Mark 5

Yesu meni ema dau zora nana ena bi tunenua.

Yesu bua mai nusore nukare ou ubu semuro enibara kei awewa. Zebu awa Gerasa emara zebu. Yesu wara ena witinu ema zo bi nuso nana toiro itisonua ami bi ditira ena muro Yesu nana kei awenua. Ema awa bi ditira omata sora noisonua. Ema zo nu benai te wai ine tepo awa. Asi zewai zazo sen awa dai te kaka wamu. Gita ema meni te-wana nuso sen meni benitinoisowa, ata nu wanera sen ziasai kapinoisonua, ota tera sen awa dasai kapinoisonua awa. Ema zo nu saniro patai te oko inoisonua. Pi sero waiko sero nu bi ditira noise dirumura noise arinoise nutope omata meni kapinoisonua.

Nu ami aikera ena itimite Yesu giro sumuro muro Yesura nana ena duro koiniro zawa gatero ego senua awa, “Yesu, ni Anutu ike itewia amira Mai, ami namore ne wamu tupesi? Na Anutura giti mokara toise ni na oko dasise tona.” Ema ago senua, nera kota, Yesu numore emoko ego senua awa, “Bi, ni ema ewa doro bamu.” Yesu meni nu atata wero senua awa, “Zazo ni aweni?” Ago senu ina ego senua awa, “Zazo naso Diti Bamu. Nera kota, nakare witai-bake.” 10 Ago sero ge beina-baina wero Yesure begomo senua awa, “Bi esenasa aike oko bayare.”

11 Are nata pu saisai dirumu demabera nena kau inoise itiwa giro 12 bi meni Yesure begomo sero ego sewa awa, “Nakare esenasa pura nana toyanekare.” 13 Ago sewa giro Yesu meni ego senua awa, “Ago weu.” Ago senu bi meni emara nana ena kei awero doro pura nana toiwa pu meni sumuro degara baro ou ubura dagimuro ou niro betewa awa. Pu amira namba nusokare awa 2,000.

14 Pu dia wai ema ami bozero baro ema nate itiwa amire sero ema wo bowe itiwa amire sewa giro nukare tani kei awenua awa gamu sero muwa. 15 Nukare Yesu nana muro ema gita bi saisai nuso nana itiwa ami mo awero kotumai kokopai puro arumuro itinua awa giro azu wewa. 16 Ema eni tani emara nana kei awenu giwa ami ge tugata wewa. Ota tani pure kei awenua amira uge dai tugata wewa. 17 Ago wewa erama meni Yesure begomo sero zebu nusokare doro bayaise sewa awa.

18 Yesu wara wititinoinu ema gita bi nuso nana itiwa ami Yesure begomo sero numore dai nuamu senua. 19 Ata Yesu meni “Tepo” asero numore ego senua awa, “Dubu nisora nana baro Tua meni ni awa-diro tani kokopai nimore wetia awa se gare.” 20 Ago senu nu baro zebu zazo Dekapolis (ge nasokaira, “Nata wana eto”) amira kei awero tani Yesu meni numore wenua amira ge tugata-magata wasai erama dapikarago be anero ge nuso gege ninitinoisowa awa.

Yesu meni bama zo kora wero Yairora mai bama diri awa-uzenu erinua.

21 Yesu wara witiro ou ubu noko semuro enibara kei awero kora itinu erama dainiro meni nuso nana kei awewa. 22 Kei awero itiwa yere ibu simai ema zo zazo nuso Yairo ami Yesu giro nuso nana baro koiniro 23 ge beina wero begomo sero ego senua awa, “Mai bama diri naso kiaka ami betamu sero inoya. Ni mu. Ni mai kora wamu sero giro wana niso nuso nana tame potasa nu kokopai wero nuamunoya, awa gosinona.” 24 Ago senu Yesu meni numore dai bamunua. Susaunu erama dainiro meni numore dai noise nu soe potiro puro susauwa.

25 Are bama zo numorekare dai susaunua ami inua giro noe donu zepa 12 tepo wenu inua gaira orara nuso kaka touwamu. 26 Nu gita dokta saisai amira nana bayasai nukare bua wasara te kaka wamu wasai nu yaya bamubake tapinoisonua awa. Nu wau moni nuso dapikarago potinu tepo wenua, ata yaya kaka tepo wamu. Yaya bamubake kei awinoisonua.

27 Are nu ami Yesura oziga niniro erama diti bamu amira nana gate-gate wero Yesu nana atune kei awero 28 nutope ego kotumunua awa, “Na tama woi nuso kimuro ewanana wamunona.” 29 Ago kotumuro kei awero Yesura mo kimunu orara nuso eya touwenu Yesu meni nu kora wenu yaya tepo wenua awa ginua. 30 Ago wenu Yesu meni kora waira putou eni nuso nana ena bamunua awa enia wero erama diti bamu amira nana soe ena eya kapeteniro ego senua awa, “Agai tama woi naso kimi?” 31 Ago senu bua mai nuso meni numore ego sewa awa, “Erama diti bamu meni ni musinora, ata ni ‘agai na kimi?’ asero atata inosua.” 32 Ago sewa ata Yesu meni, “Ai meni na kimi?” asero gamu sero gina-gana wenua. 33 Ata bama ami tani Yesu meni numore wenua awa giro azu wero boro-boro inoise Yesu nana muro te nusora duro susu nuso kereniro numore senua awa. 34 Ago wenu giro Yesu meni numore ego senua awa, “Mia naka, ni tuma diai nisora ewanana wetesa. Are ni yawa sara inoise bamuyo. Yaya niso oko ewesemamunoya.”

35 Yesu meni ago toise itinu ema eni meni simai emara nana sora ena muro ego sewa awa, “Mai bama diri niso betetia. Ni nogoro bua bamu gipai emare potamu tosi?” 36 Ago sewa, ata Yesu meni ge toiwa awa ninidanago wero yere ibu simai emare ego senua awa, “Kotumu-katumu oko wase. Tuma diaire gege noiyo.” 37 Ago sero nukare dapikarago numore dai bayai azu sero Petoro ata Yakoboto nami nuso Yohanere ami gege numore dai bayarise senua. 38 Nukare baro yere ibu simaira sora kei awero Yesu meni erama saisai pasi inoise itiwa awa ginua. Ema bama di toise dibe inoise itiwa. 39 Ago inoiwa giro Yesu sora toiro numorekare ego senua awa, “Nikare nogoro pasi inoise di towi? Mai awa kaka betamu. Nu gitawa inoya.” 40 Ago senu nukare nu sero ziwa. Ata nu nukare eseninu so doro bamuwa nu maira mamato miere ata ema numore dai itiwa awa puro masi mai itinua amira toinua. 41 Toiro maira wana ziro numore Yuda gera ego senua awa, “Talita kumi.” Ge amira susu ego ewa: “Mai kiaka, erasise tona.” 42 Ago senu mai meni eya eriro aita wenua. Zepa nuso 12. Erama meni eya di tainiro yaka asewa. 43 Yesu meni nukare susu awa ema enire sai azu ge zewai senua. Ago sero nukare nena nai maire potarise senua awa.

Copyright information for `SUE