Luke 12

Etetenaira tani awa temuwo.

Ema bama witai-bake ami auniro ginero te ina-pata inoiwa be amire Yesu meni gita bua mai nusore ego senua awa, “Farisayora yis awa semu nisokare nana nai azu, uma wero baititinoise noiwo. Nukare me saora inoise amire moka meni waya puro nowera awa. Nena dapikarago bezai itia awa ama kei damu namunoya awa. Nena dapikarago dowai itera awa ama ema meni gamunora awa. Are nikare ge pire bezero towewa awa ama ema bama meni waikore ninamunora awa. Are nikare so duru ena ge gugumara diwinowewa awa ama ema bama meni kakame dopero zawa sero ge samunora awa.

Nakai ema daimata gege awa azu wanekai.

Otao mamai naso, na nimorekare sane. Tama aiso nisokare gege dara betamunowa, ata amira tame nena zo wamu sero putou kau wamunora, nukare awa azu oko wawe. Are ema nikare azu wamunowa awa na nimorekare gipamunona awa. Nikare ema nu ema dai betai ape dega niaore amira naira putou nuso nana itia, nu awa azu wewo. Me tona awa. Nikare ema awa azu wewo. Nikare giwo. Ema nukare maket inoise ni suriri wana da awa toea eto meni zuma gainowera awa. Ata Anutu nu ni mai pei-kaka zo kaka nuwenamu awa. Are nu giti tu nisokare dapikarago azimuro gosinowia awa. Nikare azu oko wawe. Ni suriri dainiro amira zuma awa bamu tepo. Ota ninekare meni awa zuma bamure.

Yesura mai wero nowenakai, awa kerenaita begi wai ni?

Are na nimorekare sane. Zo nu emara nana benaura ena, ‘Na Yesura mai wero nowena,’ ago samunoya, awa na Emara Mai meni da ago Anutura angelo dubura nana benaura ena, ‘Nu awa mai naso,’ ago samunona. Ota zo nu emara nana benaura ena na begi wamunoya, awa na Anutura angelo dubura nana benaura ena ina nu begi wamunona. 10 Zo nu na Emara Maire ge waya samunoya, awa Anutu meni pasina awa disamunoya. Ata zo nu Ozana isimamunoya ema amira pasina awa disai ine tepo awa. 11 Ota nunekare nikare puro bamu Anutura ibura niro dia ema ata ema zazore amira nana benaura puro bayara nikare azu wero, ‘Nakai ina nogo numorekare samunonikai? Nakai ge ne samunonikai?’ ago oko kotumawe. 12 Nikare gera potara amire ge Ozana meni nimorekare gipamunoya awa samunowa awa.” Ago senua awa.

Wau ema dau wai amira ge bezai.

13 Ema bama dubu bamu amira nana zo meni Yesure ego senua awa, “Gipai ema, ni sasa nami naso meni mama nasotora nena awa bona wero na agewa potaise tona.” 14 Ago senu Yesu meni numore ego senua awa, “Awa nogo ni? Agai meni na zas nisokare wero noise nena nisokare bona wanise senu? Tepo awa.” 15 Ago sero numorekare ego senua awa, “Nikare temuwo! Nikare nena bamubamu amira duba-duba wai azu. Ema waure ami wau nusora nuai koko oko pumamunoya.” 16 Ago sero numorekare ge bezai zo ego senua awa, “Ema waure amira nai bua zamunua awa. 17 Ago wenu wau ema nu ego kotumunua awa, ‘Na nogo wamunoni? Na nena naso witai awa potai amira so tepo.’ 18 Ago toise senua awa, ‘Na ego wamunona. Na nenara so naso dapikarago ziwero noko babezinoma wamunona awa. Ago wero na wuitre nena naso kokopai enire so amira dubu damunona. 19 Ago wero na natope duba meni ego kotumamunona awa: Nena naso witai zepa dainiro amira te itia. Are na zeme zanatiamunona awa. Na nena niro ou niro yawa sara inoise itamunona awa.’ Wau ema meni ago senua awa. 20 Ata Anutu meni ego senua awa, ‘Ni ema dau awa. Ni pi zeme emire betamunosa awa. Ago wasa nena dapikarago sia wetesa itia awa agai meni pamunoi?’ Ago senua awa.” Yesu meni uge awa diro amire ego senua awa, 21 “Zo nu tamara zamai dubu dero ago puro noise Anutura nana benaura ena dubara wau oko dubu damunoya, awa tani da ago ine nuso nana kei awamunoya.” Ago senua awa.

Kotumu-katumu oko wanekai.

22 Yesu meni bua mai nusore ego senua awa, “Are na nimorekare sana niniu. Nikare nuai nisokare emo kotumu-katumu inoise ego oko sawe, ‘Nena nai nana tamamunonikai?’ Noko nikare tama aiso nisokare emo kotumu-katumu inoise ego oko sawe, ‘Tama woi nana tamamunonikai?’ Ago oko sawe. 23 Nena nai meni me oko inoya. Nuai meni me inoya. Noko tama woi meni me oko inoya. Tama aiso meni me inoya. 24 Nikare ni owa kotumuwo. Nukare nena urise pupise oko inowera. Nukare so nena naire nena dubu daire tepo awa. Ata Anutu meni nena nai numorekare potitinowia awa. Ota nikare ema bama meni ni mamai awa dainiro itewewa awa. 25 Ota nisokare nana zo meni nuai nuso emo kotumu-kotumu inoise noma waiko be eni nuai nusora noko susumai te wamunoita? Tepo awa. 26 Are nikare bua pei-kaka ago ine wai ine tepo giro nogoro nena bamubamu ami emo kotumu-katumu inowewi? 27 Nikare ni uzi ditinowia amira susu awa kotumuro giu. Nukare asina araira bua oko inowera. Noko nukare mo gayaira bua oko inowera. Ata na nimorekare tona ewa. Gita ema tua Solomon meni tama nuso simena-gaena wero baititinoisonua, ata simena-gaena wai nuso meni ni uzira simai awa oko daininua. 28 Ni uzi zeme ware ena ewanana ditinoya, ata auma awa erama meni wezero moyamunora awa. Ata saineba, Anutu meni sawi simai ewananare kei awero Solomonra simai ewanana awa dainitinowia. Anutu meni ago inowia, are nu nogoro nikare mo tama woi kaka tamamu wamunoi? O tuma diai besaire nikare, nu nikare tama woi ewa-awanana tamamunoya. 29 Are nikare kotumai saisai nena naire oure amira oko wawe. Nikare duba eto oko wawe. 30 Zebu emira diga ema nukare kotumai saisai nena eni tamaira inowera awa. Ata Mama nisokare meni nena nawise inowia awa gosinowia. 31 Ewanana nikare Anutura nuai seka tamamu kotumawa nu amira tame nena enire dai nimorekare potamunoya awa.

Nena ewanana utura ena dubu dai amira tani.

32 Dubu pei-kaka nikare, nikare azu oko wawe. Mama nisokare meni nuai seka nimorekare potamu ge diditaya. 33 Nikare nena nisokare dapikarago zumara potiro moni pumuro moni awa ema bogamasa soremuro numorekare potiu. Nikare moni sisai ine tepo awa tamamu wewo. Ago inoise nuawa Anutu meni utura ena nena ewa-gaewa sisai ine tepo awa nikare emo dubu damunoya. Bewana ema utura zorage mai ine tepo awa. Ota ana nena diko kaka damu inowia. 34 Masi wau niso itewia, masi da amira duba niso itamunoya awa.

Nakai sia-baga wero itanekai.

35 Nikare ipu sapi diro amire lam nisokare gaero sia wero itiwo. 36 Soumai eni nukare ema tua nusokare meni ana-bona doro ewesemuro so be dai eya piamu itera ago ine nikare itiwo. 37 Ota ema tua meni muro soumai nuso kaka gitawa wamu seka zisero itara gamunoya, awa nukare yawa sara wamunora awa. Na me memeka nimorekare sane. Ema tua nu nutope soumaira mo nena sawaira awa wosuniro nukare tebolra arumarise samunoya awa. Ago wara nu nutope muro nena nai numorekare potamunoya awa. 38 Ota nu pi soe sieniro mamunoita pi tumore amire muro soumai seka zisero itara gamunoya, awa soumai nukare yawa sara wamunora. 39 Ota nikare nena ei awa kotumuwo: Sora mama meni bewana ema maira be nuso gamia, awa nu seka zisero itise so nuso dia wero baitai bewana ema oko toyamia. 40 Na Emara Mai meni mamunona, awa na oko mamunona ago tuawa be amire na mamunona. Ami emo nikare sia inoise noiwo.” Ago senua awa.

Soumai wayare kokore amira ge bezai.

41 Petoro meni Yesure ego senua awa, “Tua, ge bezai namorekare dabata ema bama dapikarago amire tosi?” 42 Ago senu Tua meni ego senua awa, “Nikare soumai kokopai wero noiwo. Soumai kokopai nu kotumai ewanana puro nuai giro ema tua nuso meni nu soumai nuso dapikarago dia waise samunoya. Nu nukare dia inoise wo ma numorekare potitinuaise samunoya awa. Ema tua nuso meni bua ge awa numore potiro doro baro nuamunoya. 43 Are soumai ami bua numore sai awa te dipinoise nuai, ema tua nuso meni ewesemuro bua nusora me giro tani kokopai numore wai yawa sara wamunoya. 44 Na me nimorekare tona awa. Ema tua nuso meni dia wai bua bamu numore potitinoise nena nuso bamubamu dapikarago dia waise samunoya. 45 Ota soumai duba nuso meni ego samunoya awa, ‘Ema tua naso meni eya oko ewesemamunoya. Noma ama ewesemamunoya.’ Ago toise sou wai bua emare bamere dero usi-besi inoise ana-bona wise ou zewai nise awinoise dau wamunoya. 46 Ago inoise noma ema tua ewesemaira be nuso kaka gamu inoise, ‘Nu eya oko ewesemamunoya,’ ago toise nuai ema tua nuso meni ewesemuro mamunoya awa. Muro soumai awa pena-pana wezero dero ema tuma diai tepo ina tamamunora masi da amira potamunoya. 47 Soumai nu ema tua nusora bua ge gosinowia, ata nu nena kaka sia wamu, o ema tua nusora bua ge awa kaka dimamu wamunoya, awa ema tua meni nu waya me waya damunoya. 48 Ata soumai nu ema tuara bua ge awa kaka gamu inoise ina waya tamaira nena wamunoya, awa ema tua nuso meni nu pei-kaka gege damunoya. Ema zore nena bamubake potamunora, awa nu ina bamubake potaise samunora. Noko ema bama meni ema zora wanera nena witai potamunora, awa nu ina witai-bake potaise samunora.

Yesura bua meni ema bama zazaupitinowia.

49 Na muna, awa zebu niao meni gurunana awaise muna. Are eya awaise ago kotupitinona. 50 Na yaya tame nuanise sai itia, awa ou wama muro zebu topetitinoya ago ine yaya meni na topetamunoya awa. Zeme na yaya amira bua kaka wamu, ata moka naso meni awa mou-mau inoya awa. 51 Nikare nane muro zebura dumu-zuzuna ge dana betaise kotupitinowewi, tanita. Ata awa tepo awa. Na nimorekare sane. Na muna, awa ema bama zazaumamu muna awa. 52 Zeme emireta ama omire ema bama wana da so dara itamunora, awa zaumuro dubu eto wamunora. Etorobara awa iwo etore wamunora. Ota eto awa iwo etorobarare wamunorato awa. 53 Nukare ego ine zazaumamunora: Mamato mai mata nusore nuto iwo ina-wa wamunorato; miato mai bama diri nusore nuto iwo ina-wa wamunorato; maira arato imeti-gagarare nuto iwo ina-wa wamunorato awa.” Ago senua awa.

Nena kei awamunoya amira susu ganekai.

54 Yesu meni ema bamere ego dai senua awa, “Nikare bereze inagayai dopawi giro eya ego towewa awa, ‘Wa wamu wetia.’ Ago sawewa wa inowia awa. 55 Da ago ine so gori ziwawi giro nikare ego towewa awa, ‘Auma waiko bamu witamunoya.’ Ago sawewa me inowia. 56 Nikare opi ema me sao inowewa! Nikare ema zebure poragara owere giro baitai awa. Ata nikare nogoro be zeme emira susu kaka giro baitamu inowi?

Nakai Tuara ge bere-bere ninanekai.

57 Tani ewanana wawise sai awa nikare nitopekare nogoro kaka samuro gamu inowewi? 58 Otao niso zo meni ni gera potiro kotora bayasise samunoya, awa ni bere-bere numore dai kaunsol nana baro ge awa sero kora wewoto tepo wae. Ago kaka wamu wamunosa, awa nu ni puro zas emara nana bayai zas ema meni ni poti polis nana nai nukare ni poti benai sora namunora. 59 Na nimore sane. Ni benai so tepo oko duamunosa. Ni gita otao nisora dinau dapikarago potiro tepo wero amire kei damu namunosa awa.” Yesu meni nakai ge nuso bere-bere ninanisekai ago senua awa.

Copyright information for `SUE