Hebrews 7

Melkisedekra susu.

Melkisedek nu awa Salem natara ema tua, ata nu Anutu bamubakera pris awa. Abraham meni baro nata enira ema babezinoma eni dero tepo-tapo wero ewesepitinoinu nune ami baro ebete ena tamuro gawa wenua awa. Ago wenu Abraham meni iwora nena soero pumunua awa zazaumuro dubu wana eto ago ine dero amira ena daimata numore potinua awa. Melkisedek zazo nuso ge nasokaira Saramaira Mama, ata Salem natara ema tua awa ge nasokaira Begara Mama. Melkisedek nu mia mama tepo, ewowo-kawowo tepo.* Nu nuai nuso zaawai tepo ata pesunai tepo, are nu Anutura Mai ine wero noise pris wero nowia awa.

Melkisedek nu ema ama pris wero noisowa amira te oko aewa.

Nikare giu. Melkisedek nu ema witai zo, awa gosinowenakai. Nera kota, ewowo nasokai Abraham meni iwora nena ewa-gaewa soero pumunua awa sianiro tenira ena daimata pumuro numore potinua, are Melkisedek nu ema witai zo awa gosinowenakai. Abrahamra saisibuna amira zo Lewi ami dubu zo tamunua. Ota Lewira saisibuna eni zame potai bua warise sai, nukare ami ema bama otao mamai nusokare amira nana ena monire nena naire tapinowera, amira wana eto sero amira daimata pupinuarise Mosera lo ge meni ago sai itia awa. Ema bama otao mamai nusokare awa nukare dai Abrahamra saisibuna dubu, ata saineba pupinuarise sai itia awa. Ata Melkisedek meni awa Lewira nana dubura ena kaka kei awamu. Ata Abraham meni tenira ena daimata potinu pumunua awa. Pumuro Abraham Tuara seronai ge puro noisonua nu awa gawa wenua awa. Nakai ego gosinowenakai. Witai meni osai gawa inowia, awa ai meni begi wamunoi? Are ego gosinowenakai awa: Melkisedek nu Abrahamra witai noisonua awa. Be zeme ei awa Lewira saisibuna nukare betaira gegenai noise tenira ena daimata pupinowera awa. Ota amira ana awa Melkisedek nu dago nowi sia ami pumunua. Na gena ego inoya awa. Lewi nu saisibuna nuso meni tenira ena nena daimata pupinowera, nu ami kaka kei awamure ewowo nuso Abraham amira nana mokara itise nena awa Melkisedekre potinua awa. 10 Ago tona, nera kota, nu ewowo nusora nana mokara itinu Melkisedekto Abrahamre ina-tama wewato, are Abraham meni potinua, awa Lewi meni potinua ago ine inoya awa.

Pris matura bua kaka te wamu wenua.

11 Zame potai bua awa Mosera lo ge Anutu meni ema bamere potinua, amira sogawai nuso awa. Zame potai bua awa Lewira saisibuna amira zo Aron meni zaawenu inoisowa inowera awa. Bua ami te wero baitai Anutu meni namorekai tairo baitami sia, awa nogoro ama pris zo Aronra te kota, Melkisedekra te kei awenu? 12 Anutu meni pris dubu matu bua duara pris seka zo meni masi nusokare gisaise sero potai gera tani matu awa tepo wai potai gera tani seka awa kei awaise senua. 13 Ge ami Tua nasokai Yesu pupinoya. Nu awa Lewira dubu zame potai ibura bua warise sai amira nana dubura ena oko kei awenua. Nu dubu zora ena kei awenua. 14 Tua nasokai Yesu nu ewowo zazo Lewi amira dubura ena kota, ewowo zazo Yuda amira dubura ena kei awenua, awa gosinowenakai awa. Agoro ewowo Yuda amira dubu nukare awa zame potai bua warise Mose meni zo oko senua. 15 Pris zo Melkisedekra te ami kei awenua. Nu awa Yesu awa. Are nakai amira susu ego ine giro baititinowenakai: Anutu meni potai gera tani matu doro potai gera tani seka potinu itewia. 16 Are Yesu meni Lewira saisibuna kei awai amire lo ge meni nu pris waise sai, amira kota, nuai nuso itai gege itai amira putoura nu pris wero nowia. 17 Numore ge ego kereniro sai awa,

    • Nine Melkisedekra te wesa. Are ni pris bua inoise
    • nuai gege nuamunosa.

Yesu nu tairo nuai me amira mama.

18 Are potai ge matu zame potai bua warise sai, awa putou tepo ata soremai tepo wenua, are Anutu meni disenu tepo wenua. 19 Mosera potai ge meni ema zo oko kora-makora wenu ewanana wenua. Are amira ina Tua meni ebata zo gatenua, awa kokopai ami potai ge matu daininua, are nakai ebata amira bamu Tuara nana zorage namunonakai awa. 20 Yesu meni pris ema kei awenua, awa Anutu meni sogawai ge kaka samu tepo oko kei awenua. Mamatu nukare Anutura sogawai ge tepo pris wero noisowa awa. 21 Ata Yesu meni awa Anutura sogawai ge amira wenua nowia awa. Anutu meni ge numore ego senu gaewa awa,

    • Nine pris bua inoise nuai gege nuamunosa.
    • Tua meni sai zewai wai ge senua awa oko duamunoya.
22 Anutu meni senu zewai wenua, are Yesu meni tairo nuai me amira mama wenua awa. Tairo nuai me ami tairo nuai matu awa dainitinowia. 23 Pris mamatu nukare betinoise seka susumuro susumuro tupewera awa, are dainiro meni bua awa i-tupewera awa. 24 Ata Yesu meni awa nuai gege nowia nuamunoya, are nu zame potai bua nuso susumuro susumuro itai gege itamunoya awa. 25 Nu nakai emo Anutu isa toise nuai gege nowia awa. Are nakai Yesu tuma didinoise Anutura nana zorage kei awinowenakai, nakai awa soero pumuro doena-doeti wero nuai gege nuai awa potitinowia awa.

Yesu nu pris bamu me.

26 Yesu nu saramai. Waya zo nuso nana oko itisonua itewia. Nuso nana pasinara bemiti tepo. Nu pasina mai ine tepo. Nu utu dainiro ike me ike baro nowia awa. Are nu ago ine ami pris bamu nasokai wero nuawi te wero baititinowia awa. 27 Nu pris babezinoma mamatu nukare ine oko aewa. Nukare awa gita pasina nusokare disamu sero zame potiro amire ama ema enira pasina disamu zame potitinoisowa. Ata nune meni awa waiko be giti zame oko potitinowia. Tepo awa. Nu ema enira pasina disamu aisore moka nusore awa be daimata gege zame potinu te wenua awa. 28 Ata Mosera lo gera ena ema eni awa pris babezinoma nuarise sai awa. Nukare erama gege, are nukare putou tepo. Ata Mosera lo ge kei awero iteye donu Anutu meni sai zewai wai ge toise Maire bua ge senua awa. Nune ami bua wenu nuai nuso te wero baitinua, are nuai gege nuamunoya awa.

Copyright information for `SUE