Matthew 22

Ema bama ataira ana-bona amira ge bezai.

Yesu nu ge bezai noko susumuro ego senua awa, “Utura itewia ami imata Tua wero nuamunoya amira susu awa ema tua zo meni mai nuso bama pumaise sero ana-bona wenua amira potiro sane. Nu nena siawero bua mai nuso iyetinu nukare ema oziga emoko sai are uzumuro puro mamu bamuwa awa. Baro sewa ata nukare dowa. Dowa giro ema tua meni bua mai eni noko tera iyetitinoise ego senua awa, ‘Nikare bamuro ema oziga sai awa ego tugata weu: Nama nena emokore pumena kei awetia. Ota wo bulimakao babezinomare pei-mamai gawire awa emoko sesena dero azero awetera awa. Ago wero nena bamubamu dago sia-masia wero tepo wetera awa. Are nikare mawa bama emare potitinoise nena ninoise yawa sara wanekai.’ Ema tua meni ago senu bua mai bamuro sewa nukare ninidanago inoise bozero tebe-tabe bamuwa awa. Zo nu bua nusora bamunua, zo nu stoa nusora bamunua, ota eni meni awa ema tuara bua mai sero zizinoise saniro pumuro dewa bebeteniwa awa. Ago wewa ema tua meni niniro tini kapenu giro senu soldia nuso meni baro ema mai dewa betewa awa dero tepo-tapo wero nata nusokare guruniwa awenua awa. Are ema tua nu bua mai nusore ego senua awa, ‘Nena sawero siawai itia, ata amira oziga sai awa nukare azu dotinora, are na nukare ina dotinona. Are nikare nata kakamo sero baro erama tamamunowa awa te sero puro mawise tona.’ 10 Ago senu bua mai nuso nukare so sero noise ema wayare kokore tepo-tapo pumuwa kei awero aunai ibu awa bemuro itiwa awa.

11 Itiwa ema tua meni nukare gamu sero witiro ema zo ana-bona waira tama woi tepo itinu giro numore ego senua awa, 12 ‘Otao, ni nogoro ana-bonara tama woi kaka wosunamu muro itesi?’ Ago senu nu nogo sei wero doro itinua awa. 13 Are ema tua meni bua mai nusore ego senua awa, ‘Nikare te wana nuso beniro ape damu mumera niu. Ana di zawa gatero zarinoise itae.’”

14 Yesu meni uge awa diro tepo wero ge susumuro ego senua awa, “Zawa sai ninai meni awa saisai, ata siana-katana wai meni awa etokaka.” Ago senua awa.

Nukare Yesu takis bua waira atata wewa.

15 Yesu meni ago senu Farisayo nukare ewe bamuro ge meni wawa zo kazago wanakai gamamunoya asero ge siana-katana wewa. 16 Ago inomite bua mai nusokare ata Herodera Pati amira memba sai awa eni tugata wero iyetiwa Yesura nana bamuro ego sewa awa, “Gipai ema, nakare susu niso gosinowenakare. Ni ge opi zo kaka samu. Me daba towesa awa. Ota Anutura ebata meni awa witai osai te tugata wawesa ninitinowenakare. Ni ema witaire osaire awa giro azu oko inowesa. 17 Are nakare ni atata inonakare, ni se. Nakai Yuda ema meni takis moni Roma emara ema tua Sisa amire potitinowenakai, awa ni gawesa te inowita tepo ni?” 18 Ago sewa nu duba nusokarera opi sai awa ginu kei awenu giro ego senua awa, “Opi ema me sao inowewa. Nogoro ge meni na wawa kazago inowi? 19 Nikare takis moni potitinowewa awa zo gipeu gane.” Ago senu omata zo tamuro gipewa giro 20 nu nukare atata wero senua awa, 21 “Ititire zazore monira itia ewa awara ni?” Ago senu nukare sewa awa, “Awa Sisara.” Ago sewa giro numorekare ego senua awa, “Nena Sisara asero giro Sisare potiu. Ota nena Anutura asero giro Anuture potiu.” 22 Ago senu nukare di tainiro doro bamuwa awa.

Betaira ena erai amira Yesu atata wewa.

23 Waiko be da amira ana Sadukayo ema nukare Yesu nana kei awewa awa. Ema ami betai nukare noko oko eramunora ago toisowa awa. 24 Nukare ami kei awero atata wero sewa awa, “Gipai ema, Mose nu ge ego gaenua, ‘Ema zo meni mai tepo betai giro nami nuso meni bama kuma nuso ataise. Ago wero amire nami nuso emo mai zo pumaise.’ 25 Are nasokare nana soe namisini 7 noisowa. Are nami zewai nusokare meni bama pumuro mai kaka pumamu noe betenu, noko nami kiaka meni bama kuma nuso awa atinua. 26 Nu da ago ine nomite betenu nami kiaka zo meni bama da awa atinua. Ago werota wero awitupie namisini 7 dapikarago bama awa atiro betero tepo wewa awa. 27 Ago wewa amire bama kuma nusokare awa ama betenua awa. 28 Are nukare dapikarago bama da awa atiwa, are be betai meni noko eramunora be amire bama awa ara wamunoi?” 29 Ago sewa Yesu meni numorekare ego senua awa, “Nikare Anutura ge gayaire Anutura putoure awa kaka gamu, are ge me wosunitinowa. 30 Betai meni eriro noko oko ina-ata wamunora. Nukare utura angelo ine wero tepo nuamunora. 31 Are eraira towa ami emo sane. Anutu nu ge ego ine nimorekare senua awa nikare kaka azimuro gamu meni sago inowa, atonua! 32 Nu ego senua awa,

  • Na Abrahamto Isakare ata Yakobo
  • amira Tua wero itewena. Anutu nu erama bebetenai asinowenakai awa gawi seka gege inowera. Are nu erama betaira Tua kota, nu erama seka itewera amira Tua wero itewia.”
33 Yesu meni ge ago ine senu ema bama dubu bamu ami ge nuso awa niniro di tainiro yawa sara wewa awa.

Lo ge nemi giti kopi bamu inoi, amira Yesu atata wewa.

34 Yesura ge meni Sadukayo ema puro osenua. Ago wenu Farisayo nukare niniro dara potiro 35 otao nusokare zo Yudara lo ge susu niniro baitai amire sewa nu Yesu etete namu sero ego ine senua awa, 36 “Gipai ema, lo ge nemi giti kopi bamu inoi?” 37 Ago senu Yesu meni ego senua awa, “‘Ara tamai niso bamubake awa Tua Anutu niso amira nana itaise. Ago inoise dubare ititire kotumaire niso meni nu sou weyo.’ 38 Lo ge ami lo ge dapikarago dainitinoise bamu inoya. 39 Ota otao nuso zo itia nuto da ago ine inorato awa. Awa ego awa, ‘Ni nitope ara tapinowesa, da ago ine ema enire weyo.’ 40 Lo ge eto ami Mose ata porofete ge nusokare dapikarago amira siwako inorato.” Ago senua awa.

Yesu nu nutope susu nusora nukare atata wenua.

41 Farisayo ema poti dara niro noiwa Yesu meni nukare atata wero senua awa, 42 “Nikare Yuda emara Soyai Ema zazo Kristo amire nogo towewi? Nu ara sibuna ni?” Ago senu nukare ina sewa awa, 43 “Nu Dawidira sibuna.” Ago sewa Yesu meni ina senua awa, “Agoro Dawidi nu Ozana meni gaenu nogoro amire Kristore Tua naso asenu? Ago tona, nera kota, Dawidi meni ego senua awa,

44 
 • Tua meni tua nasore ego senua awa,
  • ‘Ni muro wana me nasora arumuro
  • itasa na iwo dubu niso awa benau
  • nisora potana isimamunosa.’
45 Are amire Dawidi meni Kristore Tua naso asenua awa. Are Kristo nu nogoro Dawidira sibuna wamunoi?” 46 Ago toise atata wenu nukare ge ina kapetenamu wero ge kau wewa awa. Ago wero nu noko atata wamu oko kotumuwa.
Copyright information for `SUE