Hebrews 5

Yesu nu yaya bua inoinu Anutu meni nu pris bamu potinua.

Zebura ema nasokai nana ena pris bamu yataniro pumai amira susu awa ego ewa. Nu ema dubu emo Anutura benaura kei awinoise zame potaise o pasina disamu wora orara potaise Anutu meni pupinowia awa. Pris ago ine awa nu ema gege nuawi etetenai nuso nana dai kei awinowera, are ema Tuara ebata sirero nowera ata ema eni gita Tuara ebata doro bamu demese niwa nukare awa te saitiro kora inowia awa. Nu ema gege noya, are ema enira pasina amira daba kota, pasina nuso amira dai zame potaise sai awa. Bua bamu awa ema zo meni kotumai nusora oko puro wamunoya. Ema Aron nu Anutu meni puro pris bua numore senu amire bua pumunua, da ago ine Anutu meni ema zo puro pris bua numore sai amire te wamunoya. Agoro Kristo nu da ago nu nutope tama puro wititinoise pris bamu oko wenua. Awa Anutu meni ge ei awa numore senua ami bua awa numore potinua awa,

    • Ni awa Mai naso. Na zeme Mama niso inona.
Agoro ge zo ego senua awa, Nine Melkisedekra te pris wesa. Pris bua awa inoise nuai gege nuamunosa. Yesu nu zebura noisonua be amire Anutu Mama meni nu betaira ena soero pumai te amira nana begomo toise dire-buare bamubake wenua awa. Ago inoise Anutura ara tamai kei awaise yaba wenua, are Anutu meni nininua awa. Nu Mamera Mai noisonua, ata saineba, yaya bua inoise ge dimaira susu giro baitinua awa. Nu yaya bua wenu nuai nuso te wero baitinu nu korawai itai gege itai amira mama wenua. Ago wero noise korawai awa ge nuso dipinowera amire potitinowia. 10 Nu ami pris bamu wero Melkisedek ine te nuaise Anutu meni senua awa.

Nakai mai uno ine oko nuanekai.

11 Amira ge suru dainiro itia, ata nikare emoko kotumai mou-mau wewa nowewa. Are nakare ge tugata-magata wamu sero genakare mou inoya awa. 12 Nikare be iboi-tatana ge niniro tupewewa ami eni gipawa te wamia. Ata nikare gipai ema wai ine tepo. Zo nu nikare Anutura ge siwako noko gipai te wamunoya awa. Nikare kotumai zewai puro noe doro noko mai uno ine wero nowewa, are nikare zeme ma zewai naira ine tepo awa. Ami gege naira te nowewa awa. 13 Ami ninowera numorekare awa mai uno asamunowa awa. Da ago ine eni meni ami ine ninoise saramaira ge suru awa nogo nogo wero niniro baitamunori? 14 Ma zewai awa babezinomara gege. Da ago ine ge suru awa Yesura ema me amira awa.

Copyright information for `SUE