Hebrews 8

Yesu nu utura ena ge ibu mera bua nuso inowia.

Ge tonakai amira susu ego ewa. Pris bamu nasokai noya. Nu ike utura Tua bamubakera wana mera arumuro itewia awa. Nu ibu saramai amira bua ema nowia. Ibu saramai awa etete ibu kota, ibu me awa. Ibu awa ema meni kota, Tua nu nutope tamunua awa. Pris babezinoma nukare ofata pasina disaira nena ami zame potarise sai awa, are da ago ine pris bamu nasokai meni nena zo zame potaise sai awa. Agoro nu zebura nuami sia, awa zame oko potitinuamia. Nera kota, nu Lewira dubura ena kaka kei awamu. Lo ge pris bua warise towia amira pris te nowera awa. Nukare ibu me utura itia amira etete ibu gege amira sou bua inowera. Ago tona, nera kota, Mose nu Tuara seli ibu wamu sero wenu Tua meni ego tugata wenua awa, “Sinai dirumura ena nena bamubamu amira ititi gipena gisa amira te weyo.” Yesu meni pris bua pumunua. Bua nuso ami bua matu awa dainitinoya. Nera kota, nu bega pumuro tairo nuai seka amira mama wero nowia. Are tairo nuai seka ami tairo nuai matu awa dainitinoya. Nera kota, tairo nuai sekara nena me potamu senua ami tairo nuai matura nena me awa dainitinoya awa.

Tairo nuai seka meni tairo nuai matu awa dainitinoya.

Gita tairo nuai itisonua ami te wami sia, awa ama zo kei awaise amira ge Anutu meni oko samia. Anutu nune ema numorekare ginu te kaka wamu wenu giro ego senu gaewa awa,

    • Tua meni ego toya awa, “Noma be zore Isreli dubu ata Yuda dubu numorekare dai tairo nuai seka zo tamamunona awa.
Gita na ewowo-kawowo nusokare Izip zebura ena uzumamu sero wana nusokare zizinoise numorekare tairo nuai zo tamuna awa. Ota tairo nuai seka tamamunona, awa ago ine oko tamamunona. Nera kota, nukare tairo nuai matu amira mokara zewai wero kaka nuamu wewa nane nukare gutipe potina awa. 10 Ata ama be zo kei awai amire Isreli dubu numorekare dai tairo nuai seka tamamunona, awa ego ewa: Na potai ge naso sana nukare me pumuro dube potiro kotumu-kotumu inoise nuamunora. Ago wara na ge naso duba nusokarera gaena ago ine wamunoya. Na Tua nusokare nuamunona, ata nukare dubu naso wero nuamunora awa. 11 Nukare otao nusokareta dubu nusokare awa ego toise ge oko tugata wamunora, ‘Ni Tuara susu niniyo.’ Ago oko samunora, nera kota, nukare osaire witaire meni dapikarago susu naso niniro tepo wamunora awa. 12 
  • Ego emira na ninamunora awa:
    • Na nukare awa-didinoise pasina nusokare duamunona, ata waya nusokare noko oko kotumamunona. Tepo-tapo awa.” Tua meni ago toya awa.
  • 13 Ge gayai amira ena Tua nu tairo nuai sekara ge toise gita itisonua amire matu wai asenua awa. Are nena matu waita waya wai ami tepo wamu inoise inoya awa.
    Copyright information for `SUE