Matthew 25

Bama diri wana eto amira uge.

Be bamu awa kei awai amire utura itewia ami imata Tua wero nuamunoya amira susu awa ego ine kei awamunoya. Na sou bama diri 10 amira potiro sana giwo. Ema zo meni seronai nuso atamu sero seronaira mamera nana tupia. Are sou bama diri 10 ami ema awa ebete ena tamuro puro mamu sero lam nusokare puro susawera awa. Bama diri 5 nukare awa dau, ota 5 nukare meni awa kotumaire. Are dau meni awa lam nusokare daba pupinora awa. Botora ou meni awa kaka nigero pumamu. Ata kotumaire meni awa lam nusokare pumuro ou botora dai nigero pumuro susawera awa. Are ema awa eya kaka mamu, borere noi nukare dia itimite betero giro gitawa inora awa. Gitawa inora pi soe sieniro zawa zo ego ine kei awinoya awa, ‘Ema tupia. Eriu, baro tamawe.’ Are bama diri 10 nukare niniro giro eriro lam nusokare sia-masia inora awa. Are bama diri dau nukare bama diri kotumaire amire ego tora awa, ‘Nakare lam nasokare sikipitinora, are nikare namorekare ou nigeu.’ Ago tora bama diri kotumaire meni ina numorekare ego tora awa, ‘Tepo awa. Ou nakai dapikarago amira te oko wamunoi, tanita. Are nikare stoara baro nisokare zuma gaero pumuu.’ 10 Ago tora giro nukare ou zuma gayamu sasawera ema awa kei awinoya. Are sou bama diri 5 nena sia wero lam nusokarere dopero itera awa uzumi ataira ana-bona wamu mamera sora toitinora. Sora toiro so be gazero ana-bona ninoise itera awa. 11 Itera ama bama diri dau nukare muro zawa toise ego tora awa, ‘O Tua nasokare, toyai be pieyo.’ 12 Zawa tora ina ego toya awa, ‘Na me memeka nimorekare sane. Na nikare kaka gamu inowena.’ Ago toya awa.” 13 Yesu meni ago sero ge susumuro ego senua awa, “Nikare be awa kaka gamu, are dia wero baititinoise noiwo.” Ago senua awa.

Yesu nu soumai etorobara meni moni pumuwa amira potiro senua.

14 Yesu meni ego senua awa, “Utura itewia ami imata Tua wero nuamunoya amira susu gawise sero na soumai etorobara amira potiro sane. Ema tua zo meni zora-zarako bayamu sero dia dubu nuso dorowe dara niro moni nuso dia warise kanowenua. 15 Ago inoise soumai zore K5,000 potiro zore K2,000 potiro, zore K1,000 potinua awa. Awa moni tamaira putou nusokare te gosinoise potinua. Moni potiro tepo wero nu doro bamunua awa. 16 Nu susawaise sumai moni K5,000 pumunua ami omata awa puro bua wero susumurota susumuro awinoinu K5,000 ago te kei awenu moni nuso K10,000 wenua. 17 Ota otao nuso K2,000 pumunua numa da ago bua wenu K2,000 susumunu omata nuso K4,000 wenua. 18 Ata soumai K1,000 pumunua ami ema tua nusora moni puro baro gowenu itinua awa.

19 Are ema tua nusokare be iboi-tatana noe ewesemuro kei awenua awa. Kei awero soumai moni dia waira awa poti dara niro moni puro noiwa nogo kei awenu awa sarise senua awa. 20 Are K5,000 pumunua ami kei awero K5,000 potiro K5,000 zo susumuro ego senua awa, ‘Tua naso, ni K5,000 namore potisa na bua inoe dona K5,000 ago te noko kei awitaya ewa.’ 21 Ago senu ema tua nuso meni ego senua awa, ‘Soumai ewanana ge dimaire. Ni nena pei-kaka awa ewanana dia wisesa, are nane ni nena bamubakera dia potamunona awa. Are ni mu, na ema tua nisore dai yawa sara wanege.’ 22 Ago senu soumai K2,000 pumunua awa kei awero ego senua awa, ‘Ema tua naso, ni moni K2,000 namore potisa, awa nane puro bua inoe dona K2,000 ago noko kei awitaya ewa.’ 23 Ago senu ema tua nuso meni ego senua awa, ‘Soumai ewanana ge dimaire. Ni nena pei-kaka awa ewanana dia wisesa, are nane ni nena bamubakera dia potamunona awa. Are ni mu, na ema tua nisore dai yawa sara wanege.’ 24 Ago senu ama moni K1,000 pumunua ami kei awero ego senua awa, ‘Ema tua naso, na susu niso ego gosinowena awa. Ni ema dokakare. Ema zo meni buye nena urinowia awa ni me nuso pupinowesa. Ota zebu agewa zo amira ema zo meni wuit me apawi eriro zamawi ni wuit me nuso pupinowesa. 25 Are na amira azu wero moni niso gowena itewia. Are zeme na moni niso nimore potitinona ewa.’ 26 Ago senu ema tua nuso meni ina ego senua awa, ‘Ni soumai waya timara. Ema zo meni buye nena urawi me nuso pupinowena, o ema zo meni wuit me apawi eriro zamawi pupinowena, awa gesa me weti sia, awa 27 ni namore ago kotupitinoise moni naso awa moni dia wai emara nana potasa bua wara zapinuai kei awero pamena, awa te wamia.’ Ago sero soumai enire ego senua awa, 28 ‘Are nikare moni nuso soero pumuro K5,000 puro nowia amire dai potiu pumae. 29 Zo nu nena numore potai awa puro noise ami bua wai giro eni susumuro numore potamunona. Ago wana amire zamai nuso nana kei awamunoya awa. Ota zo nu nena numore potai awa puro noise ami bua kaka wamu wai giro na nena pei-kaka nuso nana itia awa soero pumamunona. Ago wana nu tepo nuamunoya. 30 Ota soumai timara nu awa pumuro asike mumera apawa ana di zawa gatero zarinoise itaise.’

Yesu meni ama nakai awina-dawina wamunoya.

31 Noma ama na Emara Mai meni utura zasimai nasore angelo dubure dai kei awero Tuara arumai simena-gaena wai amira arumuro itamunona. 32 Ago inoise ema zebu sero poti dara nana naso nana aunamunora awa. Are wo dia ema meni lamare memere awina-dawina inowia ago ine na erama awina-dawina wero 33 lama awa benau nasora dubu damunona awa. Ota meme meni awa naso nana atune dubu damunona awa. 34 Ago wero na Tua meni benau nasora itamunora numorekare ego samunona awa, ‘Mama naso meni gawa wenua nikare muu, utu nata nisokare topetawe. Nata awa gita emoko zebu kei awenua be amira ana nimorekare gegeninua. 35 Nera kota, nikare namore ego wewa: Meri betena giro na ma potiwa; ou uza betena giro na ou potiwa; esewa noise itai-matai kau inoina giro nikare na kora-makora wewa; 36 tama woi kauwena giro nikare na tama woi zo potiwa; yaya pumuna nikare na emo dumi pumuwa; benai sora itina nikare na soremuwa awa.’ 37 Ago sana etutiro nuai meni ge ego kapetenamunora awa, ‘Tua, ni nana meri betesa ni nena potinikare? Ota ni nana ou uza betesa ni ou potinikare? 38 Ota nana esewa noise itai-matai kau inoisa ni kora wenikare? Ota nana ena tama woi kauwesa nakare ni tama woi potinikare? 39 Ota noko nana benai sora yayare itisa ni kora wenikare?’ 40 Ago sara na Tua meni ego samunona awa, ‘Na me memeka nimorekare sane. Otao mamai naso osai nusokare nana daimata mai awa kora-makora wewa, awa namore wewa ago inoya awa.’

41 Numorekare ago sero amire naso nana atune itamunora numorekare awa ego samunona, ‘Dega niaore amira gegenai nikare. Nikare na doro bamuu, niao zewai-zawai Mama naso meni Satan ata angelo dubu nusore wenu awai gege awinowia amira nuawe. 42 Nera kota, nikare namore ego wewa: Na meri betena ma kaka potamu wewa; ou uza betena ou kaka potamu wewa; 43 esewa noise itai-matai kau inoina na kaka kora wamu wewa; tama woi kauwena na tama woi kaka potamu wewa; benai sorata yayare itina na kaka kora wamu wewa.’ 44 Ago sana naso nana atune itamunora ami ego samunora awa, ‘Tua, ni nana ma kau inoise, ou kau inoise, itai-matai kau inoise, mo kau inoise, yayareta benai sora itisa ni kaka soremamu wenikare?’ 45 Ago sara na ego samunona awa, ‘Na me memeka sane. Otao mamai naso osai nusokare nana daimata mai awa kaka kora wamu wewa, awa namore kaka wamu wewa ago inoya awa.’ 46 Ago sana nukare gera wai gege gera wai amira nate bayamunora. Ota etutiro nuai meni awa nuai me ewanana amira nate bayamunora.” Yesu meni ago senua awa.

Copyright information for `SUE