare nana eya ewesemamu sero zewai ge nimorekare tona awa.

20 Anutu begara mama nu Tua nasokai Yesu awa betaira ena awa-uzenu erinua awa. Yesu nu tairo nuai seka itai gege itai amira ge orara nuso meni zinu zewai wenua, are eriro lama dubura dia wai bamubake wero nowia awa. 21 Anutu nune ge nuso dimaira bua wawise sero buara nena kokopai eure-taure nimorekare potaise. Ago wero tani eni nu nutope gawi te inowia awa Yesu Kristo emo nasokai nana tamaise. Nuso nana bowi itai gege itaise. Iyo.

Pesunaira ge.

22 Otao mamai, na ge iboi dainiro oko gaetena, are nikare korawai ge gaetena awa duba peure niniwo. 23 Agoro sana niniu. Otao nasokai Timoti nu besewa awa, are nu naso nana eya kaka mamu wamunoya, awa na imata nisokare nana mamunona awa.

24 Giti kopi dubu nisokareta ge ema bama dapikarago awa arenitinona awa. Otao mamai nisokare Itali zebura nukare da ago nikare arenitinora awa.

25 Tuara dumi yagaba meni nisokare nana itaise.

Copyright information for `SUE