Matthew 7

Nakai zas meni wago oko wanekai.

Anutu meni nikare gera potai azu, nikare zas meni wago wero ema eni gera oko potawe. Nera kota, erama gera potitinoise ge samunowa, te Anutu meni nimorekare ina samunoya. Ota nikare nena eramare potamunowa, te Anutu meni nimorekare potamunoya. Ni nogoro otao niso nana giti mokara wowo itia awa gosinoise niso nana giti mokara ni pena itia awa kaka giro baitamu inosi? Ni pena niso nana giti mokara itai amire ni otao nisore ego sasa te wanoi? “Niso nana giti mokara wowo itia awa pumane.” Opi ema me sao inowewa, niso nana giti mokara ni pena itia awa gita pumuro amire giro baititinoise otao niso nana giti mokara wowo pumasa te wamunoya awa. Nikare utura ge amira nena awa sunere oko potawe. Ota simai wau nisokare me awa pure oko apero duawe. Ago wawa nukare nena ago ine awa te meni patiro amire eya kapeteniro nikare gamamera.

Isa toma amire nena pumai.

Nikare Anuture isa toma amire pumamunowa. Nikare tamaira bua inoma amire me tamamunowa. Nikare isa nisokare meni so be dago inoise nuawa Anutu meni ninamunoya. Ema isa towera ami pupinowera. Ema tamaira bua inowera ami me tapinowera. Ema isa meni so be dago inowera amira isa awa Anutu meni ninitinowia. Ota nisokare nana ema ai meni mai nuso ma emo sai yayau omata potamunoi? 10 Ota wo emo sai zi potamunoi? 11 Tepo awa. Nikare ema waya-kawaya meni mai awiso nisokarere nena kokopai potitinowewa awa. Are ego gosinonakai awa: Mama nisokare utura itewia ami erama dainitinoise ema isa towera amire nena ewa-gaewa witai potamunoya. 12 Nikare tani erama meni nimorekare warise yaba inowewa te ago ine numorekare wewo. Ami sai zewai wai ge dapikarago ata porofetera ge apikarago pumuro tepo inoya awa.

Toyai-bera ge.

13 Nikare nuai mera toyai-be pei-kaka amira toiwo. Gera wai nata amira toyai-be awa bamubake. Noko ebata nuso dai bamu. Amira erama witai meni susawewera awa. 14 Nuai mera nata amira toyai-be meni awa pei-kaka. Noko ebata nuso dai tama dai bamure. Are ema etokaka meni daba tapinowera awa.

Opi ema me sao inowera amira ge.

15 Ge gipai ema opi nukare sao nusokare awa lamara ine, duba osai gege. Ata moka nusokare meni awa sunera moka ine, goroba me goroba. Are nukare uma wero baititinoise noiwo. 16 Ge nusokarera me awa giro amire susu nusokare gamunowa. Pura meni biza me duwai pumai ineta? Ota sasawara me nuso meni ona duwai pumai ine ni? 17 Tepo awa. Ni ewanana awa me ewanana zizinowia. Ni waya awa me waya zizinowia. 18 Ni ewananara ena me waya kei awai ine tepo awa. Noko ni wayara ena me ewanana kei awai ine tepo dai awa. 19 Are ni zo me ewanana kaka kei awamu wai giro kapero ape niaora nai gege awa. 20 Susu ago ine itia, are nikare ge nusokarera me awa giro amire susu nusokare gamunowa.

21 Ema meni namore “Tua naso, Tua naso” asinowera nukare te dapikarago utura mokara oko toyamunora. Mama naso utura itewia amira ge dipinowera nukare ami daba toyamunora awa. 22 Ema saisai meni be bamura ena ego ine namore samunora awa, “O Tua nasokare, nakare be nisora Anutura ge porofete meni sago wenakare. Ota be nisora bi tunenakare. Ota be nisora bua bamu wenakare.” 23 Ago sara na numorekare ego samunona awa, “Na nikare zo da di kaka gamu inona. Doro bozeu tepo wae, pasina ema nikare.”

Ema eto so eto diwato amira ge bezai.

24 Ema zo meni ge naso ei awa niniro dimamunoya, nu awa ema ninai bamure. Nu ema zo so nusora zasiwi ura me wamuro potinu dopenua ago ine awa. 25 Ago wenu itinu wa boruza osenu wama bamu muro so gaenu bisi bamu meni so awa denu so zewai wero itinua awa. Sora zasiwi gowero baitinua, are zewai wero itinua awa. 26 Ota ema zo meni ge naso ei awa niniro duamunoya, nu awa ema dau zo meni so nusora zasiwi tame dorou wenua, ago ine wamunoya. 27 Ago wenu itinu wa boruza osenu wama bamu muro so gaenu bisi bamu meni so awa denu yarasa awenua awa.”

28 Yesu meni ge awa tomite sero tepo wenu ema bama nukare ge diai nusora yaba inoise di tainiwa. 29 Awa nera kota, nu gera susu meni ge diro baitinua. Awa lo ge gipai ema nusokare gipinoisowa, awa doro dainiro putoure senua awa.

Copyright information for `SUE