Hebrews 6

Anutu doro baitiro duba kapetenai ine oko itia.

Are Kristora gera siwako potinakai itewia, ge awa oko sero sero awanekai. Nakai zaawaira ge amira tame dopero Kristora ema me wanekai. Nakai so seka wamu sero sora zasiwi potiro sokero potiro sokero awinowenikaita? Tepo awa. Da ago ine nakai gera siwako oko sero sero awanekai. Na gera siwako emire tona: duba kapeteniro nuai matu duaita, Anutu tuma diaita, ge ou gutaita, wana gitine potaita, betaira ena seka wero eraita, pasinara ina tamai gege tamai, amira ge noko oko sero sero awanekai. Anutu meni ninai te wai giro Kristora ema me wanekai. Ema Anutura zasimai meni duba nusokare zasimunu duba zazenu utura ma niro giwa, o Ozana nusokare nana osenua, o Anutura ge giwa ewanana wenu be ewanana mamunoya amira putou giro yaba wewa, ema ago ine ami ge doro baitamunora, awa nukare duba noko kapetenai ine tepo. Nera kota, nukare ago inoise Anutura Mai kotumai nusokarera noko ni pasinaira doinoise ema bama meni nu isimarise wamunora. Nukare ami duba kapetenai ine tepo awa. Are na nena zora potiro sana giwo. Zebu zo wa eyaya wawi batata wawi ema meni urise gowise awinowera zebu ami numorekare mare yabuyegire tamamunoya, awa zebu amira Anutura gawa me kei awamunoya. Ata zebu ami iwe masa gege tamamunoya, awa Anutu meni duai waru wamunoya. Ago wai potara niao meni awamunoya.

Tuara ge ziro tata-tata wanekai.

Otao mamai, nakare ge tonakare awa nikare gera wamunowa awa gosinoise kota, Anutura korawai me ewanana tamamunowa, ago ine gosinoise tonakare awa. 10 Anutu nu ewanana wai gege inowia. Are nikare nu emo ema mamai nuso soga inoise numorekare dumi pumai bua putoure wewa inowewa, are amira nogoro nuwenamunoi? Tepo awa. 11 Nikare ego wawise yaba inowenakare awa. Nikare dapikarago tuma diai nisokare me kei awero itai gege itai be tepo waise sero te da ago ine putoure wewo. 12 Ago wamunowa, awa nikare berea wai tepo Tuara ema eni tuma diaire noise nena namorekai potamu seroninua awa dia waira berea tepo noise topetitinowera, ebata nusokare da awa patamunowa. 13 Anutu meni seronai ge zo Abrahamre samu sero ema zora giti mokara sai zewai waise ema zo nu ine tepo giro nuso nana potiro senu zewai wenua awa. 14 Ago inoise ego senua awa,

    • Na ni gawa wana saisibuna niso wisika asero
    • witai kei awamunora.
15 Ago senu Abraham nu seronai ge amira dia berea amu noe me pumunua awa. 16 Nakai ema meni bamu zora giti mokara sawenakai zewai inowia. Zewai wawi duaita puro osai ine oko itia. 17 Are Anutu meni ego kotumunua awa. “Ema seronai ge nasora me pumarise sena, numorekare tani wamu tona amira ge sana nukare duba eto wai azu, na seronai ge naso soga inoise na natope ge me memeka sana zewai wamunoya.” Anutu meni ago kotumuro wenua awa. 18 Anutu nu opi sai nuso tepo meni ge zewai eto awa nasokai nana potiro senua. Are nakai wayara nana doro azu baro nuso nana denemuro nowenakai ami ge eto awa niniro zewai wero nena namorekai seroninua amira ge awa ziro tata-tata wanisekai ago senua awa. 19 Are nena namorekai seroninua amira ge meni duba nasokaira aga ine inowia. Aga awa zewai-zawai. Nu gamuro baitai, dusai ine tepo. Nera kota, aga ami mo gazai amira atune ibu mokara potai itia awa. 20 Na ibu moka emire tona. Yesu nune gita inoise nakai emo toi utura mokara ninua awa. Nu Melkisedekra te wero pris bamu wero nuai gege nowia awa.
Copyright information for `SUE