Jude 1

Na Yuda meni ge ei awa gainona. Nama Yesu Kristora bua mai ata Yakobora nami kiaka. Anutu Mama meni nikare sianiro pumuro ara tapinoise Yesu Kristo emo dia wawi nowewa nimorekare pas ei awa gainona ewa.
Copyright information for `SUE