Matthew 19

Bama duaira ge.

Yesu nu ge neire-neire awa sero tepo wero Galilaya zebu doro Yudaya zebu agewa ou Yodan enibara itinua ago bamunua awa. Susaunu ema dubu bamu nu ama ganewa awa. Nukare zebu amira noiwa nu ema yayare kora wenua awa. Ago inoinu Farisayo nu gaero gamu sero kei awero nu atata wero sewa awa, “Zo nu bama nuso susu zota zo emo wero duai te wamunoita?” Ago sewa nu ina ego senua awa, “Nikare Tuara ge ego itia awa kaka azimuro gamu meni sago inowa, atonua!

    • Tamai Mama meni nu zebu zaawaira ena ema tamamu inoise emare bamere te tamunua.
Tamuro ego senua awa, ‘Are ema meni mia mama nuso doro bama nusore dai gamuro baitiro nuto dubare tamare da wero nuamunorato.’ Are nuto eto kota, daimata wero nuamunorato. Anutu meni nuto dara potinu atiwato, are erama meni oko kaparise.” Ago senu nukare ina ego sewa awa, “Ago sia, awa Mose meni nogoro ego senu, ‘Ema zo meni bama nuso duamu wero giro pas potiro sai bayaise.’ Mose meni nogoro ago ine senu?” Ago sewa Yesu meni ina ego senua awa, “Mose nu nikare Anutura ge ninai azu giginowewa amira ina-dua waira sewa nininua awa. Ota zaawaira ena ebata ago ine zo oko itisonua. Are nane sana niniu. Zo nu bama nuso doro zo atamunoya nu ami susumai nusoto awa kapero nu bama bewana wetia ago ine wamunoya. Ota bama meni gita pasina tamunuta awa ina-dua waira pasina awa bama meni dimamunoya. Emara oko wamunoya.” 10 Ago senu bua mai nuso meni ego sewa awa, “Are sai amira susu ago iti sia, awa bama tepo nuai ami meni awa ewanana itaira ebata awa.” 11 Ago sewa Yesu meni ina ego senua awa, “Ema bamubamu meni ge awa niniro poti dube nai ine tepo. Ema putou potai meni gege pumuro poti dube namunora. 12 Ema eni miera nana tinira ena kei awero bama atai ine tepo somono nowera; ota eni meni awa ema meni wawera eroniro bama kaka atamu inowera; ota eni meni awa utura ge emo wero bama kaka atamu somono nowera. Are zo amira putou itai giro ge ei awa pumuro poti dube naise.” Ago senua awa.

Yesu meni mai pei-mamai gawa wenua.

13 Ema bama nukare mai pei-mamai nusokare puro bamu Yesu nana niro wana nuso gitine potiro isa saise sewa. Ago wewa bua mai nuso meni ema bama senewa awa. 14 Senewa giro Yesu meni ego senua awa, “Nikare mai pei-mamai dou naso nana mare. Ebata nusokare oko gazawe. Ago ine ami utura nata amira gegenai.” 15 Ago sero wana nuso nusokare nana gitine potinua. Ago wero zebu awa doro bamunua.

Ema zo wau bamure ami Yesu gutipe potinua.

16 Ema zo meni Yesu nana kei awero atata wero senua awa, “Gipai ema, na bua ewanana zo ne wero amire nuai me ewanana tamamunoni?” 17 Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Nena ewananara susu gamu sero nogoro na atata inosi? Ewananara susu daimata gege noya. Are ni nuai me ewanana amira gegenai wamu wero giro sai zewai wai ge nuso dimuyo.” 18 Ago senu giro nune sai zewai wai ge awa neni asinoise atata wenu Yesu meni ego senua awa, “Na sai zewai wai ge ego emire tona: ‘Ni erama oko dasa betare. Ni emata bama bewana oko wase. Ni bewana oko wase. Ni ema zo gera potamu opi oko sase. 19 Ni miato mamera ge dimuyo. Ota ni nitope ara tapinowesa, da ago ine ema enire weyo.’ Amire tona awa.” 20 Ago senu ema seka meni ina ego senua awa, “Awa emoko ona dipitupewena. Are zo nogo wana te wamunoi?” 21 Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Ni etutiro nuamu kotumuro giro bamuro nena niso dapikarago potasa ema meni zuma gaero pumara wau moni niso awa ema bogamasare kanowasa pumare. Ago wasa wau niso utura itamunoya. Ago wero amire ni muro na ama ganase.” 22 Ago senu ema seka meni ge awa niniro kotumu-katumu inoise doro bamunua. Nera kota, wau moni nuso witai. 23 Bamunu Yesu meni bua mai nusore ego senua awa, “Na me memeka sane. Erama wau moni bamure meni utura toyaira bua bamubake wamunora. 24 Na noko sane. Wo kamel meni boma sora toyai awa nena mou. Ota wau moni bamure meni Anutura nata amira bayai awa nena mou-mau.” 25 Bua mai nukare ge awa niniro titibi awero ego sewa awa, “Are agai meni utura baro nuai me ewanana tamai te inoi?” 26 Ago sewa Yesu meni nukare ua inoise ego senua awa, “Awa erama meni wai ine tepo. Ata Anutu meni ago wai te inoya.” 27 Ago senu Petoro meni bera puro ego senua awa, “Agoro nakare nena nasokare bamubamu dapikarago nuwenirokare ni ama ganinowenakare. Are noma amira ina ne nasokare nana kei awamunoi?” 28 Ago atata wenu Yesu meni ego senua awa, “Na me memeka sane. Noma nena bamubamu seka wero ewanana kei awamunoya be amire na Emara Mai meni arumai simaire nasora arumuro itana na ama ganewa nikare da ago ine ema tuara arumai 12 amira arumuro itise amire Isreli ema dubu 12 awa awina-dawina wamunowa. 29 Are zo nu na emo inoise namisini o nubabumana, o meta mai, o mia mama mai awiso, o nata, o notu duamunoya — nu ami ina nena witai saisai ewa-gaewa pumuro amira tame nuai me ewanana dai mama wamunoya awa. 30 Ota ema gita inora amira nana eni meni ama wamunora. Ota ama inora amira nana eni meni gita wamunora.

Copyright information for `SUE