Mark 15

Nukare Yesu puro Pilato nana bamuwa.

Pina atitinoinu pris babezinoma ata simaire lo ge gipai ema enire ata giti kopi dubu dapikarago nukare ami auniro ge te sero Yesura wana eto beniro puro Pilato nana bamuwa.* Puro bamuwa Pilato meni nu atata wero senua awa, “Ni Yuda emara ema tua ni?” Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Iyo, tosa awa.” Ago senua awa. Nukare Yesura ge bua inoiwa pris babezinoma meni opi toise Yesu nu tani waya saisai inoisonua ago sewa. Ago sewa Pilato meni nu noko atata wero senua awa, “Ni ge ina sai ine tepo ni? Nukare tani waya niso amira ge saisai kerenitinora, gosa.” Ago senua, ata Yesu meni ge zo kaka samu wenu giro Pilato meni kotumuro di taininua awa.

Pilato meni Yesu ni pasinaira darise senua.

Zepa sero bona waira be kei awasai Yuda ema meni benai sora mai zo emo sasara giro Pilato meni mai awa besinoisonua. Are ema zo zazo nuso Barabas ami ema enire dai benai sora itinua awa. Nukare gavman damu sero bogi wero ema eni dewa betewa, are nukare benai sora itiwa. Are ema diti bamu meni Pilato nana kei awero ego sewa awa, “Ni zepa sero tani zo nakare emo inowesa awa noko weyo.” Ago sewa nu ego senua awa, “Na Yuda emara ema tua besero nimorekare potanise kotupitinowita?” 10 Pilato meni pris babezinoma nukare Yesu zuzu sero tepo puro bamuro nuso nana potiwa awa kotumuro amire ago senua awa. 11 Ata pris babezinoma meni ema diti bamure ego sewa awa, “Nu Yesu kota, Barabas awa besaise seu.” Ema diti bamu ago sarise sewa zewai wenu giro ge da awa sewa awa. 12 Are Pilato meni niniro numorekare noko ego senua awa, “Are ema nikare nu Yuda emara ema tua asinowewa, nu awa puro nogo wanise towi?” 13 Ago senu nukare ge gunero numore ego sewa awa, “Ni pasinaira poti betae.” 14 Ago sewa Pilato meni ina numorekare ego senua awa, “Nogoro ago towi? Nu pasina ne wisi?” Ago senua, ata nukare ge pena-pana gunero noko ego sewa awa, “Ni pasinaira poti betae.” 15 Ago sewa giro Pilato meni ema bama duba peu warise sero senu soldia meni Barabas besewa kei awenu nukare Yesu asi wo tata meni wai dirinare ami wezewa awa. Wezinomite dowa amire Pilato meni Yesu ni pasinaira dara betaise sero soldiara nana wanera potinua awa.

Soldia meni Yesu isimuwa.

16 Roma ema tuara soldia eni meni Yesu puro Roma ema tuara sora witiro sewa soldia dapikarago nuso nana auniwa. 17 Auniro tama woi bewa dito ine numore wosuniro asi dirinare puro bubuna wero giti nusora wosuniwa awa. 18 Ago wero nu isipitinoise ema tua arenago inoise ego sewa awa, “Waiko koko, Yuda emara ema tua.” 19 Ago sero giti nuso wamu meni doinoise pora nuso nana tame pisinoise koiniro nu bowi etete wewa awa. 20 Nukare nu isipitinomite tama woi bewa dito ine awa dutuniro doro tama woi nuso noko wosuniwa pumunu ni pasinaira damu sero puro bamuwa awa.

Nukare Yesu ni pasinaira dewa.

21 Ema zo zazo nuso Simon, zebu nuso Sairini, nu Alesandato Rufasra mama, nu soe zo ena muro Yerusalem bayamu inoinu nukare ge zewai numore ego sewa awa, “Nine ema emira ni pasinai awa dimu.” 22 Ago sero nukare Yesu puro bamu zebu zazo Goligata amira niwa awa. Zebu amira zazo awa susu nuso ego ewa, “Giti kopira wetu.” 23 Nukare ou wain puro duba dau waira ou zo zazo mira amire dai dawero numore potiwa, ata nu kaka namu donua. 24 Nukare nu ni pasinaira niri meni dero potiwa. Potiro mo nuso kanowamu sero, agai meni mo zo pamunoi, asero ozina laki wero mo nuso kanowewa awa. 25 Nukare nu dewa awa waiko diti 9 klok wenu nukare nu ni pasinaira potiwa. 26 Are gitine ike ena susu nera nu deu amira ge ego ine gaero potiwa itinua awa, “Yuda emara ema tua.” 27 Be amire nukare bewana wai mai eto dai ni pasinai nusotora dero Yesu nana zo enibara zo enibara potiwa dopewato awa. [ 28 Ago wewa Anutura ge gita gaewa ami me wenua. Ge awa ego ewa,

    • Nukare nu giwa pasina ema ine wenu giro
    • nu pasina emare dai potiwa awa. Ge awa gita gaewa ami me wenua.]
29 Ema bama meni izima-sauma inoise nu isimuro numore ego sewa awa, “Ae, ni ema ibu bamu ziwero waiko be etorobara gege ibu seka wero tepo wamu sisesa. 30 Ni nitope tama aiso niso gera waira ena soero ni pasinaira ena ose dopase.” Ago sewa awa. 31 Da ago ine pris babezinomare lo ge gipai ema enire meni Yesu isipitinoise ina-sa wewa awa, “Nu gita ema eni soremuro kora inoisia, ata nu nutope soremai ine tepo. 32 Kristo nu Isreli emara ema tua nasokai nowia ami zeme ni pasinaira ena osaise. Osai giro, ‘Me sisia,’ asamunonakai.” Ago ina-sa wewa awa. Ema eto ni pasinaira itiwato ami dai nu isewato awa.

Yesu betenua.

33 Waiko diti 12 klok wenu mume bamu kei awero zebu te wero itinu 3 klok wenua amire 34 Yesu meni arero ego senua awa, “Eloi, Eloi, lama sabaktani.” Ge amira susu ego ewa, “Anutu naso, Anutu naso, ni nogoro na dotinosi?” 35 Ago senu ema eni zorage itiwa ami ge awa niniro ego sewa awa, “Giu. Nu Elia zawa toya.” 36 Ago sewa giro mai zo meni sumuro baro ewara somisomi zo ou wain dokakara patiro utura gaero Yesu meni naise sero numore potiro ego senua awa, “Nakai nu Elia meni muro ni pasinaira ena pamunoita, awa ganekai.” 37 Ago senu Yesu meni noko zawa gatero betenua awa.

38 Betenu ibu bamura mo bamu* kimenai awa ike ena zaawero keero eto wenua awa. 39 Soldia 100 amira kapten meni Yesu ua inoise itinu Yesu betenu giro ego senua awa, “Ema ami nu Anutura Mai me.” Ago senua awa.

40 Bama eni dai itiwa. Nukare asikera dopero ua inoise itiwa awa. Enira zazo nusokare Maria nata nuso Madala, ota Maria zo nu Yakobo Sekato Yosera mia, ota bama zo zazo nuso Salome. 41 Gita Yesu Galilaya zebura noisonua be amire bama ami nu ama ganero nena nuso sawinoisowa awa. Ota bama saisai eni Yesure dai Yerusalem kei awewa ami numorekare dai ago dopero itiwa awa.

Nukare Yesura woi puro omata sora potiwa.

42 Arimatia natara ema zo zazo nuso Yosefe, nu giti kopi dubu amira ema zo zazore awa. Nu dai Anutu imata Tua wero nuamunoya amira be dia noisonua. Are nu ami tua zizinoinu be bona sia waira be kei awenu auma awa Sabat pura giro nu zewai wero Pilato nana bamuro Yesura woi pumamu senua awa. 44 Yesura woi pumamu senu giro Pilato meni, nu betetita, asero soldia 100 amira kapten zawa senu munu ego senua awa, “Yesu betetita?” Ago senu kapten meni ego senua awa, “Nu betetia.” 45 Ago senu giro Pilato meni Yosefe baro Yesura woi pumaise senua. 46 Senu Yosefe meni baro mo kapawai ewanana zo zuma gaero puro baro Yesura woi ni pasinaira ena bataniro mo ami ewero puro omata so wamai amira potinua. Ago potiro omata zo dereweninu baro omata sora be awa gazenua awa. 47 Ago wenu Maria eto, zo nata nuso Madala, zo nu Yosera mia, ami omata sora woi nuso potiwa awa giwato awa.

Copyright information for `SUE