Matthew 20

Wain bua inowera amira ge bezai.

Anutu imata Tua wero nuamunoya amira susu awa wain buara mama zora potiro sane. Wain buara mama zo meni wain bua nuso emo wero bua ema pumamu pina gamu bamunua. Ago wero eni pumuro bua be daimata amira zuma nuso K1.00 ago kereninu giwa te wenu giro bua nusora iyetinu bamuwa. Are pina 9 klok inoinu noko bamuro ema eni nata kakame tepo noiwa giro ego senua awa, ‘Wain bua naso itia baro wawa zuma te potamunona.’ Ago senu niniro wain bua nusora bamuwa awa. Ago wero 12 klok amire mai eni pumuro 3 klokra dai pumunua. Are 5 klok noko bamuro ema eni bua tepo noiwa tamuro giro ego senua awa, ‘Nikare nogoro waiko ei awa bua kaka wamu timara nowa tua zizinoi?’ Ago senu nukare ina ego sewa awa, ‘Nukare bua ge zo namorekare kaka samu.’ Ago sewa giro nukare iyetitinoise ego senua awa, ‘Wain bua naso itia bamuu wawe.’ Buara mama meni ago wenu tua zinu dia wai ema nuso zawa senu munu ego senua awa, ‘Ni bua ema dorowe dara niro zuma poti pumare. Are ama kei awetera ana zaawero potiti susauma gita kei awetera amira nana potiro tepo weyo.’ Ago senu giro ama muwa awa senu muwa K1.00 potiro tepo wenua. 10 Potinu gita muwa nukare giro ego kotupitinoiwa awa, ‘Zuma puro witiro potamunoya.’ Ago toise itiwa, ata dia meni K1.00 da awa numorekare potinua. 11 Potinu pumuro gung-ga toise buara mamere kotumuwa waya wenua. Ago inoise ego sewa awa, 12 ‘Ama mera nukare bua wan aua gege wetera. Ota nanekare meni awa waiko bamu amira yaya mena-mana tapinonakare tua zia, awa ni nogoro ama mera amire zuma te ago potitinosi?’ 13 Ago sewa buara mama meni nusokare nana zore ego senua awa, ‘Otao, na nikare oko waya inona. Na K1.00 sesena ninesa te wetia. 14 Are omata niso puro bamu. Na ama mera awa nimore te ago potamu kotumena te wetia. 15 Na nena naso, are egota ago wana te wamunoya. Ni bayao nasora numorekare mou inosita?’”

16 Yesu meni uge awa diro pesuniro ge susumuro ego senua awa, “Are ama inora ami gita wamunora. Ota gita inora ami ama wamunora.” Ago senua awa.

Yesu betero eramunoya amira ge bowi senu be etorobara wenua.

17 Yesu nu Yerusalem nate wititinomite bua mai nuso 12 awa daba pumuro bamu ewe niro amire nukare nutopekare ebete susawise ego tugata wenua, 18 “Sana giu. Nakai Yerusalem wititinonakai. Ago kei awanakai na Emara Mai awa pris babezinoma ata lo ge gipai emara nana wanera potara na betanise samunora. 19 Betanise sero na puro ema Yudakora wanera potara na isipitinoise wamu meni doise awinoma ni pasinaira dara betamunona. Betana waiko be etorobara tepo wai amire noko eramunona awa.” Ago senua awa.

Yakoboto Yohanera mia meni nuto bamu wariseto senua.

20 Be amira ana Zebedira ara meni mai nuso eto puro Yesu nana zorage bamuro koiniro nena zo emo isa senua awa. 21 Ago wenu nu atata wero senua awa, “Ni ne emo inosi?” Ago senu giro numa ego senua awa, “Ni sasa mai naso eto ni Tua bamu kei damu namunosa be amira ana nuto niso nana zorage zo wana mera zo wana anikara itariseto.” 22 Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Nikare ge towa amira susu oko gosinowa. Na ou dokaka zo namunona, awa nito te nanowato?” Ago senu nuto sewato awa, “Iyo, te namunonato.” 23 Ago sewato nu numoreto ina ego senua awa, “Ou dokaka zo namunona, awa namunowato. Ata nito naso nana zo wana mera zo wana anikara arumuro itamunowato amira ge awa nane sai ine tepo. Mama naso nu duba nuso meni mai eni kotupitinoise masi awa sia wenu itewia, are nukare ami masi amira arumuro itamunora.” Ago senua awa.

24 Are bua mai 10 nukare ge awa niniro otao nusokare etore giwa waya wenua awa. 25 Are Yesu meni nukare zawa senu muwa ego senua awa, “Zebura ema tua meni ema bama nukare sou warise towera. Noko, ema babezinoma meni ema bama puro osero nunekare witai nusokare ine inowera, awa gosinowa. 26 Ota ninekare meni awa ago ine oko wawe. Nisokare nana zo meni bamu wamu wero giro enira ama-zani wero nuaise. 27 Ota giti kopi wamu wero giro enira soumai wero nuaise. 28 Na Emara Mai meni da ago ine erama na sou warise kota, na natope sou bua inoise betero erama saisai wayara ena soero pumamu muna.” Ago senua awa.

Yesu nu Yeriko natara ema eto kora wenu giti moka panewato.

29 Yesu bua mai nusore nukare Yeriko nate semuro doro susauwa ema dubu bamu ami ama ganero bamuwa. 30 Are ema giti gumawai eto ebete denemuro arumuro itiseto Yesu muro susawia ago sewa niniro pena-pana zawa toise ego sewato awa, “Tua, ni Dawidira sibuna meni nato emo zo amuyo!” 31 Pena-pana zawa sewato ema meni numoreto toise azu sewa awa. Azu sewa nuto ninidanago inoise weso wero zawa toise ego sewato awa, “Tua, ni Dawidira sibuna meni nato emo zo amuyo!” 32 Ago sewato giro Yesu meni ebete dopero senu muwato nuto atata wero senua awa, “Na ne nimoreto wanise towito?” 33 Ago senu ina ego sewato awa, “Tua, giti moka nasoto sasa panaise tonato.” 34 Ago sewato Yesu meni nuto kapo zo amuro giro giti moka nusoto kimunu eya panewato awa. Ago wero Yesu ama ganewato awa.

Copyright information for `SUE