Luke 4

Satan meni Yesu etetenamu wenua.

Ozana meni Yesura nana mokara be munu Yesu nu ou Yodan doro ewesemuro bamunua. Ozana meni nu puro zebu erama tepo amira bamunua. Ago wenu nu be 40 ago noinu Satan meni nu etetenamu wenua. Be amire Yesu nena kaka namu noinua. Ama be awa dago tepo wenu amire Yesu meri betenua awa. Are Satan meni numore ego senua awa, “Ni Anutura Mai me wero noma giro sasa omata ami ma wai nase.” Ago senu Yesu meni ge ina ego senua awa, “Ge gayai zo ego itia ewa, ‘Ma meni daba emara nuai oko dia inowia.’” Ago senua awa.

Are Satan meni nu puro witiro bamu ike niro amire nena zebu serora itera awa Yesure eya gipenua. Gipero numore ego senua awa, “Na putou ei awa dapikarago nimore potamunona. O zebu serora wau dai nimore potamunona. Nena bamubamu awa zere dago naso wenua. Are na mai zore potamu sero giro awa potamunona. Are ni naso nana bawa diro na bowi wasa giro amire nena dapikarago nimore potamunona.” Ago senu Yesu meni ge ina ego senua awa, “Ge gayai zo ego itia ewa, ‘Ni Tua niso Anutu awa bowi wase. Nu daimata awa gege sou wamunosa.’” Ago senua awa.

Are Satan meni Yesu puro Yerusalem nate bamuro Anutura ibu bopu bamu amira ike potinua. Potiro numore ego senua awa, “Ni Anutura Mai me wero noma giro ena zokari awero ose. Ni oko waya wamunosa. 10 Nera kota, ge gayai zo ego itia ewa, ‘Anutu meni sai angelo dubu nuso meni ni dia wamunora. 11 Ago inoise te niso omata meni gayai azu, nukare ni wana meni soga inoise puro osamunora.’” 12 Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Ge gayai zo ego itia ewa, ‘Ni Tua niso Anutu awa oko gaero gamu wase.’” Ago senua awa.

13 Are Satan nu etetenai dapikarago wenu tepo wenu giro nu Yesu doro be zo ago awa dia wenua awa.

Yesu nu Galilaya zebura ena bua zaawenua.

14 Yesu nu Ozanara putou nuso nana itinua, are nu noko tera ewesemuro Galilaya zebura bamunua. Bamunu oziga nuso meni zebu amira baro te wenua. 15 Nu ema bama yere ibu nusokarera ena gipasai witai meni zazo nuso poti ike nitinoisowa awa.

Nasarete nata susu meni Yesura ge azu sewa.

16 Yesu meni Nasarete bamunua. Gita nu mai morua amire nu nata amira ana bazinua. Nu Sabat pura sero yere ibu mokara toitinoisonua, are Sabat pura zore toinua. Toiro Anutura ge azimamu sero benau nusokarera dopenua. 17 Are nukare porofete Yesayara buku zo numore potiwa nu puro piaka niro ge gayai ego ine itinua awa tamuro kereniro azimunua awa,

18 
  • Tuara Ozana naso nana itia. Awa na ema bogamasare oziga ewanana sanise sero na buara potitinoise Ozana namore potisia. Na ego tugata wanise sero iyetinu muna awa:
    • Nikare benai ema, na nikare besana benai doro bayamunowa.
    • Nikare ema giti moka guma wai, na nikare kora wana noko giti panamunowa.
    • Ema sou bua waya-kawayara nuasara sou wai bua meni nukare beninua amira mui besana doro bayarise, o
19 Anutu meni erama kora wamunoya amira be potinu itewia awa kerenanise sero na iyetinu muna awa. 20 Yesu meni buku wotokuniro yere ibu dia wai emare potiro ge samu arumunua. Ago wenu ema bama ibu mokara itiwa ami nukare te dago iri nuso nana niro itiwa 21 nu zaawero numorekare ego senua awa, “Ge azimena ninewa amira me zeme kei awinoya.” Ago senua awa. 22 Are nukare zazo nuso poti ike nitinoise kotumai saisai kotumuwa. Nera kota, nuso nana bera ena ge ewa-gaewa kei awenua. Are nukare numore ego sewa awa, “Nu Yosefera mai ami ge ago toya, atonua!” 23 Are nune numorekare ego senua awa, “Nikare namore ego samunowi, tanita, ‘Dokta, ni nitope tama aiso niso kora we giro me asanekare. Tani eni Kapaneam ena wisesa awa nakare ninisenakare. Are ni zeme da ago ine nata susu nisora ena we ganekare.’ Namore ago samunowi, tanita.” 24 Ago sero senua awa, “Na me nimorekare tona awa. Porofete zo meni nata susu nusora ena ge sai oko ninamunora. 25 Ewowo-kawowo nisokare meni porofete Eliara ge kaka ninamu wewa. Are Anutu meni senu wa kaka osamu waiko gege inoinu zepa etorobara ata inua 6 ago tepo wenua. Be amire dora botiyo bamubake kei awenu bama kuma dainiro meni Isreli zebura noise nena nai kau inoisowa. 26 Ata Anutu nu Elia oko senu Isrelira bama kuma zora nana bamunua. Tepo awa. Nu numa iyetinu Saidon zebura baro nata Sarefat amira gege kei awenua awa. Awa bama kuma zora nana kei awero nu nena naira sorepitinoise itisonua. 27 Noko da ago ine porofete Elisare wewa awa. Nu noisonua be amire ema boya ayare dainiro Isreli emara nana itisowa. Ata nu nusokare nana zo oko korawenu ewanana wenua. Tepo awa. Siria zebura ema zo zazo Neaman nu awa gege kora wenu ewanana wenua awa.” Yesu meni ago senua awa. 28 Ago senu ema yere ibu mokara itiwa nukare ami ge awa niniwa tini kapenua awa. 29 Tini kapenu nukare eriro Yesu saniro puro nata atune bamuwa awa. Nata nusokare awa dirumu zora ike itisonua awa. Are nukare nu puro bamu dirumu amira bera niro nu ape degara namu wewa awa. 30 Ata nu nusokare nana soe ena aita wero doro bamunu tepo wenua awa.

Yesu meni ema zora nana ena bi zo tunenua.

31 Nu osero Galilaya zebura nata zo zazo nuso Kapaneam amira bamunua. Are nu Sabat pura amira ana ema bama gipenua. 32 Ago wenu nukare ge nuso niniro di tainiwa. Awa nera kota, ge nuso awa putoure. 33 Ema zo yere ibu du itinua awa bi meni nuso nana mokara itisonua. Nu zawa gatero ego senua awa, 34 “Ae, Yesu Nasarete natara ema, ni ne wamu sero nasokare nana tupesi? Ni nakare sisamu sero tupesi, tanita. Na susu niso gosinona. Ni Anutura Mai saramai.” Ago senua awa. 35 Ata Yesu meni nu seninoise ego senua awa, “Ni ge doro emara nana ena kei awero mu, bayase.” Ago senu bi meni ema awa apenu erama soe ena zebura duunua awa. Ata numa waya kaka wamu doro bamunua awa. 36 Ago wenu ema dapikarago ami di tainiwa awa. Ago wero nutopekare ego ina-sa wewa awa, “Ei awa ge neni? Nu ema putou bamure noise potai ge bire sesi ge nuso dimuro ema doro susawera.” Ago sewa awa. 37 Are Yesura oziga ami sumuro zebu amira nata sero bamunua awa.

Yesu meni Petorora imeti-gagara awa kora wenua.

38 Yesu nu eriro yere ibu awa doro Simonra sora witinua. Simonra imeti-gagara awa yaya tama mena-mana bamu awa puro itinua awa. Are nukare Yesu zawa sero nu kora waise sewa awa. 39 Are nu bamuro nuso nana zora dopero yaya awa senenua awa. Ago wenu yaya tepo wenua awa. Tepo wenu bama ami eya eriro nukare kora wenua awa.

Yesu meni ema bama dainiro kora wenua.

40 Tua zizinoinu Sabat pura awa tepo wenu ema meni didikai nusokare yaya neire-neire puro itiwa awa puro mu nuso nana niwa awa. Ago wewa nu ema bama dago amira nana da da sero wana nuso meni nusokare nana gitine potiro nukare kora wenu ewanana wewa awa. 41 Ago wenu bi eni meni ema bama dainiro doro susawise ego sewa awa, “Ni Anutura Mai.” Ata nu nukare senero ge sai azu senua. Awa nera kota, nukare nu Yuda emara Soyai Ema zazo Kristo noinua awa giwa.

Yesu meni bua wero nata enira bamunua.

42 Pina gamu nu nata awa doro agewa zo erama tepo amira bamunua. Are ema bama meni nu tamamu sero nuso nana baro nu nukare duai azu sewa. 43 Ata nu numorekare ego senua awa, “Anutu imata Tua wero nuamunoya amira Oziga Ewanana awa na nata enira dai noise samunona. Anutu meni na bua awa wanise sero iyetinu muna awa.” 44 Are nu Yuda emara yere ibu sero amira noise ge tugata wai bua inoisonua awa.

Copyright information for `SUE