Matthew 14

Yohane ge ou gutai zaawai ema awa dewa betenua.

Be amira ana ema tua Herode meni Yesura ge bowi nininua awa. Niniro bua mai nusore ego senua awa, “Yohane ge ou gutai zaawai ema nune ami betaira ena eriro nowia, are nu tani putoure inowia.” Ge awa tepo oko senua. Herode nu gita emoko nami nuso Filip amira bama soero pumunua, zazo nuso Herodia, bama ami emo wero senu soldia baro Yohane tere wanere beniro puro poti benai sora niwa. Awa Yohane meni ge ego senua amira wenua, “Ni bama awa pumusa te oko inoya.” Ago senu Herode meni Yohane damu kotupitinoinua awa. Ata ema bama meni Yohanere porofete asinoisowa, are Herode meni nukare azu wero donua awa. Are Herode kei awai be nuso munu giro ema babezinoma senu nuso nana kei awero auniro itiwa Herodiara mai bama diri ami nusokare nana benaura yawa wienu Herode meni ginu ziri wenu giro numore ego senua awa, “Na Anutura nana benaura ge me sana zewai wae. Ni nena zota zo emo wero giro sasa potamunona.” Ago senu mai bama diri awa nu mia nuso meni kotumai zo potinu giro ego senua awa, “Ni Yohane ge ou gutai zaawai ema amira giti kopi awa poti tewara niro zeme puro mu namore potase.” Ago senu ema tua nu duba nuso mou wenua awa. Ata Anutura nana benaura ge senu zewai wenua, noko ema dai itiwa amira nana ge nuso osago wai azu, 10 saineba asero niniro senu mai sou nukare baro Yohane benai sora ena duba nuso kapero 11 giti tewara potiro puro muro mai bama dirire potiwa awa. Potiwa mai meni pumuro mia nusore potinu pumunua awa. 12 Are Yohane dewa betenu bua mai nuso meni kei awero woi nuso puro gowewa awa. Gowero baro Yesure ge uge wewa awa.

Yesu meni ema 5,000 amire ma tamunua.

13 Yesu meni Yohanera oziga niniro giro zebu awa doro wa zora witiro zebu zo erama tepo amira imata nuamu sero bamunua awa. Susaunu ema meni oziga nuso niniro nata serora erama dubu bamu ami ete susaumite zebu da amira kei awewa awa. 14 Ago wewa Yesu meni wara ena osero ema dubu bamu awa giro zo bamu wenu giro ema yayare nusokare awa kora wenua awa. 15 Ago inoise noinu tua zizinoinu giro bua mai nuso meni nuso nana kei awero numore ego sewa awa, “Ware nonakai tua zizinoya, are ema potasa nata sero bamuro nena nai tamamunora.” 16 Ago sewa ina ego senua awa, “Nogoro bayarise towi? Ninekare nena potiu nare.” 17 Ago senu ina sewa awa, “Nkare ma wana da ata wo eto gege awa puro nonakare.” 18 Ago sewa giro Yesu meni senua awa, “Nena awa puro naso nana muu.” 19 Ago sero ema senu zewaka patiro arumuro itiwa awa. Ago wero ma wana da ata wo eto awa pumuro iri utura niro kokopai Anuture asero eweweniro bua mai nusore potinu puro emare kanowewa awa. 20 Ago wewa nukare dapikarago niwa te wenua awa. Ago wero nena itata eni awa poti dara niwa kana 12 te wenua awa. 21 Ota ema nena niwa ami awa 5,000 meni nena niwa awa. Ota miamai mai pei-mamaire awa kaka azimamu dowa awa.

Yesu meni ou ubu tame aita wero bamunua.

22 Are Yesu meni bua mai nusore senu imata wara witiro gita ou ubu enibara bamuwa awa. 23 Susauwa Yesu meni senu ema bama bozero susauwa nu isa bua wamu imata witi dirumura ninua awa. Ago inoise noinu pi zinu nu imata ago noinua awa. 24 Are wa meni susaumite ou ubu soe sieninua awa. Are susauwa bisi mewene ena tupinu kakawa bamu dai muro wa puro witiro osero inoinua. 25 Ago inoinu pina atamu inoinu Yesu meni ou ubu tame aita wero susaumite nukare tamamu zora awinoinu 26 bua mai meni nu ou tame aita inoinua awa giro mamana awero ‘bi meni tupia’ asero azu inoise zawa gatewa awa. 27 Zawa gatewa Yesu meni ego senua awa, “Nikare zewai wewo. Nama awa. Azu oko wawe.” 28 Ago senu Petoro meni be nusora puro ego senua awa, “Tua, nine me tupesita se giro na dai ou tame aita wero niso nana mane.” 29 Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Mu.” Ago senu Petoro meni wara ena osero ou tame aita wero Yesu nana bamunua awa. 30 Nuso nana susawise bisi bamu inoinua awa giro azu wero oura dagipitinoise Yesu zawa sero ego senua awa, “Tua, na pumu!” 31 Ago senu Yesu meni eya wana nuso zizinoise ego senua awa, “Ni tuma diai bamureko, are dagipitinosa. Ni nogoro duba eto inosi?” 32 Ago sero wara witiwato bisi tepo wenua awa. 33 Ago wenu ema wara itiwa ami Yesu nana koiniro ego sewa awa, “Ni Anutura Mai me.” Ago sewa awa.

Yesu meni ema yayare Genesaret ena kora wenua.

34 Nukare ou ubu semuro Genesaret zebura witiwa awa. 35 Ago wewa ema meni Yesu giwa ziwenu ge sero sero awewa nata sero bamunu erama yayare nusokare itisowa awa puro Yesu nana muwa. 36 Ago wewa ema bama yayare meni Yesu begomo sero tama woi nuso tera ena gege kimamu sewa. Are kimuwa amira yaya tepo wenua awa.

Copyright information for `SUE