Hebrews 4

Zanatiai nusora toyanisekai sai awa.

Ewowo-kawowo meni zanatiai nusora kaka toyamu wewa, ata toyanisekai sai amira seronai ge dago itia awa, are ge bowi awa kaka tepo wamure nisokare nana zo meni kaka toyamu meni wago wai azu, azu wanekai. Ge bowi awa ewowo-kawowo nasokai meni niniwa, da awa nininakai awa. Nukare ge awa niniro duba nusokarera kaka potai itamu, are nusokare nana me amu wenua awa. Nakai ge niniro tuma didinowenakai ami zanatiai nusora toitinowenakai awa. Nu ema tuma diai tepo amire ego senua awa,

    • Na numorekare tini kapenu sai zewai wai ge ego sena awa, “Nukare zanatiai nasora zo da di oko toyamunora.” Ago sena awa. Awa zebura siwako potitinoise nena dapikarago wero tepo wero zanatiai nuso ema bama emo sia wenu itinua, ata ago senua awa.
Are waiko be namba 7 amira ge zo ego senua awa, Anutu nu nena dapikarago wero pesuniro waiko be namba 7 amire zanatinua. Are ge susura ena genakai awa ego senua awa, Nukare zanatiai nasora zo da di oko toyamunora. Agoro ema eni meni zanatiai nusora toyai amira ebata awa itia, ata gita toyaira ge bowi niniwa ami azu toise kaka toyamu wewa giro Anutu meni be zo noko potitinoise be awa “zeme” asenua awa. Ge ike ena genakai, ge awa ama me ama zepa dainiro tepo wenu amire Dawidira bera potinu ego senua awa, Anutu meni zeme ge nimorekare samunoya, awa deto-deto oko wawe. Yosua meni Isreli ema eni gita inoise zanatiai me tamami sia, awa Anutu meni ama be zora oko samia. Are ego ganekai. Zanatiai namorekai seronai itewia. Anutu meni be namba 7 amire zanatinua, zanatiai da ago ine ema dubu nuso namorekai sia wenu itewia. 10 Are Anutu meni bua pesuniro zanatinua, da ago ine ema zo Anutura zanatiaira toyamunoya ami bua doro zanatiamunoya awa.

Anutura ge awa kaia ine.

11 Are nasokai nana zo meni betata wero ema ge daira ebata patiwa da amira patiro sisai azu, zanatiai nusora toyamu zewai-zawai wanekai. 12 Nera kota, Anutura ge awa nuaire. Noko bua putoure inowia. Di nuso meni kaia zo di nuso gutipere zazanare amira te dainitinoya. Ge ami kaia ine wero niro baro ititire dubare zaupitinowia. Ge ami kaia ine wero wetura susumaire wetura mokare nawi kapinowia awa. Ago inoise dubara kotumaire ara tamaire amira susu kerenitinowia awa. 13 Agoro nena tamunua amira zo meni Anutura giti mokara bezai oko itewia. Giti moka nusora nena dapikarago awa damu-damuke woi tepo itewia. Are nuso nana ge bua wamunonakai awa.

Yesu nu pris bamu nasokai.

14 Pris nasokai bamu zo noya, nu witiro toi utu mokara niro nowia, nu Yesu Anutura Mai awa. Ago ine noya, are tuma diai nasokai be meni gatenitinowenakai, awa ziro tata-tata wanekai. 15 Agoro pris nasokai bamu nu nakai betata wawenakai giro gago-giago oko inowia. Nasokai nana etetenai kei awinowia, da ago ine nuso nana etetenai eure-taure kei awinoisonua, ata nu etetenaira ena betata wero pasina zo da di oko wenua. 16 Are nena zota zo meni nasokai nana kei awai Anutu nakai soremamu towia ami nakai emo awa-didinoise nakai soremaise sero nakai nuso nana azu tepo duba peure kei awinoise nuanekai.

Copyright information for `SUE