Mark 14

Ema giti kopi nukare Yesu dara betaise ge sewa.

Betai Daininua amira bona naira be kei awinoinu pura zo ame yis tepo amira bona naira be auma noko auma kei awamu inoinu giro pris babezinomare lo ge gipai ema enire ami Yesu eteteniro ziro dara betaise sero ebata tamamu wewa. Nukare ego sewa awa, “Ema bama nakai dameraya, nakai bona naira be amire oko wanekai.” Ago sewa awa.

Bama zo meni ou zamare awa Yesura nana gitine zozenua.

Yesu bua mai nusore nata Betani ago baro ema zo zazo nuso Simon Boya Ayare amira nana sora itise nena ninoise itiwa bama zo kopi omata zazo nuso alabasta ami wai awa puro nuso nana munua. Ou zo zazo nuso nad, zama nuso ewanana, awa kopi mokara itinua. Zuma nuso witai. Are bama meni kei awero kopi awa toumuro ou zamare awa Yesura nana gitine zozenua. Ago wenu ema eni ago itiwa ami wama erinu ina-sa wewa awa, “Nogoro giro ou awa zainitinoi? Nu ou awa omata emo potiro 300 kina pumuro erama bogamasare potai te wamia.” Ago sero nukare bama senewa. Ago sewa Yesu meni numorekare ego senua awa, “Nikare bama dou. Nikare nogoro bamere zuzu towi? Tani nu namore wetia, awa tani ewanana. Nera kota, erama bogamasa nukare nimorekare dai nowera nuamunora. Are nikare nukare kora wamu sero kotumamunowa, awa ebata ago itamunoya. Ata nane meni awa nimorekare dai oko nuai gege nuamunona. Bama ami tani zo wai ine te inoi giro tani awa wetia. Ama nukare woi naso gowamunora, ata nu bere-bere muro betaira ou awa woi nasora potia. Na ge me nimorekare tona ewa. Oziga Ewanana zebu sero susawiai amire tani ewanana namore wetia amira oziga awa dai sero sero awara bayamunoya awa.” Ago senua awa.

Yudas nu Yesu gera potamu sero ema giti kopira nana bamunua.

10 Be amire Yudas Iskeriot, nu bua mai 12 amira zo, ami Yesu kereniro gera potamu sero pris babezinomara nana bamunua awa. 11 Bamunu nukare ge nuso niniro yawa sara wero numore ego sewa awa, “Ago wasa nakare omata eni nimore potamunonakare.” Ago sewa giro nu Yesu gera potaira ebata tamamu bua wenua.

Yesu nu bona bua mai nusore dai niwa.

12 Pura yis amu amira be namba wan amire Yuda ema meni Betai Daininua amira bona awa namu sero wo sipsip mai zo dero azero ninoisowa. Are be awa kei awenu giro Yesura bua mai meni numore ego sewa awa, “Nakare nago baro Betai Daininua amira bona niso sia wanisekare kotupitinosi?” 13 Ago sewa giro Yesu meni bua mai nuso eto iyetitinoise numoreto ego senua awa, “Nito nate baroto ema zo ou aura dimuro puro susawia awa tamamunowato awa. Nito numore dai bayamunowato. 14 Nu sora toyai amire nito sora mamere ego seuto, ‘Gipai ema meni ni atata inoya. Nu nakare bua mai nusore Betai Daininua amira bona so moka na-amira ena namunonikare?’ 15 Ago sawato nu so moka bamu zo so ike itia awa nimoreto gipamunoya. So moka awa sawa diai au-tewa sia wai itia. Gipai giro ana nito bona naira nena sia wewoto.” 16 Ago senu giro bua mai eto meni eriro nate baro nena Yesu meni senua da ago ine tamuroto Betai Daininua amira bona naira nena sia wewato awa.

17 Tua zinu Yesu meni bua mai nuso 12 amire dai kei awewa. 18 Nukare arumuro nena ninoise itiwa amire Yesu meni ego senua awa, “Na ge me memeka nimorekare sane. Nisokare nana zo meni na kereniro iwora nana wanera potamunoya. Ema namore dai nena ninoya ami wamunoya.” 19 Ago senu nukare duba nitinoise imata-kamata numore ego sewa awa, “Nane oko wamunona. Me tonita?” 20 Ago sewa nu numorekare ego senua awa, “Nikare bua mai naso 12 amira zo meni wamunoya. Ema zo namore dai ame sura patitinoya ami wamunoya. 21 Ge gita gaewa itewia da ago ine na Emara Mai meni betamu susawena. Ata ema na Emara Mai kerenamunoya, nu awa, Oi, ina nuso nogo pumamunoi? Mia nu kaka pumamu wamia, awa nu waya oko tamamia.” Ago senua awa.

Yesu meni bona bua mai nusore potinua.

22 Nukare nena ninoise itiwa Yesu meni porong pumuro Anuture kokopai asero eweweniro bua mai nusore potitinoise ego senua awa, “Pumuro niu. Ewa pisi naso.” 23 Ago sero nu akou ou wainre zo pumuro Anuture kokopai asero numorekare potinu nukare dapikarago puro niwa. 24 Ago wewa Yesu meni numorekare ego senua awa, “Awa orara naso. Orara naso meni Anuture tairo nuai amira ge ziai zewai wamunoya. Orara naso erama dainiro emo zozamunona. 25 Na ge me nimorekare tona ewa. Na ou wain noko oko namunona. Ama Anutu imata Tua wero nuaira be kei awai amire na ou wain seka namunona.” Ago senua awa.

Petoro meni nu begi wamu inoinua amira ge senua.

26 Nukare yere zo gamuro eriro Yerusalem doro bamuro dirumu zazo Oliwa amira witiro itiwa 27 Yesu meni numorekare ego senua awa, “Nikare dapikarago na duamunowa. Nera kota, ge gayai zo ego itia ewa,

    • Na Anutu meni wo sipsip dia wai ema dana betai
    • wo sipsip awa siso-siso wamunora.
28 Ata na betaira ena eriro Galilaya zebura bayana nikare ama mamunowa.” 29 Ago senu Petoro meni numore ego senua awa, “Nukare dapikarago ni duamunora, ata na ni oko duamunona.” 30 Ago senu Yesu meni numore ego senua awa, “Na ge me nimore tona ewa. Nine pi emire kokara meni ge be eto kaka samure na begi wasa be etorobara wamunoya.” 31 Ago senua, ata Petoro meni zewai ge senua awa, “Nukare na nimore dai dara betanise samunora. Ata saineba, na ni oko begi wamunona.” Petoro meni ago senu giro nukare dapikarago ami ge da ago ine sewa awa.

Yesu Gesemani ni buye ena isa bua wenua.

32 Yesu bua mai nusore nukare baro so zo zazo Gesemani amira kei awero nu bua mai nusore ego senua awa, “Nikare ego arumuu. Na isa samunona.” 33 Ago sero nu Petoroto Yakobore ata Yohane awa puro baro wetu wana nuso zipenu 34 nu numorekare ego senua awa, “Na duba nai bamure nona. Duba nai meni na puro osesi betanise inoya. Nikare ego itise seka zisero uma weu.” 35 Ago sero nu pei-kaka baro zebura bawa diro isa toise yaya nuso nana kei awamu inoinua awa nu dainai te wai giro dainaise senua. 36 Isa ago toise ego senua awa, “O Mama naso, ni tani dapikarago wai te inoya. Ni yaya ei awa naso nana ena pumuyo. Ata kotumai nasora kota, kotumai nisora weyo.”

37 Isa ago sero ewesemuro nukare gitawa inoise itiwa giro nu Petorore ego senua awa, “Simon, gitawa inosua. Ni be pei-kaka gege seka zisero itai ine tepo ni? 38 Etetenai meni nisokare nana kei awai azu, nikare seka zisero isa toise itiu. Duba nisokare meni bua kokopai waira peu inoya, ata tama meni mou inoya.”

39 Ago sero nu noko baro isa gita senua da ago ine noko senua. 40 Isa sero ewesemuro nukare giti moweninu gitawara dago itiwa ginua. Giro senu nukare ne seri wero dowa.

41 Yesu meni noko baro be namba tri ewesemuro numorekare ego senua awa, “Nikare zanatitinoise gitawa inowa, atonua! Te wetia. Be kei awetia. Emara Mai kerenera pasina emara nana wanera wititinona. 42 Kerenai ema tupia. Eriu, nusokare nana bayanekai.” Ago senua awa.

Yudas meni Yesu poti soldia nana wanera ninua.

43 Ago tuaise bua mai 12 amira otao nusokare Yudas meni iwo dubu bamu gita wenu kei awewa awa. Iwo dubu awa pris babezinoma ata lo ge gipai ema ata simai ami iyetiwa goroba wamu sero kasiware dobare pumuro puro kei awewa awa. 44 Gita kerenai ema ami iwo dubu bamure ge zo gipero ego senua awa, “Ema nane saniro imamunona, numa awa. Are nikare nu saniro puro bayamunowa.”

45 Ge awa gita senua, are nu kei awero Yesura nana eya baro, “Gipai ema,” ago sero nu imunua awa. 46 Ago wenu giro iwo dubu meni Yesu ziwa. 47 Ago wewa ema dopero itiwa amira zo meni kasiwa nuso egira ena zinu kisimunu nu pris bamura soumai awa damu wero dana nuso kesenua. 48 Ago wenu Yesu meni iwo dubure ego senua awa, “Nikare kasiware dobare puro tupewa, awa goroba ema zo puro benamu mago inowa. 49 Be giti awa na nimorekare dai ibu bamura ena nuawena nikare ana nogoro na kaka pumamu inowewi? Ata Anutura ge gayai awa me waise.” 50 Ago senu bua mai nuso dapikarago nu doro sumuro bamuwa awa.

Mai seka zo meni azu sumunua.

51 Mai seka zo meni mo kapawai zo gege awero Yesu ama ganinoinu iwo dubu meni nu sanamu wewa 52 nu mo awai nuso uzero doro tepo sumuro bamunua awa.

Nukare Yesu puro giti kopi dubura nana benaura ena gera potiwa.

53 Nukare Yesu puro pris bamura nana bamuwa pris babezinomare simai enire lo ge gipai ema enire ami so amira auniwa awa. 54 Ago wewa Petoro meni Yesu zora-zarako ena ama ganero muro pris bamura goma toiro baro uma wai ema amire dai arumuro ni awinoise kakame itinua awa. 55 Pris babezinomare giti kopi dubu dapikaragore nukare te itise ema zo meni Yesure opi sai Yesu gera potiro dara betaise sero opi ge siana-katana wewa awa. Ata nukare pasina nuso zo kaka tamamu wewa. 56 Ema saisai meni Yesu tani inoisonua amira ge uge inoise ge opi eni sewa, ata ge opi nusokare da awa gege tepo.

57 Eni meni dopero opi sero ego sewa awa, 58 “Nakare ge nuso ninisenakare. Nu ego sisia, ‘Na Anutura ibu erama meni wewa awa ziwamunona. Ziwana waiko be etorobara tepo wai amire na ibu zo wana meni wai kota, ewe zo wamunona.’ Nu ago sesi ninisenakare.” Ago sewa awa. 59 Ata nukre ago toise ge da awa kaka samu wewa.

60 Pris bamu meni nusokare nana soe damu dopero Yesure ego senua awa, “Ni nogoro ge niso tora amira ina kaka samu ge tepo itesi?” 61 Ago senua, ata Yesu meni ge ina kaka samu tepo dopero itinua awa. Ago wenu pris bamu meni noko atata wero senua awa, “Ni Yuda emara Ema Tua zazo Kristo Anutura Mai meta tepo ni?” 62 Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Na Kristo. Nikare na Emara Mai awa Anutu Putoure amira nana wana mera arumuro itana gamunowa. Na utura berezere dai tupiana gamunowa.” 63 Ago senu pris bamu meni Yesu nu Anutura zazo dena-betena wenu sia sero tama woi nuka nuso zinu keenu ego senua awa, “Nakai nogoro ema eni muro nu gera potarise samunonikai? Nu nutope aware gera potia. 64 Nikare ge waya nuso niniro nogo kotupitinowi?” Ago senu nukare sewa awa, “Pasina nuso waya, are dara betaise.” 65 Ago sewa eni meni be pora nuso nana tame pisero giti moka nuso gogowero wana meni dero amire ego sewa awa, “Yei porofete, ema ai meni ni deti, amira zazo nuso kereni ganekare.” Ago sewa nu beniro puro itiwa ami nu sowene pena-pana dewa awa.

Petoro meni Yesu begi wenua.

66 Petoro meni bage kakame ena arumuro itinu pris bamura soumai bama diri zo meni muro Petoro ni awinoise itinu 67 giro nu ua inoise ego senua awa, “Ni dai Yesu Nasaretera ema amire dai nowesa.” 68 Ago senu nu ego senua awa, “Na kaka gamu. Ni ge tosa awa na kaka gamu inona.” Ago sero nu goma bera bamunu kokara zo meni ge senua awa. 69 Petoro ago bamunu soumai bama diri da ami nu giro ema ago itiwa amire noko senua awa, “Ema ewa dubu nuso amira zo.” 70 Ago senu Petoro meni noko begi wero “Tepo awa,” ago senua awa.

Be pei-kaka tepo wenu amire ema ago itiwa ami Petorore ego sewa awa, “Ge me tonakare awa. Ni dubu nuso amira zo awa. Nera kota, ni dai ni Galilaya ema zo.”
71 Ago sewa nu noko Anutura nana benaura ge ego senu zewai wenua awa, “Na opi samunona, awa Anutu meni na dai betamunona. Nikare ema zazo towa awa na nu kaka gamu.” 72 Ago senu kokara eya ge namba tu senua awa. Kokara ge senu Petoro meni Yesura ge kotumunua. Yesu meni gita Petorore ego senua awa, “Nine kokara ge be eto kaka samure na begi wasa be etorobara wamunoya.” Yesu meni gita ago senua, awa nutope kotumuro di bamu senua awa.

Copyright information for `SUE