Mark 6

Nasarete ema bama meni Yesu gutipe potiwa.

Yesu meni nata awa doro nata nusora bamunua. Bua mai nuso meni numore dai bamuwa. Are Sabat pura kei awenu giro nu yere ibu du toiro ge tugata inoinu ema bama saisai meni ge nuso niniro di tainiro ego sewa awa, “Ema awa kotumai awa nana ena tapitai? Kotumai zewaine nuso nana kei awitai? Nu nogo wero tani erama gita kaka gamu awa inowi? Ema ewa nu kapenda. Nu Mariara mai awa. Nu Yakobora Yosefera Yudara Simonra nami. Nubabumana nuso namorekai dai nowera.” Ago sero nukare Yesure kotumai waya pumuro duba mou wewa. Ata Yesu meni numorekare ego senua awa, “Porofete nukare ema zazore. Ata nata nusokarera ena, o dubu nusokarera nana ena, o mama nusokarera nana ena, awa nukare ema zazore tepo.” Ago senua awa. Nu tani erama gita kaka gamu awa nusokare nana ena wai ine te kaka wamu wenua. Ata nu wana nuso meni ema yayare da da amira nana potinu yaya nusokare tepo wenua awa. “Nukare nogoro na tuma kaka diamu inori?” ago kotumuro nu aita wero nata kikinakara baro ge tugata wenua awa.

Yesu meni bua mai nuso 12 buara potinua.

Yesu meni bua mai 12 zawa senu muwa bi tunaira putou awa numorekare potiro nukare eto-eto baro teya-taya warise sero nu numorekare ego senua awa, “Ebatara nena zo oko pumawe. Wo ma tepo, kaita tepo, wau moni tepo. Ketu gege pumuwo. Te mokara sandol wosunamunowa, ata tama woi eto oko wosunawe. 10 Nikare esewa wero nata zora baro so da amira toiro itise muro baro awinoma nata awa duamu sero amire so awa dowo. 11 Nata zo meni nikare sawa kaka diamu, o ge nisokare kaka ninamu wara giro nata awa doro susu nusokare garise sero zebu nusokare te moka nisokarera itia awa deregi weu osae.” 12 Ago senu giro bua mai 12 ami baro eramare ego sewa awa, “Nikare duba kapeteniu.” 13 Ago sero sero bi saisai tunero gawi eni ema yayare saisai amira nana zozasara yaya nusokare tepo inoisonua awa.

Yohane ge ou gutai zaawai ema awa betenua.

14 Yesura oziga baro ema bama dapikarago zebu sero amira te wenua. Ago wenu ema tua zo zazo nuso Herode ami Yesura oziga nininua. Ema eni meni Yesure ego toisowa awa, “Nu Yohane ge ou gutai zaawai ema. Nune ami betaira ena erinua, are nu tani putoure inowia.” 15 Eni meni ago toisowa, ata eni meni ego toisowa awa, “Nu Elia.” Ota eni meni ego toisowa awa, “Nu porofete zo. Porofete gita noisowa ago ine.” Ago toisowa awa.

16 Ata Herode meni Yesura tani amira ge niniro ego senua awa, “Na ge sesena nukare Yohanera duba kapetera giti osisia, ata nu noko eriro noya.” 17 Herode meni ago senua, nera kota, gita nu soldia senu baro Yohane beniro puro poti benai sora niwa. Herode meni tani awa Herodia emo wenua, amira susu ego ewa: Herode meni nami nuso Filipra bama puro atinua awa. Bama amira zazo Herodia. 18 Ago wenu giro Yohane meni Herodere ego senua awa, “Ni nami nisora bama amire nowesa, awa te oko inoya. Lo ge itia.” 19 Yohane meni ago senu giro Herodia meni dumu wero Herode nu Yohane daise toisonua. 20 Ata Herode meni tani awa kaka wamu. Nera kota, nu Yohane emo azu inoisonua. Herode meni Yohane nu ema saramai, nu ema pasina kaka wamu, awa giro azu wero soinoisonua awa. Yohane nu ge sasai Herode meni niniro itazaita wero kotumu-katumu inoisonua, ata nu Yohanera ge ninamu yaba inoisonua awa.

21 Ata Herodia meni Yohane dai betaira be awa tamunua. Herode meni mia nu pumunua amira be awa kei awenu giro nu ema babezinoma nuso ata soldiara giti kopi eni ata Galilaya zebura ema babezinoma eni ami emo ana-bona wenua. 22 Be amire Herodia meni Yohane dai betaira ebata tamunua. Awa ego ewa: Mai bama diri nuso meni Herodera ibura toiro yawa bamubake wienu Herode ata esewa numore dai itiwa ami giro yawa sara wewa. Ago wero giro Herode meni mai kanoware ego senua awa, “Ni nena zota zo yaba wero sasa giro potamunona. 23 Na Anutura giti mokara sana zewai wae. Ni nena zota zo emo sasa giro potamunona awa. Zebu naso agewa emo samunosa, awa potamunona.” 24 Ago senu nu so doro baro mia nusore ego senua awa, “Na ne potaise samunoni?” Ago senu mia nuso meni ego senua awa, “Yohane ge ou gutai zaawai ema amira giti nimore potaise samunosa.” 25 Ago senu nu eya sumuro Herode nana baro ego senua awa, “Zeme-zemeke ni Yohane ge ou gutai zaawai ema amira giti tewara potiro potasa pumane.” 26 Ago senu Herode meni kotumunu te kaka wamu wenu duba mou wenua. Ata nu Anutura nana giti mokara ge senu zewai wenua, noko ema dai itiwa amira nana ge nuso osago wai azu, 27 nu soldia zo meni Yohanera giti kapero puro maise senu baro benai sora ena duba nuso kapero 28 giti tewara potiro puro baro mai bama dirire potinu puro mia nusore potinua awa. 29 Ago wewa Yohanera bua mai meni tani amira oziga niniro giro baro woi nuso pumuro puro baro bi ditira potiwa awa.

Yesu meni ema 5,000 amire nena nai potinua.

30 Ema Yesu meni iyetinua ami Yesu nana ena auniro ge tugata inoise bua wewa awa dapikarago numore sewa awa. 31 Ota erama saisai Yesu nana muro baro awinoiwa Yesu ata bua mai nusore nena naira be tepo wenua. Ago wenu giro Yesu meni bua mai nusore ego senua awa, “Mukai. Nakai imata baro so erama tepora ena zanatianekai.” 32 Ago sero nukare wara witiro so erama tepo amira bayamu susauwa 33 erama saisai nata serora ami nukare susauwa giro kora-kora ama ganero bamuwa awa. 34 Yesu wa doro witi ete niro ema diti bamubake awa giro nukare emo zo amunua. Nera kota, nukare pu mamai meni mia kau inoise nowera ago ine. Ago giro zo amuro nu nukare ge tugata-magata inoinu 35 tua zizinoinu giro bua mai nuso meni nuso nana zorage muro numore ego sewa awa, “So ewa so waya. Nena nai tepo. Tua zizinoya, 36 are ni ema bama duasa baro nena nai nusokare pumamu nata zora-zara itera amira bayare.” 37 Ago sewa nu ego senua awa, “Ninekare nena nai potiu nare.” Ago senu nukare numore ego sewa awa, “Nakare baro ame moyai 200 kina meni zuma gaero numorekare potanakare narise tosa?” 38 Ago sewa nu numorekare ego senua awa, “Ame moyai nikare nazo ni? Bamuu, gawe.” Ago senu nukare baro giro noko muro ego sewa awa, “Ame wana dare wo etore gege itera.”

39 Ago sewa nu eramare ego senua awa, “Nikare dubu sero dopero gras uwiwai tame arumuu.” 40 Ago senu nukare dubu sero arumuwa; dubu eni erama 100, dubu eni erama 50, ago wero arumuwa awa. 41 Yesu meni ame wana dare wo etore puro iri utura niro Anuture kokopai asero ame awa eweweniro bua maire potinua awa. Awa bua mai meni eramare potarise sero ago wenua awa. Nu wo eto puro totoumuro kanowenu erama dapikarago ami pumuwa. 42 Nukare dapikarago niwa te wenua awa. 43 Ago wero nukare ame itatare wo itatare dara potiwa kana 12 te wenua. 44 Ema nena niwa amira namba nusokare awa 5,000.

Yesu meni ou ubu tame aita wenua.

45 Yesu meni bua mai nusore ego senua awa, “Nikare wara witiro ziriniro enibara Besaida nate gita bayamunowa. Na ema bama bozarise sero duamunona.” 46 Ago sero nu nukare gita iyetinu bamuwa nu isa samu sero dirumura witinua awa. 47 Are tua zinu wa ou ubu soe tiara noinu Yesu imata ete itinua. 48 Ago itimite bisi meni nukare dero pumunu nukare wa dawaira yaya tapinoiwa awa ginua. Ago giro pina atamu inoinu amire nu ou ubu tame aita wero nusokare nana bayamu sero bamunua. Nu nukare dainamu sero inoinu 49 nukare nu ou tame aita inoinua awa giro nu ititi zota asero zawa gatewa. 50 Nukare zawa gatewa. Awa nera kota, nukare nu giro azu wero wetu wana zipewa. Ago wewa giro nu numorekare eya ego senua awa, “Nikare zewai wewo. Nama awa. Azu oko wawe.” 51 Ago sero nu wara witinu so bisi denua. Ago wenu nukare yaka asewa. 52 Nera kota, nukare tani Yesu meni ame eramare potinua amira susu kaka gamu. Giti munu nusokare omata me omata ine.

Yesu meni erama dubu bamu yayare Genesaret ena kora wenua.

53 Nukare ou ubu semuro bamu zebu zazo Genesaret amira niro wa isewa witinua awa. 54 Ago wero wa doro witiwa erama Yesu gai ami nu giro 55 nata zora-zora itiwa amira sumuro ema bama keziawewenai goga gaero zuaniro, Yesu ago itia, asero ago potiwa awa. 56 So dapikarago Yesu meni bamunua — nata kikinaka, o nata babezinoma, o so nata tepo — so amira erama meni ema bama keziawewenai puro ebete potiwa ema bama yayare meni Yesu begomo sero mo be nuso gege kimamu sewa. Ema bama kimuwa amira yaya tepo wenua awa.

Copyright information for `SUE