Matthew 12

Sabat pura bere bua wai azu amira ge.

Ama Sabat pura zo amire Yesu gita wenu wuit bua soe bamuwa awa. Susawise bua mai nuso meni meri betero wuit me zisero niwa awa. Ago wewa Farisayo ema nukare awa giro Yesu tugata wero ego sewa awa, “A gi! Bua mai niso bua inora awa lo meni Sabat pura bere tani awa wai azu sai itia.” Ago sewa giro Yesu meni ego senua awa, “Dawidi ata ema eni numore dai noisowa amire nukare meri betinoise tani zo wewa amira uge awa nikare kaka azimuro gamu meni sago inowa, atonua! Nukare Anutura ibu amira toiro ame Anutura giti mokara potitinoisowa awa puro niwa awa. Ame awa nukare ema osai meni nai ine tepo. Pris ema meni gege narise sai awa. Ata nukare niwa Anutu meni ginu waya oko wenua. Ota ge zo lo bukura gayai itia awa nikare azimuro susu nuso kaka gamu inowewita? Ge awa ego ewa. Pris ema nukare Sabat pura bere ibu bamura ena bua inoise pura sisawera pasina oko inowia. Ota nane sana niniu. Sai naso meni ibu bamura bua awa dainitinoya. Ge gayai zo ego itia ewa,

    • Na Anutu meni zame moyaira kota,
    • dumi pumaira ara tapinona. Nikare ge amira susu ninamewa sia, awa bua mai naso pasina tepo emire ge oko samewa.
Na Emara Mai meni Sabat pura amira Tua wero nowena awa.” Ago senua awa.

Yesu meni Sabat pura zo amire ema wana amai zo kora wenua.

Ago sero ana bamuro yere ibu nusokare zo amira witinua awa. 10 Witinu ema zo wana nuso amai ami ago itinua awa. Are ema eni meni Yesu gera potamu sero, nera ikoniro gera potamunonikai asero nu atata wero sewa awa, “Ema Sabat pura zore kora wai awa te inoita?” 11 Ago sewa Yesu meni be nusokarera pumuro ego senua awa, “Nisokare nana zo meni lama nuso daimata Sabat pura zo amire duro urara osai nu kaka duamu wana meni ziro zumai witamunoi, tanita? 12 Lama awa nena me tepo awa. Ota erama meni awa nena me awa. Are Sabat pura bere bua kokopai awa wai ine te awa.” 13 Ago sero emare ego senua awa, “Wana niso zuzuti.” Ago senu wana nuso zuzutinu ewanana wero zore dai te wenua awa. 14 Ago wenu Farisayo nukare tani awa giro dapikarago bamuro Yesu dara betaise sero ge sero gatero awewa awa.

Ge Yesure sai awa me wenua.

15 Yesu meni ge awa niniro giro nata awa doro bamunua awa. Nata awa doro bamunu ema saisai meni nu ama ganewa giro yayare awa kora wenu ewanana wewa awa. 16 Ewanana wewa Yesu meni nukare ema enire susu nuso kerenai azu ge zewai-zawai senua awa. 17 Ago wenu ge gita Anutu meni senu porofete Yesaya meni gaenua, ge awa me wenua awa. Ge awa ego ewa,

18 
  • Ei awa mai sou naso. Na nu awa giro pumuna awa. Nu wama naso. Na nu ara tapinona. Na Ozana naso nuso nana tame potana soremai nu diga emare nuai sonaira ge sero gipero awamunoya awa.
19 Nu ge bawaita sero gunai awa oko wamunoya. Ota ge nusora awi kakame ena oko kei awai ninamunora. 20 Nu erama toku toumai ine awa waya wamu kota, kora wai zewai wamunora. Nu erama lamra wuiki kayai wai ine awa sisamu kota, kora wai ewanana wamunora awa. Ago inoise bua zizinuai sonaira ge meni nena bamubamu awa dainitinoise ewanana kei awamunoya. 21 Ago wai diga ema nani-nani ami nu tuma diamunora awa.

Yesu meni bi zo ema zora nana ena tunenu giro zuzu sewa.

22 Ema zo bi meni mokara toinu giti guma wenu ge sai ine tepo inoisonua ema awa eni meni puro bamu Yesu nana niwa awa. Ago wewa Yesu meni kora wenu giti moka nuso panenu ge ina-sa wewato awa. 23 Ago wenu ema bama dubu bamu itiwa ami giro di tainiro yaba dasiga inoise ego sewa awa, “Dawidira sibuna maise sai awani, tanita?” 24 Ago sewa Farisayo meni ge awa niniro ego sewa awa, “Bira giti kopi zazo nuso Bielsebul ami nu soremawi bi tuninowia awa.” 25 Ago sewa Yesu meni kotumai nusokarera susu giro ge nusokare ina samu sero zebura potiro ego senua awa, “Zebu zo amira ema nukare awiniro ina-da wamunora, awa zebu awa eya zasu wero posamunoya. Ota nata zota dubu zo amira ema nukare awiniro ina-da wamunora, awa nata awa zewai oko itamunoya. 26 Are Satanra dubu awiniro noise ina-da wamera sia, awa putou nuso sisero tepo wamia. 27 Agoro na Bielsebulra putoura bi tuninowena asinowa, ge awa me sia, awa mai awiso nisokare bi tuninowera ami ara putoura bi tunameri? Nukare Anutura putoura bi tuninowera, are nunekare ami opi sai nisokarera susu kerenamunora. 28 Nama awa Anutura Ozana meni soremawi bi tuninowena, are Anutu imata Tua wero nuamunoya amira putou nisokare nana emoko kei awero itewia. 29 Ota zo meni ema putou bamure zo itai so nusora witiro wau nuso soero pumai awa te inoita? Awa tepo awa. Nu ema putou bamure awa gita beniro amire wau nuso soero pumamunoya awa. 30 Zo nu namore otao kaka wamu wamunoya ami namore iwo wamunoya. Noko zo nu na sorepitinoise poti dara nai bua naso kaka wamu wamunoya ami siso sis wai bua wamunoya. 31 Are sana niniu. Eramara pasina susu giti ata Anutu isimaira ge susu giti awa disai ine te awa. Ata zo nu Ozana isimamunoya, ema amira pasina meni awa disai ine tepo awa. 32 Zo nu na Emara Maire ge waya samunoya, awa Anutu meni pasina awa disamunoya. Ata zo meni Ozana sero ziamunoya awa pasina nuso zeme zebura enata ama utura ena disai tepo wai ine tepo awa.

Ni me meni nira susu kerenitinowia.

33 Nikare ni zore ‘ewanana’ ago sero giro me nusore da ago ine ‘ewanana’ asewo. Ota ni zore ‘waya’ asero giro me nusore da ago ine ‘waya’ asewo. Nera kota, ni me meni nira susu kerenitinowia awa. 34 Nikare zira saisibuna, nikare waya meni nogo wero ge ewanana samunowi? Duba meni denenu itewia amira te be meni kereniro towia. 35 Ema kokopai awa kotumai kokopai nuso nana mokara itewia, are nu tani kokopai inowia. Ema waya awa nu kotumai waya-kawaya nuso nana mokara itewia, are nu tani waya-kawaya inowia. 36 Ata nane sana niniu. Ge giti agu towewa awa Anutu meni erama awina-dawina inoise ina potamunoya be amire ge amira ge bua wamunowa awa. 37 Awa nera kota, ge towesa ami susu niso kerenai ewanana wai Anutu nana kotora ena ewanana wamunosa. Ota ge towesa ami susu niso kerenai waya wai Anutu nana kotora ena duwamunosa.” Ago senua awa.

Yesu tani waise awita sewa.

38 Ago toise tugata wenu lo ge gipai ema eni ata Farisayo eni nukare ami ge ego ine kapeteniro sewa awa, “Gipai ema, nine tani putoure zo we kei awai ganekare.” 39 Ago sewa ina ego senua awa, “Nikare ema waya-kawaya. Ema meni bama soa patitinowia da ago ine nikare Anutu soa patitinowewa. Nikare tani putoure zo wana gamu towewa. Ata nikare tani putoure zo oko gamunowa. Tani gita porofete Yonara nana kei awenua, da ago ine kei awai gamunowa. 40 Yona nu pi waiko be etorobara ago wo bamu amira nana ogobera itinua, da ago ine na Emara Mai meni pi waiko be etorobara ago zebu mokara itamunona. 41 Anutu meni erama awina-dawina inoise ina potamunoya be amire Niniwe ema meni eriro ema bama be zeme nowewa amira susu kerenara mou dimamunowa. Awa nera kota, Niniwe ema Yona meni Tuara ge tugata wenu niniro duba kapeteniwa. Ata na ego dopero itena ami Yona dainitinona. 42 Ota Siba zebura bama tua nu dai eriro ema bama zeme nowewa amira susu kerenai mou dimamunowa. Awa nera kota, bama ami Solomonra kotumai bamubake awa sai ninamu tama dero zebu zora-zarako amira ena munua awa. Ata na ego dopero itena ami Solomon dainitinona.

Bi meni noko tera ewesemamunoya.

43 Bi meni emara nana mokara ena kei awero zanatiaira masi ware ena tamamu bayamunoya. 44 Baro kaka tamamu inoma giro ego samunoya, “So naso doro musena da amira noko ewesemuro bayamunona.” Ago sero baro so awa wazero kora wetera besuma sumuro itia awa gamunoya. 45 Awa giro noko bamuro bi otao mamai 7 awa nu ine kota, waya me waya awa puro muro so da amira toiro itai-matai wamunora awa. Ago wara ema awa gita waya noisonua ami be amire waya me waya wamunoya. Are ema dubu waya zeme nowera amira nana ena da ago ine kei awamunoya awa.” Ago senua awa.

Yesura mia ata namisinire.

46 Yesu nu ge awa tugata inoise noinu nusokare nana atune ena mia namisinire nuso meni ge numore samu sero nu dia itiwa awa. 47 Ago itiwa ema zo meni Yesure ego senua awa, “Mia niso namisinire nukare ge nimore samu sero muro atune dopero itera.” 48 Ago senu Yesu meni ge ina ego senua awa, “Agai mia naso wero nowi? Arekare namisini naso wero noweri?” 49 Ago sero bua mai nuso ago itiwa amira nana wana uzuzu wero ego senua awa, “Giu. Miamai namisini naso ewa. 50 Zo nu Mama naso utura itewia amira ge niniro dipinowia nu ami namita, nubamata, mia naso inoya awa.” Ago senua awa.

Copyright information for `SUE